Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Šiuo reglamentu nustatomos užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE)* prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės.
 • Jis taikomas gyvūnų ir gyvūninių produktų gamybai, pateikimui į rinką bei tam tikrais specifiniais atvejais – eksportui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos Komisija klasifikuoja ES šalis arba regionus pagal galvijų spongiforminių encefalopatijų (GSE) rizikos lygį:

 • 1 lygis: nedidelė rizika;
 • 2 lygis: kontroliuojama rizika;
 • 3 lygis: nenustatyta rizika.

ES šalys privalo įgyvendinti monitoringo programą su gyvūnų atrankine patikra, jei jie įtariami užsikrėtę GSE arba skrepi liga*. Taip pat privaloma atlikti greitą pomirtinį tyrimą.

Įtariami ir kiti ūkyje esantys gyvūnai negali būti pervežami, kol nėra žinomi tyrimo rezultatai. Jei gyvūnai galėjo užsikrėsti kitur, gali būti stebimi kiti ūkiai.

Jei atvejis oficialiai patvirtinamas, taikomos šios priemonės:

 • atliekamas ligos kilmės ir visų galimai užkrėstų gyvūnų arba produktų tyrimas;
 • pradedama užkrėsto ūkio oficiali kontrolė. Ligai imlūs gyvūnai (arba gyvūniniai produktai) pervežami tik gavus leidimą;
 • įtariamų galvijų paskerdimas ir visiškas sunaikinimas. Avims ir ožkoms taikomos kitos taisyklės.

Praradus gyvūnus arba gyvūninius produktus nedelsiant sumokama kompensacija.

Rizikos mažinimo priemonės:

 • draudžiama šerti atrajotojus gyvūniniais baltymais, taip pat draudžiama šerti bet kokius ūkinius gyvūnus perdirbtais gyvūniniais baltymais (kaip antai želatinos ir kraujo produktais), išskyrus kailinius mėsėdžius, pavyzdžiui, audines;
 • specifinės pavojingos medžiagos privalo būti pašalintos nuo skerdenų net tose vietovėse, kur GSE rizika yra nedidelė. Galvijų, avių arba ožkų mėsa negali būti mechaniškai atskiriama nuo kaulų kontroliuojamose arba nenustatytos rizikos vietovėse. Specifiniai metodai taikomi tam tikroms kūno dalims, kaip antai galvos mėsai ir liežuviui;
 • eksportui arba importui skirti gyvūnai privalo turėti sveikatos sertifikatus. Panašios taisyklės taikomos importui iš ES nepriklausančių šalių, išskyrus tas, kuriose GSE rizika yra nedidelė.

Darbuotojai, susiję su gamyba ir tikrinimu, privalo turėti pagrindinių žinių apie USE.

Siekiant užtikrinti vienodą mokslinę analizę ir patikimus rezultatus, turi būti paskirtos nacionalinės ir Europos etaloninės laboratorijos.

ES šalys privalo užtikrinti, kad informacija apie gyvūnus, įtariamus užsikrėtus USE, būtų perduota valdžios institucijoms, ir reguliariai pranešti viena kitai bei Komisijai apie tokius atvejus. Jos taip pat privalo atlikti dažnus oficialius patikrinimus siekiant įsitikinti, kad laikomasi taisyklių.

Nuo šių taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos gali būti numatytos gavus naujos mokslinės informacijos.

2010 m. Komisijos komunikate pastebima, kad ES artėja prie galvijų GSE likvidavimo, tačiau turėtų tęsti stebėjimą, jei liga vėl pasireikštų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2001 m. birželio 1 d., o taikomas nuo 2001 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE) – mirtinos ligos, kai smegenų audinys nyksta, įgaudamas kempinės pavidalą.

Jos apima:

 • Kreuzfeldo-Jakobo ligą (KJL), kuria serga žmonės;
 • galvijų spongiforminę encefalopatiją (GSE), kuria serga galvijai;
 • skrepi ligą, kuria serga smulkieji atrajotojai, kaip antai avys ir ožkos.

DOKUMENTAS

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147, 2001 5 31, p. 1–40)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 999/2001 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2002 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2002/1003/EB, nustatantis avių veislių priono proteino genotipo tyrimui taikomus minimalius reikalavimus (OL L 349, 2002 12 24, p. 105–107)

Komisijos komunikatas „USE programa“ ( KOM(2005) 322 galutinis, 2005 m. liepos 15 d.)

2007 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/453/EB, nustatantis valstybių narių ar trečiųjų šalių ar jų regionų būklę, atsižvelgiant į GSE, pagal jų GSE riziką (OL L 172, 2007 6 30, p. 84–86). Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Antrasis kovos su USE veiksmų planas 2010–2015 m. strategijos dokumentas dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų“ ( KOM(2010) 384 galutinis, 2010 m. liepos 16 d.)

paskutinis atnaujinimas 15.02.2016

Top