Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gyvūnų gerovė: broilerių apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gyvūnų gerovė: broilerių apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2007/43/EB, nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama padidinti gyvūnų gerovę Europos Sąjungos (ES) laikymo vietose, kuriuose laikomi broileriai.
 • Šios taisyklės skirtos užkirsti kelią konkurencijos iškraipymams šiame sektoriuje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Direktyva taikoma broileriams ir auginimo pulkams laikymo vietose, kuriose laikomi ir veisliniai, ir auginimo pulkai.
 • Ji netaikoma:
  • laikymo vietoms, kuriose laikoma mažiau nei 500 broilerių;
  • laikymo vietoms, kuriose laikomi tik veisliniai broileriai;
  • perykloms*;
  • paukštidėse ekstensyviai auginamiems broileriams ir laisvai auginamiems broileriams;
  • ekologiškai auginamiems broileriams.

Visoms laikymo vietoms taikomos taisyklės

 • Paukštidėse, kuriose laikomi broileriai, turi būti galimybė visiems broileriams prieiti prie:
  • girdyklų;
  • lesalo;
  • sausų ir purių pakratų.
 • Pastatai šviesiuoju laikotarpiu turi būti pakankamai apšviesti ir pakankamai vėdinami.
 • Visi laikymo vietoje laikomi broileriai privalo būti tikrinami bent du kartus per dieną.
 • Broileriai, kurie yra rimtai sužeisti arba turi sveikatos sutrikimų, turi būti gydomi arba iškart nužudomi.
 • Visos ne gydymo tikslais atliekamos chirurginės procedūros paprastai draudžiamos. Snapų apipjaustymas ir kastracija leidžiami tik tam tikrais atvejais.
 • Savininkas arba laikytojas turi registruoti kiekvienos laikymo vietos paukštidės:
  • patalpintų broilerių skaičių ir po parduoti arba skersti atskirtų broilerių pulke likusių broilerių skaičių;
  • naudojamą plotą;
  • broilerių hibridus arba veislę;
  • gaištamumo procentą.

Broilerių tankumas *

 • ES šalys turi užtikrinti, kad didžiausias broilerių tankumas laikymo vietoje arba laikymo vietos paukštidėje niekada neviršytų 33 kg/m2.
 • Didžiausias 39 kg/m2 broilerių tankumas leidžiamas tuo atveju, jei savininkas arba laikytojas laikosi direktyvos II priede nustatytų reikalavimų (aplinkos kriterijų). Savininkas arba laikytojas turi pateikti kompetentingoms institucijoms specialius dokumentus, kuriuose pateikiami su laikymo vieta ar jos įranga susiję techniniai duomenys.
 • Laikymo vietose, kuriose didelis broilerių tankumas, turi būti įrengtos ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo sistemos, kurios palaikytų tinkamą temperatūrą, drėgmę ir CO2 bei NH3 koncentraciją.
 • Išskirtinėmis aplinkybėmis, kurios nustatytos V priede, broilerių tankumas gali būti ne didesnis kaip 42 kg/m2.

Mokymas

 • Broilerius prižiūrintys asmenys privalo turėti pažymėjimą, patvirtinantį patvirtintų mokymo kursų baigimą arba tokiam mokymui lygiavertės patirties įgijimą. Mokymo kursai turi apimti šiuos gerovės aspektus:
  • broilerio tankumo reikalavimus, taikomus laikymo vietoms;
  • gyvūnų fiziologiją;
  • broilerių priežiūrą ir neatidėliotiną priežiūrą;
  • prevencinį biologinį saugumą.
 • ES šalys turi skatinti geros vadybos praktikosvadovų rengimą ir platinimą.

Tikrinimas

Nacionalinės institucijos turi vykdyti laikymo vietų reguliarius tikrinimus, kad užtikrintų direktyvos laikymąsi. Kasmet jos pateikia Europos Komisijai ataskaitą apie atliktus tikrinimus. Joje pateikiamas ir veiksmų, kurių buvo imtasi nustatytoms gerovės problemoms spręsti, sąrašas.

Skerdyklų stebėsena ir tolesnė veikla

Skerdyklų stebėsena užtikrina, kad būtų užregistruotas nugaišusių broilerių skaičius, užfiksuotas atvežimo metu. Tikrinimų post-mortem (po skerdimo) metu gali būti nustatyti netinkamų gerovės sąlygų požymiai. Jei tokie požymiai nustatomi, laikymo vieta ir kompetentingos institucijos turi imtis atitinkamų priemonių.

Ataskaita

 • Pastaraisiais metais atliekant genetinę atranką modifikuojama labai daug įvairių broilerių metabolinių ir elgesio požymių, dėl to iškilo įvairių gerovės problemų, įskaitant kojas ir judėjimą, staigios žūties sindromą ir odos ligas, kaip antai kontaktinį dermatitą. 2016 m. Komisija išleido pranešimą apie genetinių kriterijų įtaką nustatytiems trūkumams, kenkiantiems broilerių gerovei. Ji padarė išvadą, kad:
  • vykdydami savo selekcijos programas selekcininkai vis dažniau atsižvelgia į požymius, susijusius su vištų sveikata ir gerove;
  • šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose numatyta sukurti komercinėmis sąlygomis laikomų gyvūnų gerovės rodiklių stebėsenos sistemą, kurią taip pat būtų galima naudoti vykdant genetinės atrankos stebėseną.

Nuolatinis komitetas

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas padeda Europos Komisijai įgyvendinti šią direktyvą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perykla: pastatas, kuriame perinami naminių paukščių kiaušiniai. Dažnai tai vyksta dirbtinėmis sąlygoms, naudojant inkubatorius.

Broilerių tankumas: broilerių, esančių paukštidėje vienu metu, bendras gyvasis svoris naudojamo ploto kvadratiniame metre.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2007/43/EB, nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles (OL L 182, 2007 7 12, p. 19–28)

Paskesni Direktyvos 2007/43/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Taryba dėl genetinės atrankos poveikio broilerių gerovei (COM(2016) 182 final, 2016 4 7)

paskutinis atnaujinimas 09.01.2017

Top