Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pašarų higiena

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pašarų higiena

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 183/2005 dėl pašarų higienos reikalavimų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šio reglamento pagrindinis tikslas – užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį.
 • Juo užtikrinama, kad pašarų sauga būtų garantuota visose pakopose, kurios gali turėti poveikio pašaro ir maisto saugai, įskaitant pirminę gamybą*.
 • Taip pat nustatoma atsakomybės ir reikalavimų sistema, kuria siekiama saugaus ir kokybiško pašaro užtikrinant atsekamumą visoje pašarų grandinėje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Reglamentas taikomas pašarų verslo operatorių veiklai nuo (ir įskaitant) pašarų pirminės gamybos iki (ir įskaitant) pašarų pateikimo rinkai, taip pat maisto pramonei auginamų gyvūnų šėrimui ir pašarų importui bei eksportui iš ES nepriklausančių šalių ir į jas.

Išimtys

Reglamentas netaikomas:

 • vidaus reikmėms skirtų pašarų privačiai gamybai: maistui auginamiems gyvūnams, skirtiems privačiam vidaus vartojimui, ir ne maistui auginamiems gyvūnams;
 • maistui auginamų gyvūnų, skirtų privačiam vidaus vartojimui, šėrimui;
 • tiesioginiam gamintojo vykdomam mažų pirminių produktų kiekių pardavimui galutiniam vartotojui arba vietinėms mažmeninės prekybos įmonėms, kurios parduoda tiesiogiai galutiniam klientui;
 • ne maistui auginamų gyvūnų šėrimui;
 • pirminės gamybos pašarams, kuriuos gamintojas vietiniu lygiu mažais kiekiais tiesiogiai tiekia vietinių ūkių reikmėms;
 • mažmeninei prekybai gyvūnų ėdalu.

Pagrindiniai aspektai:

 • visų pašarų verslo operatorių privaloma registracija kompetentingoje institucijoje;
 • pašarų verslo ūkio subjektų, kurie vykdo operacijas su jautresnėmis medžiagomis, kaip antai tam tikrais pašarų priedais, premiksais* ir kombinuotaisiais pašarais,*patvirtinimas;
 • privalomų pašarų gamybos reikalavimų nustatymas ūkių lygmenyje;
 • vienodų higienos reikalavimų turi laikytis visi pašarų verslo operatoriai;
 • geroji higienos praktika turi būti taikoma visuose žemės ūkio gamybos lygmenyse ir naudojant pašarus;
 • rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (HACCP) principų* nustatymas pašarų verslo operatoriams ne pirminės gamybos lygmenyje;
 • ES ir nacionalinių gerosios pašarų gamybos praktikos gairių rengimo skatinimas.

Pašarų verslo operatoriai, atsakingi už pašarų pirminę gamybą

Šie verslo operatoriai turi užkirsti kelią pašarų saugai kylantiems pavojams, juos pašalinti arba sumažinti šių produktų gamybos, paruošimo, valymo, pakavimo, sandėliavimo ir gabenimo metu (I priedas). Jie turi tvarkyti apskaitą ir saugoti apskaitos duomenis, susijusius su vietoje įgyvendinamomis rizikos valdymo priemonėmis.

Kiti pašarų verslo operatoriai

 • Šie verslo operatoriai turi priimti priemones, kuriomis būtų garantuojama jų gaminamų, gabenamų ar naudojamų produktų sauga. Šios priemonės yra išvardytos II priede. Jos daugiausiai susijusios su:

  • reikmenimis ir įranga;
  • personalo mokymu;
  • įvairių gamybos pakopų organizavimu ir stebėsena;
  • dokumentais, kuriuos operatoriai turi saugoti.
 • Jie taip pat turi taikyti HACCP principus ir saugoti dokumentus, įrodančius šių principų laikymąsi.
 • Verslo operatoriai privalo:

  • imtis taisomųjų veiksmų, kai stebėsena nustato, kad svarbieji valdymo taškai (žr. HACCP principus) nebekontroliuojami;
  • įgyvendinti vidaus procedūras, kad būtų galima tikrinti, ar nustatytos priemonės efektyviai veikia;
  • saugoti įrašus, kurie įrodytų šių priemonių taikymą.

Registracija ir patvirtinimas

 • Pašarų verslo operatoriai (įskaitant atsakingus už pašarų pirminę gamybą) turi užsiregistruoti atitinkamos šalies kompetentingoje institucijoje. Jie turi pateikti atnaujintą informaciją ir sutikti bendradarbiauti kontrolės metu.
 • Kai tai reikalaujama pagal nacionalinės arba ES teisės aktus, pašarų verslo operatoriai užtikrina, kad jų kontroliuojami ūkio subjektai būtų patvirtinti kompetentingos institucijos ir negalėtų veikti be tokio patvirtinimo. Kiekviena ES šalis privalo turėti patvirtintų ūkio subjektų sąrašą. Jei ūkio subjektas nebeatitinka jo veiklai keliamų reikalavimų, patvirtinimas gali būti laikinai sustabdytas arba atšauktas.

Gerosios praktikos gairės

Ir Komisija, ir ES šalys leidžia gerosios praktikos gaires, skirtas pašarų sektoriui ir HACCP principų taikymui. Jos turi būti rengiamos atsižvelgiant į Codex Alimentarius principus ir konsultuojantis su visomis suinteresuotomis šalimis. Parengus standartizuotas ES gaires, Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas (PAFF) užtikrina, kad jų turinys būtų pritaikomas.

Keitimai

Reglamento II priedas buvo du kartus iš dalies keistas (Reglamentu (ES) Nr. 225/2012 ir Reglamentu (ES) 2015/1905) dėl ūkio subjektų, gaminančių iš augalinio aliejaus gautus produktus ir riebalų mišinius, patvirtinimo ir dėl konkrečių gamybos, sandėliavimo, gabenimo ir dioksinų tyrimo reikalavimų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pirminė gamyba: žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant auginimą, derliaus nuėmimą, melžimą, naminių gyvūnų auginimą (iki skerdimo) arba žvejybą, kuri apsiriboja išskirtinai produkcija, kuri po surinkimo ar sugavimo niekaip kitaip neapdirbama, išskyrus paprastą fizinį apdorojimą.
Premiksai: pašarų priedų mišiniai ar vieno ar daugiau pašarų priedų ir pašarinių žaliavų ar vandens mišiniai, naudojami kaip nešikliai ir neskirti jais tiesiogiai šerti gyvūnus.
Kombinuotieji pašarai: organinių ar neorganinių medžiagų mišiniai su priedais ar be jų, vartojami gyvūnams šerti kaip visaverčiai pašarai ar pašarų papildai.
HACCP principai: reikalavimai, kurių turi būti laikomasi gamybos, perdirbimo ir paskirstymo metu, kad atlikus rizikos veiksnių analizę būtų galima nustatyti svarbiuosius taškus, kuriuos būtina valdyti siekiant užtikrinti maisto saugą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus (OL L 35, 2005 2 8, p. 1–22)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 183/2005 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl valstybėse narėse ir Bendrijos lygmeniu taikomų teisės aktų nuostatų, sistemų ir praktikos, dėl atsakomybės maisto produktų ir pašarų sektoriuose ir dėl galimų finansinių garantijų sistemų pašarų sektoriuje Bendrijos lygmeniu pagal 2005 m. sausio 12 d. Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus, 8 straipsnį (KOM(2007) 469 galutinis, 2007 8 14)

paskutinis atnaujinimas 23.10.2017

Top