Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugus maistas ir pašarai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugus maistas ir pašarai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis maisto saugos procedūras

SANTRAUKA

Šis reglamentas yra skirtas garantuoti maisto ir pašarų kokybę.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu sugriežtinamos ES maisto ir pašarų saugos taisyklės. Juo įsteigiama Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), kuri padeda atlikti maisto ir pašarų mokslinius tyrimus bei vertinimą.

Reglamentas netaikomas pirminei produkcijai, skirtai asmeniniam vietiniam vartojimui, ir maisto tvarkymui namuose.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Draudžiama prekiauti maisto produktais, kurie kenkia sveikatai arba netinka vartojimui. Atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

įprastas sąlygas, kuriomis vartotojas šį maistą vartoja;

vartotojui suteiktą informaciją;

trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį sveikatai;

susikaupusių toksinų poveikį;

ypatingą tam tikrų vartotojų grupių, pavyzdžiui, vaikų, jautrumą.

Jei nesaugus maistas ar pašaras sudaro maisto ar pašaro partijos dalį, daroma prielaida, kad visa partija yra nesaugi.

Maisto produktus reglamentuojantys teisės aktai yra taikomi visiems maisto grandinės etapams, nuo gamybos, perdirbimo, transportavimo ir paskirstymo iki tiekimo. Visų pirma maisto verslo įmonės privalo:

garantuoti galimybę visuose gamybos ir paskirstymo etapuose atsekti maisto produktą, pašarą bei maistui skirtą gyvūną;

nedelsdamos pašalinti iš rinkos maisto produktą ar pašarą arba atsiimti rinkai jau pateiktus produktus, jei manoma, kad jie yra žalingi sveikatai;

prireikus, pranešti atitinkamoms valdžios institucijoms ir vartotojams.

Tarnyba teikia mokslinę ir techninę paramą Europos Komisijai ir ES šalims visose su maisto saugumu susijusiose srityse. Ji taip pat atsako už rizikos įvertinimo koordinavimą, kylančių pavojų nustatymą ir konsultavimą krizių valdymo klausimais.

Jei atliekant sveikatos rizikos analizę nustatomas pavojus, ES šalys ir Komisija gali patvirtinti laikinas atsargumo priemones, kuriomis būtų užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos lygis.

Įspėjimo apie pavojų sistemoje (RASFF), kurioje dalyvauja ES šalys, Komisija ir tarnyba, numatoma keistis informacija apie:

priemones, skirtas apriboti maisto realizavimą ar jo pašalinimą iš rinkos;

veiksmus, kuriais siekiama kontroliuoti maisto vartojimą;

importuotų maisto produktų siuntos atmetimą.

Prireikus, ši informacija turi būti prieinama ir plačiajai visuomenei.

Jei maisto produktas ar pašaras kelia rimtą pavojų sveikatai arba aplinkai, Komisija, kaip padarinių likvidavimo apsaugos priemonę, gali sustabdyti prekybą produktu ar jo importą. ES šalys gali imtis panašių priemonių, jei Komisija nesiima jokių veiksmų.

Komisija, bendradarbiaudama su tarnyba ir ES šalimis, turi parengti bendrąjį krizių valdymo planą, taikomą tais atvejais, kai padarinių likvidavimo apsaugos priemonės yra nepakankamos. Nustačius tokį atvejį Komisija privalo nedelsdama sudaryti krizių valdymo grupę, kuri nustatytų galimybes, kaip apsaugoti žmonių sveikatą.

ES taip pat siekia apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningos arba apgaulingos prekybos maisto produktais praktikos, kaip antai maisto klastojimo (primaišymo), ir sudaryti sąlygas vartotojams motyvuotai rinktis maisto produktus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2002 m. vasario 21 d.

DOKUMENTAS

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 031, 2002 2 1, p. 1–24)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 178/2002 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004, nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 178/2002 taikymo taisykles dėl Europos maisto saugos tarnybos veiklos srityse dirbančių organizacijų tinklo (OL L 379, 2004 12 24, p. 64–67)

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2004/478/EB dėl maisto ir pašarų krizių valdymo bendrojo plano priėmimo (OL L 212, 2004 6 12, p. 60–68)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL L 226, 2004 6 25, p. 83–127). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 25.11.2015

Top