Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarptautinė prekyba pavojingomis cheminėmis medžiagomis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarptautinė prekyba pavojingomis cheminėmis medžiagomis

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 2006/730/EB dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos prekybai tam tikromis pavojingomis medžiagomis

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Juo ES patvirtina Roterdamo konvenciją po to, kai dėl netinkamo teisinio pagrindo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas panaikino ankstesnį sprendimą. Konvencijoje numatyta sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūra, taikoma tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia konvencija:

reguliuojamas maždaug 47 pavojingų cheminių medžiagų ir pesticidų importas ir eksportas;

reikalaujama, kad prieš eksportuojant į jos sąrašą įtrauktas chemines medžiagas būtų gautas importuotojo sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto;

nustatoma keitimosi informacija apie importuojančių šalių sprendimus tvarka;

reikalaujama, kad veiksmingam konvencijos įgyvendinimui ją pasirašiusios šalys paskirtų nacionalinę instituciją;

reikalaujama konvenciją pasirašiusių šalių atsakyti, ar jos leidžia importuoti į konvencijos sąrašą įtrauktas chemines medžiagas ir pesticidus, ar ne;

reikalaujama, kad eksportuojančios šalys neeksportuotų į sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų, jei importuojanti šalis nėra davusi sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto;

reikalaujama, kad cheminę medžiagą uždraudusios ar griežtai apribojusios šalys apie tokį sprendimą praneštų konvencijos sekretoriatui;

skatinama keistis moksline, technine, ekonomine ir teisine informacija apie chemines medžiagas, įtrauktas į konvencijos sąrašą, ir suteikiama galimybė besivystančioms šalims gauti techninę pagalbą rengiant cheminių medžiagų reglamentavimo tvarką;

suteikiama konvenciją pasirašiusioms šalims galimybė pasitraukti iš konvencijos, praėjus vieneriems metams po rašytinio pranešimo įteikimo.

Konvencija netaikoma narkotikams, radioaktyviosioms medžiagoms, atliekoms, cheminiams ginklams, maistui ir maisto priedams, genetiškai modifikuotiems organizmams ir moksliniams tyrimams importuojamoms cheminėms medžiagoms.

KONTEKSTAS

2006 m. sausio 10 d. Europos Teisingumo Teismas paskelbė savo sprendimą byloje C-94/03. Europos Komisija pateikė ieškinį Tarybai prašydama Teismo panaikinti Tarybos sprendimą 2003/106/EB dėl Roterdamo konvencijos patvirtinimo Europos Sąjungos vardu.

Komisija nurodė, kad ginčijamas sprendimas turėjo būti grindžiamas sutarties straipsniu dėl bendrosios prekybos politikos (tuo metu – Amsterdamo sutarties 133 straipsniu), o ne straipsniu dėl aplinkos politikos (tos pačios sutarties 175 straipsniu).

Teismas nusprendė, kad abu straipsniai yra tinkamas teisinis pagrindas, ir panaikino ginčijamą Tarybos sprendimą. Naujasis sprendimas, kuris įsigaliojo nuo ankstesnio sprendimo priėmimo dienos, užtikrina teisinį aiškumą.

DOKUMENTAS

2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas 2006/730/EB dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 299, 2006 10 28, p. 23–25)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL L 201, 2012 7 27, p. 60–106)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 649/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 05.10.2015

Top