Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Licencijavimo sistema medienos importui į ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Licencijavimo sistema medienos importui į ES

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui sukūrimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu, vadinamu Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos (FLEGT) reglamentu, nustatoma licencijavimo sistema, užtikrinanti, kad į ES įvežama mediena būtų nukirsta teisėtai.

Juo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo siekiama kovoti su neteisėtu miškų kirtimu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas taikomas II ir III prieduose išvardytų medienos produktų importui iš I priede išvardytų šalių partnerių.

Narystė FLEGT licencijavimo schemoje yra įgyvendinama sudarant savanoriškus partnerystės susitarimus (SPS) su medieną gaminančiomis šalimis, kurios nori sudaryti tokius susitarimus. Kiekvienoje SPS pateikiamas sutartas tvarkaraštis ir įsipareigojimai.

SPS pasirašiusios eksportuojančios šalys turi sukurti savo medienos produktų teisėtumo patvirtinimo sistemą.

Prie visų medienos siuntų iš SPS šalių turi būti pridėta FLEGT licencija, patvirtinanti atitiktį FLEGT licencijavimo schemos reikalavimams. Medienos siuntos, neturinčios FLEGT licencijos, negali patekti į ES rinką.

Jei prie ES sienos suabejojama FLEGT licencijos galiojimu, kompetentingos institucijos turi paprašyti licenciją išdavusios institucijos atlikti papildomą patikrinimą (jei atitinkama ES šalis nenusprendžia kitaip, patikrinimo išlaidas padengia importuotojas). Muitinės gali sustabdyti medienos pateikimą į apyvartą, jei jos mano, kad FLEGT licencija yra negaliojanti.

ES šalys privalo nustatyti sankcijas, taikomas pažeidus šio reglamento nuostatas.

ES šalys turi iki balandžio 30 d. pateikti Europos Komisijai metinę ataskaitą, kurioje nurodomas:

medienos produktų, įvežtų į jų teritoriją pagal FLEGT licencijavimo schemą, kiekis;

gautų licencijų skaičius;

atvejų, kai mediena ir medienos produktai buvo įvežti be tinkamos FLEGT licencijos, skaičius ir tokių medienos produktų kiekis.

Reglamentu (ES) Nr. 657/2014 iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl Europos Komisijos deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2005 m. gruodžio 30 d.

KONTEKSTAS

FLEGT leidimų suteikimo sistema pirmą kartą pasiūlyta 2003 m. Plane dėl miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos, kuriuo siekta kovoti su neteisėtu miškų kirtimu ir pagerinti teisėtos medienos pasiūlą bei paklausą. Šis planas daugiausia buvo taikomas Centrinės Afrikos, Rusijos, Pietryčių Azijos ir dalies Pietų Amerikos regionuose, kuriuose gausu medienos.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie miškus.

DOKUMENTAS

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo (OL L 347, 2005 12 30, p. 1–6)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2173/2005 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL L 295, 2010 11 12, p. 23–34)

paskutinis atnaujinimas 10.11.2015

Top