Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pramoniniai išmetamieji teršalai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pramoniniai išmetamieji teršalai

ES, norėdama kontroliuoti pramoninius išmetamuosius teršalus, nustatė bendrąją integruotą leidimų suteikimo sistemą. Tai reiškia, kad išduodant leidimą reikia atsižvelgti į įrenginio visą aplinkosauginį veiksmingumą, siekiant išvengti taršos perkėlimo iš vienos terpės, kaip antai oro, vandens ir žemės, į kitą. Pirmenybę reikėtų teikti taršos prevencijai užtikrinant taršos šaltinio valdymą, apdairų gamtos išteklių naudojimą ir gamtos išteklių valdymą.

DOKUMENTAS

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės).

SANTRAUKA

ES, norėdama kontroliuoti pramoninius išmetamuosius teršalus, nustatė bendrąją integruotą leidimų suteikimo sistemą. Tai reiškia, kad išduodant leidimą reikia atsižvelgti į įrenginio visą aplinkosauginį veiksmingumą, siekiant išvengti taršos perkėlimo iš vienos terpės, kaip antai oro, vandens ir žemės, į kitą. Pirmenybę reikėtų teikti taršos prevencijai užtikrinant taršos šaltinio valdymą, apdairų gamtos išteklių naudojimą ir gamtos išteklių valdymą.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Septynių ankstesnių teisės aktų naujoje redakcijoje nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią oro, vandens ir žemės taršai bei ją kontroliuoti ir išvengti atliekų susidarymo dideliuose pramoniniuose įrenginiuose.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Teisės aktas yra taikomas šiai pramoninei veiklai: energetikai, metalo gamybai ir apdorojimui, mineralams, cheminėms medžiagoms, atliekų valdymui ir kitiems sektoriams, kaip antai celiuliozės ir popieriaus gamybos, gyvulių skerdimo ir intensyvaus paukščių bei kiaulių auginimo.
  • Visi įrenginiai, kuriems taikoma direktyva, privalo užkirsti kelią taršai ir ją mažinti pasitelkiant geriausius prieinamus gamybos būdus* (GPGB), efektyvų energijos vartojimą, atliekų prevenciją ir valdymą, priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią avarijoms ir apriboti jų pasekmes.
  • Įrenginiai gali veikti tik tuo atveju, jei turi leidimą ir atitinka jame nustatytas sąlygas.
  • Komisijos priimtos GPGB išvados yra informaciniai dokumentai, skirti leidimų sąlygoms nustatyti. Nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės turi užtikrinti, kad išmetamas teršalų kiekis neviršija su GPGB naudojimu siejamo kiekio. Tačiau ribinės vertės gali viršyti šiuos lygius, jei įrodyta, kad priešingu atveju būtų patiriamos neproporcingai didelės, palyginti su aplinkai teikiama nauda, sąnaudos.
  • Kompetentingos institucijos turi atlikti reguliarius įrenginių tikrinimus.
  • Visuomenei turi būti sudarytos išankstinės sąlygos dalyvauti leidimų išdavimo procese.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie pramoninius išmetamuosius teršalus.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

*Geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB) - tai veiksmingiausi teršalų išmetimo prevencijos arba išmetamo teršalų kiekio mažinimo būdai, kurie yra techniniu ir ekonominiu požiūriu tinkami atitinkame sektoriuje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva Nr. 2010/75/ES

2011 1 6

2013 1 7

OL L 334, 2010 12 17, p. 17-119

Direktyvos 2010/75/EB pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 30.06.2015

Top