Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laukinių paukščių apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laukinių paukščių apsauga

Daugelio migruojančių ir Europoje gyvenančių laukinių paukščių rūšių populiacijos mažėja. Europos Sąjunga pradėjo vykdyti politiką šiai tendencijai pakeisti, uždrausdama tam tikrą veiklą ir įdiegdama apsaugos bei rūšių buveinių valdymo priemones.

NUORODOS

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7-25)

1979 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25, p. 1-18)

SANTRAUKA

Daugelio migruojančių ir Europoje gyvenančių laukinių paukščių rūšių populiacijos mažėja. Europos Sąjunga pradėjo vykdyti politiką šiai tendencijai pakeisti, uždrausdama tam tikrą veiklą ir įdiegdama apsaugos bei rūšių buveinių valdymo priemones.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva siekiama išsaugoti visus laukinius paukščius ES, nustatant jų apsaugos, tvarkymo ir kontrolės taisykles. Ji taikoma paukščiams, jų kiaušiniams, lizdams ir buveinėms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys turi imtis priemonių nykstančių paukščių rūšių populiacijoms palaikyti tokiu lygiu, kuris atitiktų ekologinius, mokslinius ir kultūrinius reikalavimus, derinant juos su ekonominiais ir rekreaciniais poreikiais.

Turi būti nustatytos priemonės, skirtos išsaugoti, palaikyti ar atkurti pakankamą buveinių* įvairovę ir plotą visoms paukščių rūšims. Šios priemonės daugiausia apima:

 • saugomų teritorijų steigimą;
 • buveinių saugomose teritorijose ir už jų ribų priežiūrą ir tvarkymą;
 • sunaikintų biotopų* atkūrimą ir naujų biotipų kūrimą.

Siekiant užtikrinti, kad I priede minimos rūšys išliktų, jų buveinėms taikomos specialios priemonės. Jos taikomos tokioms rūšims:

 • kurioms gresia pavojus išnykti;
 • kurioms gali pakenkti jų buveinių pokyčiai;
 • kurios laikomos retomis dėl jų mažų populiacijų ar riboto paplitimo arealo;
 • kurioms dėl specifinio jų buveinių pobūdžio reikia išskirtinio dėmesio.

Nykstančioms ir migruojančių paukščių rūšims ES šalys turi sukurti specialias apsaugos teritorijas (SAT), kuriose būtų jų išlikimui palankios sąlygos ir kurios būtų paukščių natūralaus paplitimo areale (t. y. ten, kur jie natūraliai gyvena). Ypatingas dėmesys skiriamas pelkėms. SAT yra saugomų ekologinių buveinių tinklo „Natura 2000“ dalis.

Šia direktyva taip pat nustatoma visų laukinių paukščių rūšių ES bendra apsauga. Visų pirma draudžiama:

 • tyčia žudyti ar gaudyti laukinius paukščius;
 • ardyti lizdus;
 • rinkti ar laikyti kiaušinius;
 • tyčia trikdyti, nes tai pavojinga rūšies išsaugojimui;
 • prekiauti gyvais ar negyvais paukščiais, kurių medžioklė yra uždrausta, arba juos laikyti.

ES šalys turi skatinti mokslinius tyrimus Europos laukinių paukščių tvarkymo, apsaugos ir protingo naudojimo tikslais (pvz., užtikrindamos ribotą medžioklę, siekiant išlaikyti patenkinamą šios rūšies populiacijos lygį).

Kai kurios rūšys, kurių atstovų skaičius tai leidžia, gali būti medžiojamos, jei laikomasi tam tikrų principų:

 • sumedžiotų paukščių skaičius neturi kelti pavojaus patenkinamam populiacijos lygiui;
 • šios rūšys turi būti medžiojamos ne perėjimo ar jauniklių auginimo metu;
 • migruojančių rūšių negalima medžioti joms grįžtant į perėjimo vietas;
 • draudžiami didelio masto arba neselektyvūs žudymo būdai.

KONTEKSTAS

2015 m. Europos Komisija antrą kartą paskelbė apsaugos būklės pagal ES paukščių direktyvą ataskaitą, leidžiančią atlikti lyginamąją analizę. Remiantis šia ataskaita ir panašia ataskaita, teikiama pagal Buveinių direktyvą, žinios apie saugomų rūšių ir buveinių būklę bei tendencijas pagerėjo. Kai kurios rūšys ir buveinės atsigauna, taip pat yra aiškių požymių, kad tinklas „Natura 2000“ vaidina svarbų vaidmenį stabilizuojant buveines ir rūšis, ypač jei priemonės buvo įgyvendintos tinkamu mastu.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie gamtą ir biologinę įvairovę.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Buveinė - natūralus aplinkos plotas ar tipas, kur paprastai gyvena tam tikros rūšies gyvūnai ar auga augalai.

*Biotopas - vienodų aplinkos sąlygų, teikiančių gyvenamąją erdvę tam tikram gyvūnų ir augalų deriniui, plotas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Pirmasis teisės aktas buvo priimtas 1979 m. (Tarybos direktyva 79/409/EEB). Iki 1981 m. balandžio 7 d. jis turėjo būti perkeltas į ES šalių nacionalinę teisę. 2009 m. direktyva 79/409/EEB buvo pakeista kodifikuota redakcija (direktyva 2009/147/EB).

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui „Gamtos padėtis Europos Sąjungoje 2007-2012 m. laikotarpio ataskaita dėl rūšių ir buveinių tipų, kuriems taikomos Paukščių ir Buveinių direktyvos, būklės ir tendencijų, parengta, kaip reikalaujama Buveinių direktyvos 17 straipsnyje ir Paukščių direktyvos 12 straipsnyje“ (COM(2015) 219 final, 2015 5 20)

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015

Top