Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ozono sluoksnį ardančios medžiagos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ozono sluoksnį ardančios medžiagos

ES, siekdama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, laipsniškai atsisako medžiagų, kurios ardo ozono sluoksnį. Tuo tikslu buvo uždrausta gaminti bei pardavinėti pačias pavojingiausias medžiagas, kaip antai chlorfluorangliavandenilius (CFC), ir nustatytos procedūros kitoms medžiagoms.

DOKUMENTAS

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomos ozono sluoksnį ardančių medžiagų gamybos, importo, eksporto, pardavimo, naudojimo, surinkimo, perdirbimo, regeneravimo ir naikinimo taisyklės. Jame išdėstyti ataskaitų teikimo reikalavimai ir priemonės produktams bei įrenginiams, kuriuose yra šių medžiagų. Jis buvo nežymiai keistas tris kartus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Paprastai kontroliuojamas medžiagas, kaip antai halonus (gaisro gesinimui), metilbromidą (kenkėjų kontrolei) ir hidrochlorfluorangliavandenilius (naudojami šaldytuvuose ir oro kondicionavimo sistemose), kurių gamyba arba naudojimas yra reguliuojami, draudžiama gaminti ir parduoti.
  • Esant tam tikroms sąlygoms, galimos išimtys: pavyzdžiui, jei medžiagos naudojamos kaip žaliava ir technologijos agentai arba laboratorijų ar analizės reikmėms.
  • Metilbromido naudojimas draudžiamas nuo 2010 m. kovo mėn., išskyrus ekstremalaus karantino atvejus, siekiant užkirsti kelią ligos arba kenkėjų plitimui. Kiekvienu atveju Komisija turi išduoti laikiną leidimą.
  • Priešgaisrinės apsaugos sistemos ir gesintuvai, kuriuose yra halonų, gali būti naudojami tam tikromis aplinkybėmis. Vis daugėja alternatyvių medžiagų, o Reglamente (ES) Nr. 744/2010 pateikiama išsami informacija apie nutraukimo datas. Jos svyruoja tarp 2013 ir 2040 m., priklausomai nuo halono naudojimo.
  • Kontroliuojamų medžiagų ir produktų, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, importas bei eksportas yra iš esmės uždrausti. Kai jas naudoti leidžiama, taikoma licencijų sistema. Nuo 2013 m. Komisija taiko lankstesnę tvarką orlaiviuose naudojamiems halonams.
  • Turi būti įdiegtos surinkimo sistemos, kad sunaikintų, recirkuliuotų arba regeneruotų medžiagas, naudojamas šaldymo, oro kondicionavimo ir šiluminių siurblių įrangoje, gesintuvuose ir apsaugos sistemose, taip pat sistemose, kuriose yra tirpiklių.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Žaliava - bet kuri kontroliuojama ar nauja medžiaga, kuri proceso metu chemiškai transformuojasi, visiškai pakeisdama savo pradinę sudėtį, ir kurios išmetimas yra nereikšmingas.

Technologijos agentai - kontroliuojamos medžiagos, kurios III priede išvardytų procesų metu naudojamos kaip cheminiai technologijos agentai.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos klimato politikos generalinio direktorato interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

2009 11 20

Netaikomas, reglamentas taikomas tiesiogiai Tačiau ES šalys privalo apibrėžti būtiniausius kvalifikacinius reikalavimus darbuotojams (2010 1 1) ir nustatyti nuobaudų taisykles (2011 6 30).

OL L 286, 2009 10 31, p. 1-30

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 744/2010

2010 9 8

-

OL L 218, 2010 8 19, p. 2-8

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1087/2013

2013 11 25

-

OL L 293, 2013 11 5, p. 28-28

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1088/2013

2013 11 25

-

OL L 293, 2013 11 5, p. 29-30

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 02.04.2015

Top