Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su neteisėta medienos ruoša

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kova su neteisėta medienos ruoša

Neteisėta medienos ruoša* yra pasaulinė problema, daranti didelį neigiamą ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį poveikį. Siekdama kovoti su šia grėsme, Europos Sąjunga (ES) priėmė teisės aktą.

DOKUMENTAS

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos.

SANTRAUKA

Neteisėta medienos ruoša* yra pasaulinė problema, daranti didelį neigiamą ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį poveikį. Siekdama kovoti su šia grėsme, Europos Sąjunga (ES) priėmė teisės aktą.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu draudžiama pateikti ES rinkai neteisėtai paruoštą medieną, taip pat nustatomos išankstinės sąlygos, skirtos prekybai mediena ir medienos produktais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Reglamente reikalaujama, kad veiklos vykdytojai, kurie medienos produktus pateikia ES rinkai pirmą kartą, atliktų deramą patikrinimą*, siekdami užtikrinti, jog pateikiami iš teisėtai paruoštos medienos pagaminti produktai. Tuo tikslu veiklos vykdytojai turėtų naudoti deramo patikrinimo sistemą.
  • Veiklos vykdytojai gali nustatyti savo deramo patikrinimo sistemas arba naudoti stebėsenos organizacijos sukurtą sistemą.
  • Stebėsenos organizacijos yra pripažįstamos Europos Komisijos. Jų užduotis - padėti veiklos vykdytojams laikytis reglamente nustatytų reikalavimų.
  • Siekiant nustatyti medienos produktų atsekamumą, visi prekiautojai, kurie perka arba parduoda medieną rinkoje, turi saugoti įrašus apie savo tiekėjus ir klientus.
  • Reglamentas, taikomas tiek ES paruoštai, tiek importuotai medienai, apima įvairius medienos produktus, kurie yra išvardyti priede ir atitinka Sąjungos muitinės kodeksą.
  • Reglamente mediena ir medienos produktai yra laikomi teisėtai paruoštais, jei turi miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) licenciją (nustatytą reglamentu (EB) Nr. 2173/2005) arba CITES leidimą (reglamentas (EB) Nr. 338/97).
  • 363/2012 607/2012.

KONTEKSTAS

Neteisėta medienos ruoša yra paplitusi aplinkos, ekonominė ir socialinė problema, kuri prisideda prie klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo, pajamų praradimo, konfliktų (kartais ginkluotųjų) dėl žemės bei išteklių ir korupcijos.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos svetainės skiltyje apie neteisėtą medienos ruošą.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

*Neteisėta medienos ruoša - medienos ruoša pažeidžiant medienos ruošos valstybės įstatymus.

*Deramas patikrinimas - rizikos valdymo veikla, siekiant kuo labiau sumažinti neteisėtai paruoštos medienos (ar medienos produktų) prekybos ES rinkoje riziką.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 995/2010

2010 12 2

-

OL L 295, 2010 11 12, p. 23-34

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. vasario 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 363/2012 dėl procedūrinių stebėsenos organizacijų pripažinimo ir jų pripažinimo atšaukimo taisyklių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (Oficialusis leidinys L 115, 2012 4 27, p. 12-16).

2012 m. liepos 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 607/2012 dėl išsamių deramo patikrinimo sistemos ir stebėsenos organizacijų patikrinimų dažnumo ir pobūdžio taisyklių, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (Oficialusis leidinys L 177, 2012 7 7, p. 16-18).

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005, dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo (Oficialusis leidinys L 347, 2005 12 30, p. 1-6).

2008 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1024/2008, kuriuo nustatomos išsamios priemonės Tarybos reglamentui (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo įgyvendinti (Oficialusis leidinys L 277, 2008 10 18, p. 23-29).

paskutinis atnaujinimas 13.05.2015

Top