Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES Baltijos jūros regiono strategija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES Baltijos jūros regiono strategija

Komunikato tikslas - pasiūlyti bendrą ES Baltijos jūros regiono strategiją (ESBJRS), kuria būtų stiprinamas bendradarbiavimas šiame regione sprendžiant bendrus uždavinius ir skatinant ekologiškai atsakingą ekonominį vystymąsi.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (KOM(2009) 248 galutinis, 2009 m. birželio 10 d.)

SANTRAUKA

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Komunikato tikslas - pasiūlyti bendrą ES Baltijos jūros regiono strategiją (ESBJRS), kuria būtų stiprinamas bendradarbiavimas šiame regione sprendžiant bendrus uždavinius ir skatinant ekologiškai atsakingą ekonominį vystymąsi.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Strategija taikoma Europos Sąjungos (ES) šalims, kurios ribojasi su Baltijos jūra (Danijai, Estijai, Suomijai, Vokietijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai ir Švedijai).

Joje daugiausia dėmesio skiriama trim pagrindiniams tikslams:

1.

išsaugoti jūrą. Šis tikslas yra susijęs su Baltijos jūros pažeidžiamumu, pavyzdžiui, eutrofikacijos (kai vandenyje yra per daug maistinių medžiagų, todėl pradeda aktyviai augti dumbliai), taršos ir pernelyg intensyvios žvejybos atžvilgiu, todėl bendradarbiavimui regione keliama ypač daug reikalavimų. Šiuo tikslu taip pat siekiama užtikrinti gerą aplinkos būklę bei biologinę įvairovę jūroje ir paversti Baltijos jūros regioną pavyzdiniu aplinką tausojančios ir saugios laivybos regionu;

2.

sujungti regioną užtikrinant didesnę regiono šalių energetikos ir transporto sistemų sąveiką, įskaitant atokiausiose teritorijose (šiaurės Suomijoje ir Švedijoje). Šis tikslas taip pat gali būti susijęs su konkrečiomis partnerystėmis kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu, kaip antai prekyba žmonėmis, ir pan.;

3.

didinti gerovę pašalinant kliūtis Baltijos jūros regiono vidaus rinkoje, vystant bendrus ekonominius, kultūrinius bei turistinius pagrindus ir skatinant inovacijas pagal Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą (BONUS).

Makroregionų požiūris

Šie trys tikslai yra padalyti į veiksmus, įgyvendinamus įvairiose politikos srityse. Jie yra vadinami makroregioniniais veiksmais. Šie veiksmai padeda spręsti bendras problemas regione (užtikrinti ekologiškai tvarią aplinką, didinti regiono klestėjimą, skatinti jo prieinamumą ir patrauklumą, užtikrinti regiono saugą ir saugumą).

Įgyvendinti veiksmai turi poveikį visam regionui, ne tik atitinkamoms šalims.

Veiksmai gali būti:

pagrindiniai veiksmai, t. y. veiksmai, skirti, pavyzdžiui, skatinti aplinką tausojančios laivybos metodus arba remti MVĮ augimą;

bendrosios iniciatyvos, kuriose dalyvauja kelios regiono šalys ir kuriomis siekiama skatinti tinklų kūrimą bei tarpusavio sąveiką.

Intervencijos būdai

2014-2020 m. pagrindiniai strategijos finansavimo šaltiniai yra Europos struktūriniai fondai ir Investicinis fondas (ESI fondai). Tačiau veiksmai ir projektai pagal strategiją bei jos veiksmų planą gali būti finansuojami iš daugelio kitų finansinių šaltinių (pagal programą„Horizontas 2020“, programą BONUS, programą LIFE, Švietimo ir Kultūros programas, Baltijos jūros regiono programą INTERREG ir pan.), taip pat iš nacionalinių, regioninių ir privačių šaltinių.

Veiksmai ir projektai transporto, energetikos ir informacinių bei ryšių technologijų (IRT) sektoriuose gali būti finansuojami ir pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP). Be to, tam tikri dideli projektai galėtų gauti tarptautinių finansų įstaigų, kaip antai Europos investicijų banko ir Šiaurės investicijų banko, paramą.

Valdymas

Atsižvelgiant į strategijos makroregioninę apimtį, jos įgyvendinime turėtų dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai: pilietinės visuomenės veikėjai ir regioninės, nacionalinės bei ES institucijos.

KONTEKSTAS

Komisija pasiūlė pradinę strategiją 2009 m. 2012 m. ji buvo adaptuota, kad apimtų bendras makroregionines problemas Baltijos jūros regione. Patikslintas strategijos veiksmų planas buvo pristatytas 2015 m. birželio mėn.

Daugiau informacijos žr. ES Baltijos jūros regiono strategijos svetainėje ir 2015 m. veiksmų plane.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 862/2010/ES dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje Jungtinėje Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programoje (BONUS) (OL L 256, 2010 9 30, p. 1-14)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES Baltijos jūros regiono strategijos (ESBJRS) įgyvendinimo (KOM(2011) 381 galutinis, 2011 m. birželio 22 d.)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (COM(2012) 128 final, 2012 m. kovo 23 d.)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl makroregioninių strategijų pridėtinės vertės (COM(2013) 468 final, 2013 m. birželio 27 d.)

Paskutinį kartą atnaujinta: 07.06.2015

Top