Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cheminių medžiagų ir jų mišinių klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cheminių medžiagų ir jų mišinių klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas

Reglamentu siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungos (ES) darbuotojai ir vartotojai būtų aiškiai informuojami apie pavojus, susijusius su cheminėmis medžiagomis, pagal klasifikavimo ir ženklinimo sistemą. Pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad tie patys pavojai būtų taip pat aprašomi ir ženklinami visose ES šalyse.

DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

SANTRAUKA

Reglamentu siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungos (ES) darbuotojai ir vartotojai būtų aiškiai informuojami apie pavojus, susijusius su cheminėmis medžiagomis, pagal klasifikavimo ir ženklinimo sistemą. Pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad tie patys pavojai būtų taip pat aprašomi ir ženklinami visose ES šalyse.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomi vienodi reikalavimai, taikomi cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimui, ženklinimui ir pakavimui pagal Jungtinių Tautų pasauliniu mastu suderintą sistemą (GHS). Jame reikalaujama, kad įmonės tinkamai suklasifikuotų, paženklintų ir supakuotų savo pavojingas chemines medžiagas prieš pateikdami jas rinkai.

Pagrindinės sritys, kurioms šis reglamentas netaikomas, yra radioaktyviosios medžiagos ir mišiniai, kosmetika, vaistai ir tam tikri medicinos prietaisai, maistas ir pavojingų krovinių vežimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Klasifikavimas

Medžiagos ir mišiniai yra klasifikuojami pagal konkrečias kategorijas ir pavojaus klases: i) fizinis ir cheminis pavojus (pvz., degus skystis); ii) pavojus sveikatai (pvz., ūmus toksiškumas); iii) pavojus aplinkai (pvz., ozono sluoksniui). I priede nustatyti pavojingų medžiagų ir mišinių klasifikavimo bei ženklinimo kriterijai.

Ženklinimas

Medžiagos ir mišiniai turi būti paženklinti pateikiant šią informaciją:

  • tiekėjo tapatybę;
  • medžiagos arba mišinio pavadinimą ir (arba) identifikacijos numerį;
  • viešai skelbiamą medžiagos ar mišinio vardinį kiekį pakuotėse (nebent šis kiekis būtų nurodytas kitoje pakuotės vietoje);
  • pavojaus piktogramas (grafinę kompoziciją, kurią sudaro simbolis ir kitas vaizdinis elementas);
  • signalinius žodžius („Atsargiai“ arba „Pavojinga“);
  • rizikos frazes („Gaisro arba išsvaidymo pavojus“, „Mirtina prarijus“ ir pan.);
  • saugumo patarimus („Laikyti tik originalioje talpykloje“, „Saugoti nuo drėgmės“, „Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje“ ir pan.).

Pakavimas

Pavojingų medžiagų ir mišinių pakuotė turi: i) apsaugoti nuo turinio patekimo į aplinką; ii) būti pagaminta iš medžiagų, kurios yra atsparios esant sąlyčiui su turiniu; iii) būti kieta ir patvari; iv) turėti užsidarančius tvirtinimus.

Tam tikrais atvejais reikalingi uždarymai, kurių negali atidaryti vaikai, ir liestinės pavojaus žymės.

Suderinimas

Pramonė turėtų pasiekti bendrą sutarimą dėl visų medžiagų klasifikavimo. Tačiau esant ypač rimtam pavojui, visų pirma medžiagų, kurios yra kancerogeninės, mutageninės arba turi toksinį poveikį reprodukcijai, atveju, ES šalys gali siūlyti suderinti klasifikacijas, kurias Europos Komisija nustatytų privalomomis pagal teisės aktus.

Pranešimas

Apie bet kokios įregistruotos ar pavojingos medžiagos, skirtos pardavimui, klasifikavimą ir ženklinimą reikia pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai, kad ši juos įtrauktų į agentūros reguliariai atnaujinamą klasifikavimo ir ženklinimo inventorių.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. sausio 20 d. Jis privalomai taikomas medžiagoms nuo 2010 m. gruodžio 1 d., o mišiniams - nuo 2015 m. birželio 1 d.

KONTEKSTAS

Reglamentu papildoma REACH sistema, skirta cheminių medžiagų registracijai, įvertinimui, autorizacijai ir apribojimams. Juo iš dalies keičiama direktyva 67/548/EEB dėl cheminių medžiagų ir direktyva 1999/45/EB dėl mišinių. Abi direktyvos panaikinamos nuo 2015 m. birželio 1 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie chemines medžiagas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

2009 1 20 2010 12 1 (II, III ir IV antraštinės dalys medžiagoms) 2015 6 1 (II, III ir IV antraštinės dalys mišiniams)

-

OL L 353, 2008 12 31, p. 1-1355

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/27/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 65, 2014 3 5, p. 1-7).

paskutinis atnaujinimas 12.03.2015

Top