Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nusikaltimams aplinkai taikoma ES teisė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nusikaltimams aplinkai taikoma ES teisė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Šia direktyva apibrėžiami įvairūs rimti nusikaltimai, kurie daro žalą aplinkai.
 • Ja reikalaujama, kad ES šalys nustatytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, taikomas už tokius nusikaltimus, nepriklausomai nuo to, ar jie įvykdyti tyčia ar dėl didelio neatsargumo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Neteisėta veika*, kuri yra žalinga žmonių sveikatai arba aplinkai ir už kurią yra skiriamos sankcijos, apima:

 • pavojingų medžiagų išleidimą, išmetimą arba išpylimą į orą, dirvožemį ar vandenį;
 • pavojingų atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą ar šalinimą;
 • didelio atliekų kiekio vežimą;
 • pramoninės gamyklos, kurioje vykdoma pavojinga veikla arba kurioje laikomos pavojingos medžiagos (pvz., dažus ar chemines medžiagas gaminančios gamyklos), eksploatavimą;
 • branduolinės medžiagos arba pavojingų radioaktyviųjų medžiagų gamybą, apdirbimą, laikymą, naudojimą, vežimą, importą, eksportą ar šalinimą;
 • didelio kiekio saugomų gyvūnų ir augalų rūšių individų žudymą, laikymą ar prekybą jais;
 • saugomų buveinių niokojimą;
 • ozono sluoksnį ardančių medžiagų (pvz., cheminių medžiagų, naudojamų gesintuvuose ar tirpikliuose) gamybą, prekybą jomis ir jų naudojimą.

Sankcijos

 • ES šalys turi užtikrinti, kad už šios direktyvos 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus ar neteisėtą veiką asmenims būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos.
 • ES šalys turi nustatyti, kad juridiniai asmenys* gali būti traukiami atsakomybėn už nusikaltimus, kuriuos jų naudai padarė vadovaujamas pareigas einantis asmuo, jeigu jis turėjo teisę atstovauti juridiniam asmeniui, priimti sprendimus juridinio asmens vardu arba kontroliuoti juridinį asmenį. Juridiniai asmenys taip pat traukiami atsakomybėn, jeigu dėl tokio vadovaujamas pareigas einančio asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės atsirado galimybė padaryti nusikaltimą.
 • Juridinių asmenų atsakomybė apima galimybę kelti baudžiamąsias bylas fiziniams asmenims, kurie padarė, kurstė arba padėjo padaryti direktyvoje nurodytus nusikaltimus. Priklausomai nuo atitinkamos ES šalies teisinės sistemos, juridinių asmenų atsakomybė gali būti baudžiamojo arba nebaudžiamojo pobūdžio.
 • Ši direktyva yra grindžiama Direktyva 2004/35/EB, kuria nustatomos atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti taisyklės.
 • Baudžiamasis persekiojimas už nusikaltimus aplinkai yra ES šalių atsakomybė. ES šalyse veikia skirtingos teisinės sistemos, todėl nusikaltėliai gali pasinaudoti nepakankamu nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimu ir koordinavimu. Keičiantis geriausia patirtimi ir rengiant veiksmingo vykdymo metodikas svarbų vaidmenį vaidina aplinkosaugos specialistų tinklai, kaip antai ES aplinkos apsaugos įstatymų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo darbo tinklas (IMPEL), ES teisėjų forumas aplinkos klausimais (EUFJE) ir Europos prokurorų tinklas aplinkos klausimais (ENPE).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2008 m. gruodžio 26 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 26 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Neteisėta veika: šiame kontekste ES arba nacionalinių įstatymų pažeidimas, kuriam taikomi Direktyvos 2008/99/EB prieduose nurodyti ES teisės aktai.
Juridinis asmuo: juridinis subjektas, kaip antai įmonė, kuris laikomas asmeniu ribotais teisiniais tikslais. Juridinis asmuo gali pareikšti ieškinį, jam gali būti iškelta byla, jis gali turėti turto ir sudaryti sutartis.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (OL L 328, 2008 12 6, p. 28–37)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (OL L 143, 2004 4 30, p. 56–75)

Vėlesni Direktyvos 2004/35/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 04.08.2017

Top