Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES atliekų valdymo teisė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES atliekų valdymo teisė

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatoma ES atliekų apdorojimo teisinė sistema. Jos tikslas – saugoti aplinkos ir žmonių sveikatą, pabrėžiant tinkamo atliekų tvarkymo, naudojimo ir perdirbimo būdų svarbą mažinant išteklių poreikį ir gerinant jų naudojimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Nustatoma atliekų hierarchija: prevencija, pakartotinis naudojimas, perdirbimas, naudojimas kitiems tikslams, kaip antai energijai gaminti, ir šalinimas.
  • Patvirtinamas principas „teršėjas moka“, pagal kurį pirminis atliekų gamintojas privalo padengti atliekų tvarkymo išlaidas.
  • Pristatoma „didesnės gamintojo atsakomybės“ sąvoka, galinti apimti gamintojų pareigą priimti ir pašalinti po naudojimo grąžintus produktus.
  • Atskiriamos „atliekų“ ir „šalutinių produktų“ * sąvokos.
  • Atliekų tvarkymas turi būti atliekamas nesukeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams, nekeliant nepatogumų dėl triukšmo ar kvapų ir nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ar ypatingai svarbioms vietovėms.
  • Atliekų gamintojai ar turėtojai privalo apdoroti atliekas patys arba pasirūpinti, kad jas apdorotų oficialiai pripažintas veiklos vykdytojas. Atliekų apdorojimo operacijas atliekantys subjektai turi gauti leidimą, taip pat jie yra periodiškai tikrinami.
  • Kompetentingos nacionalinės institucijos turi parengti atliekų tvarkymo planus ir atliekų prevencijos programas.
  • Pavojingoms atliekoms, naudotoms alyvoms ir biologinėms atliekoms yra taikomos specialios sąlygos.
  • Nustatomi namų ūkių atliekų (50 %) ir statybos bei griovimo atliekų (70 %) perdirbimo ir naudojimo uždaviniai 2020 m.
  • Teisės aktas nėra taikomas tam tikroms atliekų rūšims, kaip antai radioaktyviesiems elementams, nebetinkamais naudoti pripažintiems sprogmenims, srutoms, nuotekoms ir gyvūnų skerdenoms.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2008 m. gruodžio 12 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 12 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Šalutinis produktas – tai gamybos proceso rezultatas, kuris nebuvo pagrindinis proceso tikslas. Priešingai nei atliekos, jis gali būti naudojamas. Direktyva leidžiama Europos Komisijai nustatyti medžiagoms taikomus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima atskirti šalutinius produktus nuo atliekų.

KONTEKSTAS

Atliekų susidarymas anksčiau buvo neišvengiamas ir netinkamas ekonominės veiklos bei augimo šalutinis produktas. Šiuolaikinės technologijos ir kruopšti gyvulininkystė gali nutraukti šį ciklinį ryšį.

DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30)

Paskesni Direktyvos 2008/98/EB daliniai pakeitimai buvo įtraukti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2014/955/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2000/532/EB nuostatos dėl atliekų sąrašo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (OL L 370, 2014 12 30, p. 44–86)

2015 m. liepos 10 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/1127, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas II priedas (OL L 184, 2015 7 11, p. 13–15). Žr. klaidų ištaisymą.

paskutinis atnaujinimas 24.02.2016

Top