Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su miškų naikinimu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kova su miškų naikinimu

Miškams yra iškilusi grėsmė dėl miškų naikinimo ir alinimo. Šių miškų apsauga yra efektyvi priemonė nuo pasaulinio atšilimo ir vertingų ekosistemų funkcijų praradimo.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, sprendžiantis miškų naikinimo ir alinimo problemų sprendimą siekiant sustabdyti klimato kaitą ir biologinės įvairovės nykimą (KOM(2008) 645 galutinis, 2008 10 17)

SANTRAUKA

Miškams yra iškilusi grėsmė dėl miškų naikinimo ir alinimo. Šių miškų apsauga yra efektyvi priemonė nuo pasaulinio atšilimo ir vertingų ekosistemų funkcijų praradimo.

KAM REIKALINGAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Šiame dokumente Europos Komisija nustato veiksmų kryptis dėl Europos Sąjungos atsako į miškų naikinimą, kviečia prisidėti suinteresuotąsias šalis ir siekia spartinti pradinius veiksmus, kuriais formuojami pasaulio atsako į miškų naikinimą pamatai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • ES ragina ne vėliau kaip iki 2030 m. sustabdyti miškų nykimą (t. y. miško virtimą ne mišku) visame pasaulyje ir iki 2020 m. bent 50 proc. sumažinti atogrąžų miškų naikinimą, palyginti su dabartiniu lygiu.
  • Komunikate išreiškiama nuomonė, kad kova su miškų naikinimu turi vykti keliais lygiais. Jie apima tiek nacionalinio ir vietos miškų valdymo stiprinimą ir stebėsenos mechanizmų tobulinimą, tiek ir atsižvelgimą į vartotojų paklausą bei finansinių paskatų, skirtų išsaugoti miškus, sukūrimą. Šiuos veiksmus reikia atlikti pagal tarptautinius susitarimus, kaip antai JT konvenciją dėl biologinės įvairovės ir Bendrąją klimato kaitos konvenciją.
  • Komunikate parodoma, kad spręsti miškų naikinimo problemą gali padėti Europos Sąjungoje jau sukurtos politikos kryptys, kaip antai miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos iniciatyva (FLEGT), žalieji viešieji pirkimai, ekologinis ženklinimas ir Pasaulinio klimato kaitos aljanso (PKKA) sistemoje atliktas darbas.
  • Komunikate parodoma, kaip galima panaudoti iš apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) gautas pajamas siekiant padėti finansuoti kovą su miškų naikinimu.
  • Komunikate siūloma sukurti pasaulinį mechanizmą, skirtą skatinti išsaugoti atogrąžų miškus. Tokiu būdu buvo sukurta REDD+ (dėl miškų naikinimo ir nykimo atsirandančių išmetamųjų teršalų mažinimo besivystančiose šalyse programa, apimanti apželdinimą mišku, miškų apsaugą ir tausojantį valdymą).

KONTEKSTAS

Maždaug 30 proc. pasaulio sausumos (ir 40 proc. ES sausumos) dengiantys miškai yra neatskiriama sveikos aplinkos dalis. Jie suteikia svarbias buveines biologinei įvairovei užtikrinti, atlieka itin svarbias funkcijas, kaip antai saugo nuo erozijos, valo vandenį, sulaiko anglies dvideginį (CO2) ir suteikia pragyvenimo šaltinį 1,6 milijardo žmonių visame pasaulyje.

Šiuo metu miškams kyla grėsmė dėl jų naikinimo. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) duomenimis, kasmet sunaikinama 13 milijonų hektarų miško. Pagrindinės šio naikinimo priežastys yra miško vertimas žemės ūkio žeme ir prastai valdoma infrastruktūros plėtra.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainėse:

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo (OL L 347, 2005 12 30, p. 1-6)

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL L 295, 2010 11 12, p. 23-34)

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ (OL L 354, 2013 12 28, p. 171-200)

Komisijos komunikatas: „Nauja ES miškų strategija, skirta miškams ir su mišku susijusiam sektoriui“ (COM(2013) 659 final, 2013 9 20)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2015

Top