Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Švaresnis oras Europoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Švaresnis oras Europoje

Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, oras, kuriuo kvėpuojame, turėtų būti kuo švaresnis. Tai reiškia, kad reikia aktyviai stebėti aplinkos (arba lauko) oro grynumą ir šalinti bet kokius teršalus.

DOKUMENTAS

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje.

SANTRAUKA

Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, oras, kuriuo kvėpuojame, turėtų būti kuo švaresnis. Tai reiškia, kad reikia aktyviai stebėti aplinkos (arba lauko) oro grynumą ir šalinti bet kokius teršalus.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva nustatomi oro kokybės tikslai, įskaitant plataus užmojo ir rentabilius siekius, skirtus pagerinti žmonių sveikatą ir aplinkos kokybę iki 2020 m. Joje taip pat pateikiami tikslų įvertinimo metodai ir taisomieji veiksmai, jeigu standartų pasiekti nepavyksta. Direktyvoje nustatoma, kad visuomenei turi būti nuolat teikiama informacija.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva į vieną dokumentą sujungiami dauguma esamų teisės aktų, reglamentuojančių oro kokybę. Ji apima šiuos pagrindinius aspektus:

  • kiekvienam teršalui, kuriam taikoma šį direktyva, t. y. sieros dioksidui, azoto dioksidui, kietosioms dalelėms, švinui, benzenui ir anglies monoksidui, įvertinti nustatomi pavojaus slenksčiai, ribinės vertės ir tikslinės vertės;
  • nacionalinės valdžios institucijos turi paskirti specialias įstaigas atlikti šias užduotis, naudojant pasirinktose imties vietose surinktus duomenis;
  • tais atvejais, kai taršos lygis bet kokioje konkrečioje teritorijoje viršija pavojaus slenksčius, turi būti įgyvendinti oro kokybės planai, skirti ištaisyti padėtį. Šie planai gali apimti konkrečias priemones pažeidžiamoms grupėms (pavyzdžiui, vaikams) apsaugoti;
  • jeigu egzistuoja pavojus, kad taršos lygis gali viršyti pavojaus slenksčius, pavojui sumažinti turi būti įgyvendinti trumpalaikiai veiksmų planai, skirti, pavyzdžiui, apriboti kelių eismą, statybos darbus ar tam tikrą pramonės veiklą;
  • nacionalinės valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad informacija apie aplinkos oro (t. y. lauko oro) kokybę atitinkamoje teritorijoje būtų nuolat teikiama ne tik visuomenei, bet ir aplinkos apsaugos, vartotojų teisių apsaugos ir kitoms atitinkamoms organizacijoms, įskaitant sveikatos priežiūros įstaigas ir pramonės federacijas;
  • ES šalių vyriausybės turi skelbti metines ataskaitas apie visus teršalus, kuriems taikomas šis teisės aktas.

Daugiau informacijos žr.:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2008/50/EB

2008 6 11

2010 6 10

OL L 152, 2008 6 11, p. 1-44

Įvairios direktyvos 2008/50/EB pataisos buvo įterptos į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos švaraus oro programa“ (COM(2013) 918 final, 2013 12 18).

paskutinis atnaujinimas 30.06.2015

Top