Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarptautinio turizmo skatinimas Europoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarptautinio turizmo skatinimas Europoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Komisijos komunikatas (KOM(2010) 352 galutinis) „Turistų lankomiausias žemynas – Europa. Nauja turizmo politika“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

 • Europos Komisija, norėdama išlaikyti Europos kaip lankomiausio žemyno pasaulyje poziciją, pateikė įvairių pasiūlymų dėl koordinuotų veiksmų Europos Sąjungos (ES) lygmeniu.
 • Šiais pasiūlymais siekiama stiprinti turizmo sektoriaus konkurencingumą, skatinti darnų jo augimą ir užtikrinti kokybę.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Turizmas vaidina svarbų vaidmenį ES ekonomikoje. Turizmo pramonėje veikia 1,8 mln. įmonių, kurių dauguma yra nedidelės, ir dirba 5,2 % visų dirbančiųjų ES. Ji sukuria daugiau kaip 5 % ES bendrojo vidaus produkto.
 • ES turizmas susiduria su daug iššūkių ir galimybių, kuriems reikia suderinto požiūrio:
  • didėja kitų lankytinų vietų konkurencija;
  • demografinė raida lemia, kad ES lankosi vis daugiau vyresnio amžiaus turistų, todėl reikia atitinkamai pritaikyti savo turizmo produktus ir infrastruktūrą;
  • turizmo produktai taip pat turi būti tvaresni, atsižvelgiant į įsipareigojimus, susijusius su klimato kaita ir priklausomybe nuo vandens ir energijos;
  • informacinės ir ryšių technologijos sukuria naujų galimybių, kurias reikia išnaudoti.

Nauja veiksmų darbotvarkė

Vadovaujantis augimo strategija „Europa 2020“, 2010 m. komunikate pristatyta ES lygmens veiksmų darbotvarkė turizmo srityje yra sutelkta į keturis prioritetus:

 • 1.

  Europos turizmo sektoriaus konkurencingumo didinimą:

  • skatinant inovacijas turizmo sektoriuje, pavyzdžiui, padedant jam prisitaikyti prie informacinių ir ryšių technologijų ir inovacijų rinkos raidos (pvz., skaitmeninis turizmas);
  • tobulinant profesinius įgūdžius sektoriuje išnaudojant įvairių ES programų siūlomas galimybes, pavyzdžiui, mokymosi visą gyvenimą srityje pagal programą „Erasmus+“ arba mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) skirtą programą COSME;
  • sprendžiant paklausos sezoniškumo problemą, pavyzdžiui, skatinant ES šalių savanoriškus turizmo mainus, ypač ne sezono metu;
  • siūlant įvairesnes turizmo paslaugas, visų pirma daugiau dėmesio skiriant ES bendram paveldui ir jį skatinant, taip pat į turizmo strategijas integruojant gamtos paveldą;
  • gerinant socialinius ir ekonominius duomenis apie turizmą ES lygmeniu;
 • 2.

  tausaus, atsakingo ir kokybiško turizmo vystymosi skatinimą:

  • sukuriant lankytinų vietų darnaus valdymo rodiklių sistemą. Tuo tikslu galima sukurti ženklą, skirtą propaguoti tvaraus turizmo lankytinas vietas;
  • organizuojant sąmoningumo ugdymo kampanijas, kad turistai būtų geriau informuojami apie lankytinas vietas;
  • išnagrinėjant „Kokybiško turizmo“ etiketės galimybes, suteikiant ją tiems patobulinimams, kurie didina vartotojų saugumą ir pasitikėjimą;
  • padedant Europos turizmo pramonei nustatyti su klimato kaita susijusią riziką, kad būtų išvengta netinkamų investicijų ir ji būtų skatinama išnaudoti alternatyvių turizmo paslaugų galimybes;
  • pasiūlant priimti tausaus ir atsakingo turizmo chartiją;
  • pateikiant tausaus pakrančių ir jūrų turizmo strategijos pasiūlymą;
  • pradedant arba stiprinant ES, besiformuojančios ekonomikos šalių ir Viduržemio jūros šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti tausaus ir atsakingo turizmo vystymąsi ir dalytis gerąja patirtimi;
 • 3.

  ES kaip tausių ir kokybiškų lankytinų vietų visumos įvaizdžio bei matomumo įtvirtinimą:

  • sukuriant „Europos ženklą“ glaudžiai bendradarbiaujant su ES šalimis, taip prisidedant prie jų pastangų, kad Europos lankytinos vietos labiau išsiskirtų iš kitų tarptautinių lankytinų vietų;
  • reklamuojant Europą kaip tvarių ir kokybiškų lankytinų vietų visumą portale visiteurope.com, svarbiuose tarptautiniuose renginiuose arba didelėse turizmo mugėse ir parodose, taip pat išnaudojant iniciatyvas, kaip antai Europos turizmo dienas ir Europos turizmo forumą;
  • skatinant ES dalyvavimą tarptautinių institucijų veikloje;

KONTEKSTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 195 straipsniu ES suteikiamas įgaliojimas remti, koordinuoti ir papildyti ES šalių veiksmus turizmo sektoriuje.

Daugiau informacijos taip pat žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Turistų lankomiausias žemynas – Europa. Nauja turizmo politika“ (KOM(2010) 352 galutinis, 2010 6 30)

paskutinis atnaujinimas 05.09.2016

Top