Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Smulkiojo verslo aktas Europos MVĮ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Smulkiojo verslo aktas Europos MVĮ

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Komisijos komunikatas (KOM(2008) 394 galutinis) – „Visų pirma galvokime apie mažuosius“. Europos iniciatyva „Small Business Act“

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SMULKIOJO VERSLO AKTAS (SBA)?

Šiuo komunikatu išdėstomi principai, skirti skatinti verslumą ES ir padėti mažosioms įmonėms klestėti.

Jis taip pat apima teisės aktų įgyvendinimo pasiūlymus tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu ES šalyse.

Tai yra neprivalomas dokumentas, tačiau jį patvirtino Taryba ir jam pritarė Europos Taryba bei Europos Parlamentas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindiniai SBA prioritetai yra skatinti verslumą, sudaryti geresnes sąlygas gauti finansavimą, mažinti reglamentavimo naštą, gerinti patekimą į rinkas ir didinti tarptautinimą.

Šie prioritetai išdėstyti 10 principų, skirtų vadovautis kuriant ir įgyvendinant politiką ES ir ES šalių lygmenimis:

 • 1.

  sudaryti tokias sąlygas, kuriomis verslininkai ir šeimoms priklausančios įmonės galėtų klestėti, o verslumas būtų atlygintas;

 • 2.

  užtikrinti, kad sąžiningiems verslininkams, patyrusiems bankrotą, netrukus būtų suteikta naujų galimybių;

 • 3.

  parengti principu „visų pirma galvokime apie mažuosius“ pagrįstas taisykles;

 • 4.

  raginti valstybės administracines institucijas, kad jos neliktų abejingos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) poreikiams;

 • 5.

  pritaikyti valstybės politikos priemones prie MVĮ poreikių: lengvinti MVĮ dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose ir tikslingiau taikyti valstybės pagalbos priemones MVĮ;

 • 6.

  sudaryti MVĮ palankesnes sąlygas gauti finansavimą ir sukurti tokią teisinę bei verslo aplinką, kad mokėjimai pagal komercinius sandorius būtų atliekami laiku;

 • 7.

  padėti MVĮ labiau naudotis ES bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis;

 • 8.

  skatinti įgūdžių tobulinimą MVĮ ir įvairaus pobūdžio naujoves;

 • 9.

  sudaryti MVĮ sąlygas paversti aplinkos problemas galimybėmis;

 • 10.

  raginti MVĮ pasinaudoti augančių rinkų teikiamomis galimybėmis ir jas remti.

2011 m. Europos Komisijos SBA apžvalgoje nustatyta, kad:

 • daugelis iniciatyvų yra priimtos;
 • iš keturių teisės aktų pasiūlymų nepriimtas tik Europos privačios bendrovės statutas;
 • ES šalių taikomi įgyvendinimo metodai ir pasiekti rezultatai skiriasi;
 • daugelis ES šalių priėmė nacionalinius administracinės naštos mažinimo tikslus, tačiau ne visos juos pasiekė.

Apžvalgoje siūlomos naujos priemonės, siekiant integruoti SBA į strategiją „Europa 2020“. Šiomis priemonėmis siekiama:

 • skatinti taikyti „vieno karto“ principą administravimo įstaigoms prašant informacijos arba dokumentų;
 • pagerinti galimybes gauti finansavimą pasinaudojant paskolų garantijomis, siekiant padėti MVĮ kovoti su globalizacijos ir klimato kaitos iššūkiais;
 • sukurti bendrą konsoliduotąją įmonių pelno mokesčių bazę, siekiant padėti įmonėms bendrojoje rinkoje.

2014 m. viešų konsultacijų dėl SBA metu buvo nustatyta, kad padaryta pažanga, tačiau:

 • didžiausią nerimą ir toliau kelia administracinė ir teisinė našta;
 • galimybė gauti finansavimą išliko sudėtinga nepaisant taikomų priemonių;
 • patekimo į rinkas atžvilgiu reikia daugiau pastangų, visų pirma stiprinant ryšius tarp esamų ES programų.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Smulkiojo verslo aktas Europai“.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „Visų pirma galvokime apie mažuosius“. Europos iniciatyva „Small Business Act“ (KOM(2008) 394 galutinis, 2008 m. birželio 25 d.)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Smulkiojo verslo akto Europai apžvalga“ (KOM(2011) 78 galutinis, 2011 m. vasario 23 d.)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES reglamentavimo kokybė“ (COM(2012) 746 final, 2012 m. gruodžio 12 d.)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui- Veiksmų planas „Verslumas 2020“ – Verslumo dvasios atkūrimas Europoje (COM(2012) 795 final, 2013 m. sausio 9 d.)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pažangus reglamentavimas – atsižvelgti į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius“ (COM(2013) 122 final, 2013 m. kovo 7 d.)

paskutinis atnaujinimas 24.02.2016

Top