Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registravimo sistema (pasiūlymas)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registravimo sistema (pasiūlymas)

Šiuo reglamento pasiūlymu ketinama pakeisti nacionalines deklaravimo ir leidimų išdavimo procedūras, susijusias su radioaktyviųjų medžiagų vežėjais, sukuriant vieną registracijos sistemą. Įgyvendinus šį reglamentą būtų supaprastintos procedūros ir sumažinta administracinė našta, išlaikant aukštą apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės lygį.

PASIŪLYMAS

2011 m. rugpjūčio 30 d. pasiūlymas Tarybos Reglamentas, kuriuo nustatoma Bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema (KOM (2011) 518 galutinis – neskelbtas Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Šiuo pasiūlymu siekiama įsteigti Europos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistemą *. Būtina apsaugoti darbuotojus ir visuomenę nuo pavojų, kylančių dėl jonizuojančiosios spinduliuotės.

Šis pasiūlymas taikomas bet kuriam radioaktyviųjų medžiagų vežėjui Europos Sąjungos viduje (ES), taip pat vykstant iš trečiųjų šalių į ES ir iš ES į trečiąsias šalis. Jis netaikomas vežėjams, gabenantiems radioaktyviąsias medžiagas oro ar jūrų keliais.

Vežėjų registracija

Vežėjai privalo registruotis elektroninėje vežėjų registracijos sistemoje (angl. ESCReg). Ši sistema siūlo ribotą ir saugią prieigą valstybių narių kompetentingoms institucijoms, registruotiems vežėjams, taip pat dėl registracijos paraišką pateikusiems vežėjams, laikantis direktyvos nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos. Jei pareiškėjas įsikūręs vienoje ar keliose valstybėse narėse, jo prašymą tvarko kompetentinga * tos valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo registruotoji būstinė, institucija. Jei pareiškėjas įsikūręs trečiojoje šalyje, jo prašymą tvarko kompetentinga tos valstybės narės, į kurią pirmą jis patenka ES teritorijoje, institucija.

Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ir nacionalinį informacijos centrą dirbti su radioaktyviųjų medžiagų vežimu.

Jei kompetentinga institucija atsisako išduoti vežėjui registracijos liudijimą, pareiškėjas turi galimybę pateikti apeliacinį skundą.

Registracijos liudijimas pripažįstamas visose valstybėse narėse ir galioja penkerius metus, pratęsiamas.

Radioaktyviųjų medžiagų vežimo sąlygos

Vieną kartą užsiregistravęs, vežėjas turi teisę vežti krovinį visoje ES. Vežėjas veždamas privalo turėti registracijos pažymėjimo kopiją.

Šio reglamento patvirtinimo nacionaliniai ataskaitų ir įgaliojimų reikalavimai galioja vežant šias medžiagas:

  • daliąsias medžiagas;
  • labai pavojingas radioaktyviąsias medžiagas.

Tačiau licencijos ar registracijos pažymėjimo, išduoto pagal direktyvą dėl jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus, turėtojas gali transportuoti radioaktyviąsias medžiagas be registracijos, jei transportavimo licencijoje ar registracijos pažymėjime įtrauktos visos valstybės narės, kurių teritorijoje vykdomas krovinio gabenimas.

Jei vežėjas neatitinka siūlomo reglamento reikalavimų, valstybės narės, kurioje vežėjas buvo sustabdytas, institucija gali sustabdyti, atšaukti arba keisti vežėjo registraciją. Jis taip pat gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Kontekstas

2008 m. Taryba ir Parlamentas priėmė direktyvą dėl pavojingų medžiagų vežimo, sujungiant visas sausumos transporto rūšis. Pagal direktyvą 96/29/Euratom, kuri nustato pagrindinius standartus, susijusius su visuomenės ir darbuotojų sveikatos apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus, valstybės narės turi įgyvendinti įmonių ir įstaigų, susijusių su radioaktyviosiomis medžiagomis, įskaitant vežėjus, registravimo sistemą. Pagal siūlomą reglamentą ši registracija bus centralizuota, siekiant palengvinti transportavimą Europos Sąjungoje.

Pagrindiniai dokumente vartojami terminai

  • Radioaktyviosios medžiagos: visos medžiagos, kurių sudėtyje yra radionuklidų – jų koncentracija ir bendras siuntos kiekis viršija vertes, nurodytas radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklėse
  • Kompetentinga institucija: bet kuri institucija, valstybės narės paskirta atlikti užduotis pagal šį reglamentą.

Nuoroda

Pasiūlymas

Oficialusis leidinys

Procedūra

KOM(2011) 518 galutinis

-

2011/0225/NLE

See also

  • Energetikos generalinis direktoratas – branduolinė energetika, transportas (EN)

Paskutinį kartą atnaujinta: 30.11.2011

Top