Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liuminescencinės ir didelio intensyvumo išlydžio lempos: ekologinio projektavimo reikalavimai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liuminescencinės ir didelio intensyvumo išlydžio lempos: ekologinio projektavimo reikalavimai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 245/2009 dėl liuminescencinių lempų ir didelio intensyvumo išlydžio lempų ekologinio projektavimo reikalavimų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, skirtos tam tikroms lempoms, naudojamoms bendram apšvietimui. Jų tikslas – sumažinti tokių lempų poveikį aplinkai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas konkrečiai taikomas:

 • liuminescencinėms lempoms be įmontuoto balastinio įtaiso*;
 • didelio intensyvumo išlydžio lempoms*;
 • balastiniams įtaisams* ir tokioms lempoms naudoti pritaikytiems šviestuvams*.

Ekologinio projektavimo reikalavimai

Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, laipsniškai įgyvendinami šešiais etapais (paskutinis etapas taikomas nuo 2018 m.). Kiekvieno etapo metu palaipsniui didinami tikslai ir (arba) išplečiama reikalavimų taikymo sritis, apimant naujas gaminių subkategorijas. Šie reikalavimai taikomi:

 • lempoms, kurios turi atitikti veiksmingumo, eksploatacinių parametrų ir informacijos reikalavimus. Skirtingų tipų lempų šviesinis veiksmingumas turi atitikti kiekvieną galios šviesinio veiksmingumo kategoriją, lempos veikimo trukmės ir lempos šviesos srauto išlaikymo reikalavimus. Gamintojai taip pat turi pateikti informaciją apie įvairius parametrus, įskaitant:
  • galią (kiek energijos reikia lemputei įžiebti);
  • lempos šviesos srautą (kiek lemputė skleidžia šviesos);
  • veiksmingumą;
  • išlaikymo faktorių;
  • gyvsidabrio kiekį;
  • lempos spalvinę temperatūrą;
 • balastiniams įtaisams, kurie turi atitikti energijos vartojimo veiksmingumo ir informacijos reikalavimus. Įjungus lempą, balastinis įtaisas turi atitikti veiksmingumo mažiausią vertę. Balastinių įtaisų gamintojai turi pateikti informaciją apie gaminių energijos vartojimo veiksmingumo rodiklį;
 • šviestuvams, kurie turi atitikti energijos vartojimo veiksmingumo, suderinamumo ir informacijos reikalavimus. Šviestuvų suvartojama galia neturi būti didesnė nei įmontuotų balastinių įtaisų vartojama galia, kai lempos nespinduliuoja šviesos. Šviestuvų gamintojai turi pateikti informaciją apie visų balastinių įtaisų ir lempų, parduodamų su šviestuvu, veiksmingumą, techninės priežiūros ir išmontavimo nurodymus.

Atitiktis

Prieš pateikdami rinkai energiją vartojantį gaminį, gamintojai arba jų atstovai turi atlikti atitikties vertinimą.

Rinkos priežiūros patikros procedūros

ES šalių nacionalinės institucijos turi taikyti rinkos priežiūros patikros procedūras:

 • lempų bandymai atliekami su atrinktąja partija, sudaryta iš ne mažiau kaip dvidešimties to paties modelio ir to paties gamintojo lempų. Vidutiniai partijos rezultatai nuo ribinės vertės, slenkstinės arba paskelbtosios vertės negali skirtis daugiau kaip 10 %;
 • balastinių įtaisų ir šviestuvų bandymai atliekami su vienu įtaisu. Gauti rezultatai negali viršyti ribinių verčių. Priešingu atveju turi būti atliekami bandymai su trimis papildomais įtaisais.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. balandžio 13 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Liuminescencinės lempos be įmontuoto balastinio įtaiso: mažaslėgės gyvsidabrio išlydžio lempos, kuriose didžiąją dalį šviesos per molekules skleidžia vienas arba keli liuminoforų sluoksniai, sužadinti išlydžio sukelta ultravioletine spinduliuote. Jos gali būti viencokolės arba dvicokolės ir be įmontuoto balastinio įtaiso.

Didelio intensyvumo išlydžio lempos: lempos, kuriose šviesa tiesiogiai arba netiesiogiai sukuriama elektros išlydžiu dujose, metalo garuose arba kelių dujų ar garų mišinyje ir kuriose šviesą spinduliuojantis lankinis išlydis stabilizuojamas kolbos sienelės temperatūra, o jo metu kolbos sienelės 1 cm2 plotas veikiamas didesne kaip trijų vatų galia.

Balastiniai įtaisai: įtaisai, daugiausia skirti lempos (-ų) srovės stipriui riboti iki reikalingos vertės.

Šviestuvai: aparatai, kurie skirsto, filtruoja ar keičia vieno ar daugiau šviesos šaltinių skleidžiamą šviesą ir kuriuose yra visos dalys, kurių reikia šviesos šaltiniams laikyti, įtvirtinti ir apsaugoti.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 245/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant liuminescencinių lempų su įmontuotu balastiniu įtaisu, didelio intensyvumo išlydžio lempų, balastinių įtaisų ir tas lempas naudoti pritaikytų šviestuvų ekologinio projektavimo reikalavimus, ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/55/EB (OL L 76, 2009 3 24, p. 17–44)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 245/2009 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10–35)

Žr. konsoliduotą versiją

paskutinis atnaujinimas 13.12.2016

Top