Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
2011 m. efektyvaus energijos vartojimo planas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

2011 m. efektyvaus energijos vartojimo planas

Efektyvus energijos vartojimas yra pagrindinis Europos Sąjungos (ES) energetikos politikos komponentas ir veiksminga priemonė kovai su klimato kaita, sąskaitų už energiją mažinimui ir priklausomybės nuo išorinių tiekėjų mažinimui.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: 2011 m. efektyvaus energijos vartojimo planas (KOM(2011) 109 galutinis, 2011 3 8).

SANTRAUKA

Efektyvus energijos vartojimas yra pagrindinis Europos Sąjungos (ES) energetikos politikos komponentas ir veiksminga priemonė kovai su klimato kaita, sąskaitų už energiją mažinimui ir priklausomybės nuo išorinių tiekėjų mažinimui.

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Šiuo komunikatu nustatomas planas skatinantis kurti ekonomiką, kurioje atsižvelgiama į planetos išteklius, įgyvendinamos mažo anglies dioksido kiekio sistemos, gerinama ES energetinė nepriklausomybė ir stiprinamas energijos tiekimo saugumas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

KONTEKSTAS

Šis planas yra tikslų „20-20-20“ iš ES 2020 m. Klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinio dalis. Kiti du tikslai yra iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 %, palyginti su 1990 m., ir 20 % ES energijos gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyse „Efektyvus energijos vartojimas“ , „Ekologinis ženklas“ ir „Pažangi energetika Europai“ .

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Skirtingi interesai - tai įprasta situacija, kai nei savininkai, nei nuomininkai nenori patys mokėti už pastato efektyvaus energijos vartojimo didinimą, nes nauda tenka dalytis.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10-35).

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1-56).

paskutinis atnaujinimas 27.08.2015

Top