Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurencingos, darnios ir saugios energetikos strategija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurencingos, darnios ir saugios energetikos strategija

Pasaulio energetikos rinkose vyksta didžiuliai pokyčiai. Jie turės nuolatinį poveikį. Europos Sąjunga (ES) privalo nukreipti savo įvairius energijos šaltinius saugiu ir tvariu keliu.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Energetika 2020 - konkurencingos, darnios ir saugios energetikos strategija“ (KOM(2010) 639 galutinis, 2010 11 10)

SANTRAUKA

Pasaulio energetikos rinkose vyksta didžiuliai pokyčiai. Jie turės nuolatinį poveikį. Europos Sąjunga (ES) privalo nukreipti savo įvairius energijos šaltinius saugiu ir tvariu keliu.

KAM REIKALINGAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Jis nustato naują energetikos strategiją iki 2020 m. Pasiekta pažanga pagrįstas komunikatas numato naujų problemų sprendimo būdus ir nustato veiksmus, padėsiančius pasiekti ES vidurio laikotarpio politikos tikslus. Naujojoje energetikos strategijoje daugiausia dėmesio skiriama penkiems prioritetams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Efektyvus energijos vartojimas Europoje. Būtina atsieti energijos vartojimą nuo ekonomikos augimo. Pastatams ir transporto sektoriui reikėtų skirti didžiausią dėmesį, o viešasis sektorius turi rodyti pavyzdį.

Laisvo energijos judėjimo užtikrinimas. Būtina sukurti integruotą, tarpusavyje susietą ir konkurencingą rinką. Tai galima padaryti įgyvendinant esamus ES teisės aktus ir sukuriant veiksmų planą, leidžiantį energijai judėti iš vienos šalies į kitą.

Patikima, saugi ir įperkama energija piliečiams ir įmonėms. Daugelis vartotojų nežino galimybių, kurios gali atsirasti liberalizavus energetikos rinką. Pranašumus užtikrintų vartotojams palankesnė politika, pagrįsta konkurencijos teikiama nauda.

Tvirtesnio Europos pirmavimo energetikos technologijų ir inovacijų srityse siekimas. Be naujų technologijų ES nepasieks savo 2050 m. tikslų nebenaudoti elektros energijos ir transporto sektoriuose iškastinio kuro. Strateginio energetikos technologijų plano ir 6 Europos pramonės iniciatyvų (vėjo, saulės, bioenergijos, pažangiųjų tinklų*, branduolių dalijimosi ir anglies dioksido surinkimo bei saugojimo*) tikslas yra paspartinti būtinas inovacijas.

Tvirtos tarptautinės partnerystės užtikrinimas. Dauguma ES iškilusių problemų, susijusių su klimato kaita, prieiga prie naftos ir dujų, technologijų plėtra ir energijos vartojimo efektyvumu, yra aktualios ir kitoms šalims. Veikdami išvien ir rodydami ES iniciatyvą, greičiau rasime teisingus atsakymus.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Pažangieji tinklai: energijos tinklai, kurie automatiškai stebi energijos srautus ir prisitaiko prie pasiūlos bei paklausos pokyčių.

* Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas (CCS): anglies dioksido (CO2) surinkimas iš pramoninių įrenginių, jo transportavimas ir suleidimas į geologinius sluoksnius, iš kurių jis negali išsiveržti.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos svetainės skiltyje apie 2020 m. energetikos strategiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.“ (KOM(2011) 885 galutinis, 2011 12 15)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2015

Top