Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pastatų energinis naudingumas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pastatų energinis naudingumas

Pastatuose suvartojama 40 % visos Europos Sąjungos (ES) suvartojamos energijos. Šis sektorius plečiasi, todėl padidės jo energijos vartojimas. Sumažindama energijos vartojimą ES sumažins savo energinę priklausomybę bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir pasistūmės link savo tikslo - iki 2020 m. 20 % sumažinti bendrą suvartojamos energijos kiekį.

DOKUMENTAS

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo

SANTRAUKA

Pastatuose suvartojama 40 % visos Europos Sąjungos (ES) suvartojamos energijos. Šis sektorius plečiasi, todėl padidės jo energijos vartojimas. Sumažindama energijos vartojimą ES sumažins savo energinę priklausomybę bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir pasistūmės link savo tikslo - iki 2020 m. 20 % sumažinti bendrą suvartojamos energijos kiekį.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šiuo teisės aktu siekiama didinti pastatų energinį naudingumą ES, atsižvelgiant į įvairias klimato ir vietos sąlygas. Juo nustatomi minimalūs reikalavimai ir bendra metodika. Direktyva taikoma energijai, skirtai šildymo, karšto vandens, vėsinimo, vėdinimo ir apšvietimo reikmėms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nacionalinės valdžios institucijos privalo nustatyti ekonomiškai naudingus minimalius energinio naudingumo reikalavimus. Jie turi būti peržiūrimi ne rečiau kaip kas penkeri metai.

Minimalūs energinio naudingumo reikalavimai turi būti taikomi šildymo, karšto vandens, oro kondicionavimo ir didelėms vėdinimo sistemoms.

Komisija turi nustatyti sąnaudų atžvilgiu optimalių energinio naudingumo reikalavimų lygių apskaičiavimo metodiką.

Nauji pastatai privalo atitikti minimalius standartus. Juose turi būti įdiegtos didelio naudingumo alternatyvios sistemos. Nauji pastatai, kuriuos valdo ir užima viešosios valdžios institucijos, turi būti beveik nulinės energijos ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., o kiti nauji pastatai - ne vėliau kaip dar po dvejų metų.

Kapitališkai renovuojamų esamų pastatų energinis naudingumas turi būti pagerintas taip, kad atitiktų ES reikalavimus.

Nacionalinės valdžios institucijos valdo energinio naudingumo sertifikavimo sistemą. Sertifikatuose pateikiama pastato energijos vertinimo informacija, skirta potencialiems pirkėjams ar nuomininkams, ir rekomendacijos dėl ekonomiškai efektyvių pagerinimų. Jei patalpos yra parduodamos arba nuomojamos, energijos vartojimo efektyvumo rodiklis turi būti pateiktas visuose komercinėse žiniasklaidos priemonėse skelbiamuose skelbimuose.

Nacionalinės valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad būtų nustatytos priemonės, skirtos patikrinti šildymo ir oro kondicionavimo sistemas.

Komisija ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. atliks pažangos, padarytos siekiant energinio naudingumo tikslų, vertinimą ir, jei būtina, pateiks tolesnius pasiūlymus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2010 m. liepos 8 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie pastatus.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Beveik nulinės energijos pastatas - pastatas, kurio energinis naudingumas, yra labai aukštas. Reikalingos energijos, kuri beveik lygi nuliui arba kurios suvartojama labai mažai, didžiąją dalį turėtų sudaryti atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2010/31/ES

2010 7 8

2012 7 9

OL L 153, 2010 6 18, p. 13-35

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. sausio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 244/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo, nustatant sąnaudų atžvilgiu optimalaus pastatams ir pastato dalims taikomų minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygio skaičiavimo lyginamosios metodikos principus (OL L 81, 2012 3 21, p. 18-36).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Finansinė parama energijos vartojimo pastatuose efektyvumui gerinti“ (COM(2013) 225 final, 2013 4 18).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Valstybių narių pažanga siekiant, kad pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai“ (COM(2013) 483 final/2, 2013 6 28).

paskutinis atnaujinimas 06.08.2015

Top