Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
SET planas mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimui

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

SET planas mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimui

Europos Komisija (ES), įgyvendindama savo perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos strategiją, nusistatė 2020 m. klimato kaitos poveikio švelninimo ir energetikos tikslus. Technologijos gali vaidinti svarbų vaidmenį siekiant šių tikslų. SET planas - tai technologinis ES energetikos ir klimato kaitos poveikio švelninimo politikos ramstis.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Investavimas į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimą (SET planas)“ (KOM(2009) 519 galutinis, 2009 m. spalio 7 d.).

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS PLANAS?

Europos strateginio energetikos technologijų plano (SET planas) tikslas - padidinti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimą ir naudojimą. Juo skatinamas ES šalių, įmonių ir mokslinių tyrimų institucijų bendradarbiavimas, kurio pagalba telkiami įgūdžiai ir įrenginiai gali padėti sumažinti sąnaudas. Planu taip pat prisidedama prie projektų finansavimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Europos pramonės iniciatyvos apima įvairias energijos formas. Elektros energijos, kurią jie gali pagaminti, dalis 2020 m. yra pateikiama skliausteliuose: vėjo (20 %), saulės (20 %), bioenergija (14 %).
  • Europos elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemos iniciatyva siekiama, kad iki 2020 m. į 50 % Europos tinklų būtų galima integruoti atsinaujinančius energijos išteklius ir kad būtų veiksmingai derinama pasiūla ir paklausa.
  • Anglies surinkimo ir saugojimo iniciatyva siekiama užtikrinti, kad atitinkamos technologijos būtų komerciškai perspektyvios.
  • Darniosios branduolių dalijimosi energijos iniciatyva siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pradėti naudoti pirmieji ketvirtosios kartos prototipai.
  • Efektyvaus energijos vartojimo iniciatyva turėtų užtikrinti, kad 25-30 pažangių miestų (t. y. miestų, kurie naudoja skaitmenines technologijas, kurios leidžia jiems teikti savo gyventojams geresnes viešąsias paslaugas, geriau naudoti išteklius ir daryti mažesnį poveikį aplinkai) taptų pavyzdžiu kuriant mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų visuomenę.
  • Europos energijos gamybos mokslinių tyrimų sąjunga skatina koordinuotą nacionalinių mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimą bendrose programose. Taip pat skatinama kurti mokslo ir mokslinių tyrimų centrus.
  • Komisija nagrinėja kitas technologijų galimybes, kaip antai jūrų energijos šaltinius (pvz., vėjo energiją, potvynių ir atoslūgių jėgos generatorius ir pan.), energijos kaupimą ir atsinaujinančios šildymo bei vėsinimo energijos sritis. Branduolinės energetikos srityje ji sprendžia uždavinius, susijusius su įrenginių eksploatavimo pratęsimu ir branduolinių atliekų šalinimu.
  • ES aktyviai bendradarbiauja su įvairiais tarptautiniais partneriais, pavyzdžiui, Strateginiu tarptautinio mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo forumu.

Daugiau informacijos žr. Strateginio energetikos technologijų plano interneto svetainėje.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Energetikos technologijos ir inovacijos“ (COM(2013) 253 final, 2013 5 2).

paskutinis atnaujinimas 05.08.2015

Top