Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu įsteigiama Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER, toliau – Agentūra) ir nustatomas jos tikslas bei užduotys, išdėstytos metinėse darbo programose.

Agentūra padeda nacionalinėms energetikos reguliavimo institucijoms vykdyti reguliavimo užduotis ir koordinuoja jų veiklą ES lygmeniu.

Jai tenka pagrindinis vaidmuo rengiant visos ES elektros energijos ir dujų tinklo bei rinkos taisykles, atsižvelgiant į ES bendrosios energetikos politikos tikslus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Agentūra:

teikia neprivalomą nuomonę ir rekomendacijas perdavimo sistemos operatoriams*, reguliavimo institucijoms, Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Komisijai;

tam tikrais konkrečiais atvejais ir tam tikromis aplinkybėmis priima privalomus sprendimus tarpvalstybinės infrastruktūros klausimais;

teikia rekomendacijų projektus, kuriais remdamasi Komisija rengia tinklo kodeksus (taisykles);

numato sistemą, pagal kurią nacionalinės reguliavimo institucijos gali bendradarbiauti;

koordinuoja regionines ir tarpvalstybines infrastruktūros iniciatyvas tokiose srityse kaip pajėgumų paskirstymas ir iš naudotojų imamas mokestis;

stebi ES elektros energijos ir gamtinių dujų rinkas, visų pirma mažmenines kainas ir prieigą prie tinklo, įskaitant iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagaminamą elektros energiją;

yra vadovaujama direktoriaus, skiriamo penkerių metų kadencijai. Direktorius rengia ateinančių metų darbo programą ir gali steigti darbo grupes, teikiančias konsultacijas Agentūros reguliavimo veiklos klausimais;

gali steigti ekspertų grupes patarimams, susijusiems su reguliavimo politikos plėtra, teikti;

turi biudžetą, kurį sudaro ES subsidija, mokesčiai, savanoriški nacionaliniai įnašai ir palikimas, dovanos ar dotacijos;

tam tikromis sąlygomis į savo veiklą gali priimti trečiąsias šalis.

2011 m. Agentūrai buvo patikėtos papildomos užduotys pagal Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 (Reglamentas dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo). Jų tikslas yra gerinti ES energijos rinkų vientisumą ir skaidrumą bei kovoti su prekyba naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimu rinka.

2013 m. Reglamentu (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių Agentūrai buvo priskirtos papildomos užduotys dėl bendro intereso projektų skyrimo ir stebėsenos.

Agentūra gali sudaryti ekspertų grupes ad hoc pagrindu, kurios teiktų jai pagalbą politikos plėtros klausimais. Šiuo metu sudarytos trys ekspertų grupės, kurių prioritetinės sritys yra šios:

KONTEKSTAS

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) yra ES agentūra, įsteigta pagal trečiąjį energetikos dokumentų rinkinį, siekiant paspartinti elektros energijos ir gamtinių dujų energijos vidaus rinkos sukūrimą.

Agentūra oficialiai įkurta 2011 m. kovo mėn. Jos būstinė yra Liublianoje (Slovėnija).

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Energetikos reguliavimo institucijos – ES šalių paskirtos institucijos, užtikrinančios tinkamą jų energijos rinkų veikimą, t. y. kad energijos tiekėjai laikytųsi savo įsipareigojimų, o vartotojai gautų patikimą paslaugą už sąžiningą kainą.

* Perdavimo sistemos operatorius (PSO) – energiją (gamtines dujas ar elektros energiją) šalyje ar regione transportuojantis subjektas, kuris naudojasi nuolatine infrastruktūra.

DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (OL L 211, 2009 8 14, p. 1–14)

Paskesni reglamento (EB) Nr. 713/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1–16)

2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (OL L 115, 2013 4 25, p. 39–75). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 28.10.2015

Top