Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos energetikos programa ekonomikai gaivinti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos energetikos programa ekonomikai gaivinti

Europos energetikos programoje ekonomikai gaivinti (EEPEG) numatoma finansinė parama energetikos sektoriui, visų pirma sujungimo infrastruktūros sukūrimui, energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, anglies dioksido surinkimui ir energijos vartojimo efektyvumo skatinimui.

DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu siekiama nustatyti EEPEG, pagal kurią būtų finansuojami projektai pagrindinėse energetikos sektoriaus srityse: dujų ir elektros tinklų infrastruktūros, jūros vėjo energijos ir anglies dioksido surinkimo bei saugojimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Pagal programą finansavimas teikiamas dujų ir elektros tinklų infrastruktūros projektams, kuriais siekiama prisidėti prie energijos šaltinių ir tiekimo saugumo bei įvairinimo, tinklų sąveikos (t. y. sujungimo) saugumo ir patikimumo, tinklo pajėgumo vystymo ir optimizavimo, atsinaujinančiųjų energijos išteklių prijungimo prie energetikos tinklo.
  • Finansavimas jūros vėjo energijos projektams* yra skiriamas, jei jie atitinka tam tikrus kriterijus, kuriuose atsižvelgiama į kuriamą infrastruktūrą, naujoviškas projekto ypatybes ir projekto indėlį į esamą jūros vėjo energijos tinklų sistemą.
  • Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektai* finansuojami, jei įrodoma, kad jais sudaroma galimybė pramoniniuose įrenginiuose surinkti ne mažiau kaip 80 % anglies dioksido (CO2).
  • Programa taip pat turi finansinę priemonę, pagal kurią parama teikiama projektų, susijusių su energijos vartojimo efektyvumu, vystymui. 2011 m. įsteigtas Europos energijos vartojimo efektyvumo fondas perėmė pinigų paskirstymo energijos vartojimo efektyvumo skatinimo projektams funkciją.
  • Programos biudžetą sudaro 3,98 mlrd. EUR. Iš jų apie 2,3 mlrd. EUR tenka dujų ir elektros energijos infrastruktūros projektams, 565 mln. EUR - jūros vėjo energijos projektams, 1 mlrd. EUR - anglies dioksido surinkimui ir saugojimui ir 146 mln. EUR - finansinei priemonei.

KONTEKSTAS

EEPEG yra dalis Ekonomikos atgaivinimo plano, kurio tikslas - pašalinti 2008 m. Europos ekonomiką ištikusios finansų ir energetikos krizės padarinius.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Jūros vėjo energijos projektai - vėjo jėgainės jūroje.

*Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas - klimato kaitos švelninimo būdas, kai CO2 yra surenkamas pramoniniuose įrenginiuose, nugabenamas į saugojimo vietą ir įleidžiamas į požeminius geologinius darinius.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 663/2009

2009 8 1

-

OL L 200, 2009 7 31, p. 31-45

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1233/2010

2010 12 30

-

OL L 346, 2010 12 30, p. 5-10

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Dėl Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti įgyvendinimo“ (COM(2013) 791 final, 2013 11 18).

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Europos energijos vartojimo efektyvumo fondo laikotarpio vidurio vertinimas“, pridėtas prie Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai „Dėl Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti įgyvendinimo“ (SWD(2013) 457 final, 2013 11 18).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Dėl Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti įgyvendinimo“ (COM(2014) 669 final, 2014 10 28).

paskutinis atnaujinimas 13.08.2015

Top