Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Padangų degalų naudojimo efektyvumo, stabdymo gebos ir triukšmo lygio gerinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Padangų degalų naudojimo efektyvumo, stabdymo gebos ir triukšmo lygio gerinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus

SANTRAUKA

Kokybiškos padangos gali gerokai sumažinti sunaudojamą degalų kiekį, o tuo pačiu ir išmetamą CO2 kiekį. Tam, kad vartotojai galėtų išsirinkti gaminį, kuris naudoja mažiau degalų, geriau stabdo ant šlapios dangos ir sukelia mažiau triukšmo, reikia aiškios ir tinkamos informacijos apie padangų kokybę.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu siekiama suderinti informaciją apie padangų energinį naudingumą, jų sukibimą su šlapia danga ir išorinį riedėjimo triukšmą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentas taikomas C1, C2 ir C3 klasių padangoms*. Jis netaikomas:

restauruotoms padangoms;

profesionalioms visureigių padangoms;

padangoms, skirtoms transporto priemonėms, kurios pirmą kartą įregistruotos iki 1990 m. spalio 1 d.;

T tipo* laikinojo naudojimo atsarginėms padangoms;

padangoms, kurių greičio klasė mažesnė kaip 80 km/h;

padangoms, kurių nominalusis ratlankio skersmuo neviršija 254 mm arba yra ne mažesnis kaip 635 mm;

padangoms, į kurias įmontuoti papildomi sukibimo gerinimo įtaisai (pavyzdžiui, dygliuotoms padangoms);

padangoms, skirtoms transporto priemonėms, naudojamoms tik lenktynėms.

Padangų tiekėjų atsakomybė

Padangų tiekėjai privalo stebėti C1, C2 ir C3 klasių padangų, kurios pristatomos platintojams ir vartotojams, ženklinimą. Padangos ženklinamos lipduku, kuriame turi būti nurodyta:

degalų naudojimo efektyvumo klasė (raidė nuo A iki G);

sukibimo su šlapia danga klasė (raidė nuo A iki G); skirtingų padangų klasių sukibimo su šlapia danga bandymai yra iš dalies pakeisti ir papildyti Reglamentais (ES) Nr. 228/2011 ir (ES) Nr. 1235/2011;

išorinio riedėjimo triukšmo išmatuota vertė (decibelais).

Tiekėjai privalo viešai skelbti šią informaciją, pavyzdžiui, savo interneto svetainėse ar kataloguose.

Padangų platintojų atsakomybė

Platintojai turi užtikrinti, kad ant padangų, pristatomų ar laikomų prekybos vietoje, aiškiai matytųsi tiekėjų pateikti lipdukai. Jei vartotojai nemato padangų, platintojai turi patys pateikti šią informaciją vartotojams.

Automobilių tiekėjų ir automobilių platintojų atsakomybė

Jei vartotojai gali išsirinkti savo padangas, automobilių tiekėjai ir automobilių platintojai turi pateikti jiems informaciją apie kiekvieno pasirinkimo veiklos rezultatus: degalų naudojimo efektyvumą, sukibimą su šlapia danga ir išorinio riedėjimo triukšmą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. spalio 11 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*C1, C2 ir C3 klasių padangos – padangos, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 661/2009:

C1 klasės padangos, skirtos visų pirma automobiliams;

C2 klasės padangos, skirtos visų pirma lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, kaip antai furgonams;

C3 klasės padangos, skirtos visų pirma sunkiosioms transporto priemonėms (sunkvežimiams ir autobusams).

*T tipo laikinojo naudojimo atsarginės padangos – padangos, skirtos naudoti didesnio nei standartinėms ir sustiprintosioms padangoms nustatytomis pripūtimo slėgio sąlygomis.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009

2010 1 11

OL L 342, 2009 12 22, p. 46–58

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 228/2011

2011 3 29

OL L 62, 2011 3 9, p. 1–16

Reglamentas (ES) Nr. 1235/2011

2011 12 20

OL L 317, 2011 11 30, p. 17–23

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1–24). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 17.10.2015

Top