Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Savarankiškas darbas: vienodas požiūris į vyrus ir moteris

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Savarankiškas darbas: vienodas požiūris į vyrus ir moteris

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva įgyvendinamas vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Direktyva taikoma visiems savarankiškai dirbantiems asmenims (asmenims, besiverčiantiems savarankiška veikla, už kurią jie gauna atlygį) ir jų sutuoktiniams ar sugyventiniams.
 • Vienodo požiūrioprincipas reiškia, kad neturi būti jokios tiesioginės* ar netiesioginės* diskriminacijos dėl lyties viešajame ar privačiajame sektoriuose. Priekabiavimas* ir seksualinis priekabiavimas* yra laikomi diskriminacija dėl lyties.
 • ES šalys gali imtis pozityvių veiksmų, kaip antai skatinti verslo iniciatyvas tarp moterų, kad užtikrintų visapusišką vyrų ir moterų lygybę profesiniame gyvenime.
 • ES šalys privalo užtikrinti, kad:
  • bendrovės, kurią kartu steigia sutuoktiniai arba sugyventiniai, steigimui nebūtų taikomos griežtesnės sąlygos nei tos, kurios taikomos kitų asmenų bendrovės steigimui;
  • sutuoktiniai ir sugyventiniai galėtų naudotis nacionaline socialine apsauga;
  • savarankiškai dirbančioms moterims ir sutuoktinėms bei sugyventinėms būtų suteikiama pakankama motinystės pašalpa ne mažiau kaip 14 savaičių;
  • visiems asmenims, manantiems, kad jų atžvilgiu nebuvo taikytas vienodo požiūrio principas, būtų prieinamos teisminės arba administracinės procedūros;
  • asmeniui, kuris patyrė nuostolių ar žalą, būtų realiai ir veiksmingai kompensuota ar atlyginta;
  • paskirtos nacionalinės įstaigos turėtų įgaliojimus skatinti, analizuoti, stebėti ir remti vienodą požiūrį į visus asmenis, kuriems taikoma ši direktyva;
  • vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principas būtų taikomas rengiant ir įgyvendinant įstatymus, kitus teisės aktus, administracines nuostatas, politiką ir veiklą šioje direktyvoje nurodytose srityse;
  • apie direktyvos turinį būtų pranešama kuo plačiau.
 • ES šalys turėjo perduoti Europos Komisijai visą aktualią informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą ne vėliau kaip 2015 m. rugpjūčio 5 d.
 • Komisija, remdamasi ES šalių pateikta informacija, turi parengti ataskaitą ir ją pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2016 m. rugpjūčio 5 d.
 • Komisija turi specialią interneto svetainę, skirtą verslininkėms.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2010 m. rugpjūčio 4 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2012 m. rugpjūčio 5 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Užimtumas ir mokymas“.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Tiesioginė diskriminacija – situacija, kai dėl lyties vienam asmeniui sudaromos mažiau palankios sąlygos nei kitam asmeniui.

* Netiesioginė diskriminacija – situacija, kai dėl akivaizdžiai neutralios nuostatos, kriterijaus ar praktikos vienos lyties asmenys atsidurtų tam tikroje prastesnėje padėtyje nei kitos lyties asmenys.

* Priekabiavimas – situacija, kai nepageidaujamu elgesiu pakenkiama asmens orumui ir sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar užgauli aplinka.

* Seksualinis priekabiavimas – bet koks nepageidaujamas žodinis, nežodinis ar fizinis seksualinio pobūdžio elgesys.

DOKUMENTAS

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB (OL L 180, 2010 7 15, p. 1–6)

paskutinis atnaujinimas 28.06.2016

Top