Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programos, skatinančios mikrofinansų vystymąsi Europos Sąjungoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programos, skatinančios mikrofinansų vystymąsi Europos Sąjungoje

Nuo 2010 m. Europos Sąjunga rengia programas, kuriomis siekiama vystyti mikrofinansus Europoje ir suteikti galimybę gauti paskolą asmenims ir tam tikroms įmonėms, kuriems sunku gauti įprastas paskolas.

DOKUMENTAI

2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę Progress.

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 dėl Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę Progress.

SANTRAUKA

Sąvoka mikrofinansai apima garantijas, mikrokreditus (iki 25 tūkst. eurų), nuosavą ir iš dalies nuosavą kapitalą, teikiamus asmenims ir labai mažoms įmonėms, kuriems sunku gauti paskolą. Pirmoji Europos priemonė, pasiūliusi tokį finansavimo būdą ES, sukurta 2010 m. (Sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę Progress).

Šia priemone, kurios ketverių metų (2010-2013 m.) biudžetas buvo 100 mln. eurų, siekta padidinti galimybes gauti mikrofinansavimą šioms tikslinėms grupėms:

  • bedarbiams, asmenims, kuriems gresia pavojus prarasti darbą, nedirbantiems gyventojams, asmenims, kuriems gresia socialinė atskirtis, pažeidžiamiems asmenims, norintiems įsteigti ar plėsti savo labai mažą įmonę;
  • labai mažoms įmonėms, visų pirma toms, kuriose dirba pirmiau nurodyti asmenys.

2014-2020 m. laikotarpiu ši iniciatyva iš mikrofinansų skyrimo priemonės Progress perkelta į Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį (Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013). Šiai krypčiai skirta 21 % viso EaSI biudžeto, t. y. 193 mlrd. eurų per septynerius metus.

Naujoji priemonė ne tik leidžia padėti gyventojams ir įmonėms gauti mikrofinansavimą, bet ir siekia:

  • stiprinti mikrofinansų teikėjų institucinius gebėjimus;
  • sudaryti palankesnes galimybes gauti finansavimą, sudarant socialinėms įmonėms, kurių metinė apyvarta arba metinis balansas neviršija 30 mln. eurų, galimybę įgyti nuosavo kapitalo, iš dalies nuosavo kapitalo, paskolų priemonių ir subsidijų iki 500 tūkst. eurų.

Mikrofinansų ir socialinio verslumo krypties veikloje gali dalyvauti viešosios ir privačiosios įstaigos, įsteigtos ES šalyse, ELPA šalyse ir šalyse kandidatėse (arba potencialiose šalyse kandidatėse), su sąlyga, kad jos teikia mikrofinansavimą asmenims ir labai mažoms įmonėms arba finansavimą socialinėms įmonėms. ES parama teikiama daugiausiai per finansines priemones, numatytas Sąjungos finansiniuose reglamentuose.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas (ES) 283/2010/ES

2010 4 8

-

OL L 87, 2010 4 7

Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

2013 12 21

-

OL L 347, 2013 12 20

Paskutinį kartą atnaujinta: 09.06.2014

Top