Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos ekonominės erdvės susitarimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos ekonominės erdvės susitarimas

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 94/1/EB, EAPB dėl Europos ekonominės erdvės sutarties sudarymo

Europos ekonominės erdvės susitarimas

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SUSITARIMAS?

  • Šiuo susitarimu sukurta erdvė, kurioje yra laisvas asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas 31 Europos šalyje.
  • Juo siekiama „skatinti nuolatinį ir subalansuotą prekybos ir ekonominių santykių stiprinimą“ tarp šių šalių.
  • Dabar jis taikomas 28 ES šalims ir trims iš keturių Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių – Islandijai, Lichtenšteinui ir Norvegijai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Jungtinės institucijos

Pagal šį susitarimą buvo sukurtos kelios jungtinės EEE institucijos, kurios iš esmės atspindi ES institucijas:

Be to:

  • ELPA priežiūros institucija užtikrina, kad Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija laikytųsi savo įsipareigojimų pagal EEE susitarimą. Europos Komisija atlieka panašų vaidmenį ES šalių atžvilgiu;
  • ELPA teismas priima sprendimus dėl veiksmų, kurių ELPA priežiūros institucija imasi ELPA šalies atžvilgiu dėl EEE taisyklių įgyvendinimo, taikymo arba aiškinimo, o ES šalių atveju tai atlieka ES Teisingumo Teismas.

Kaip ES teisės aktas tampa EEE teisės aktu?

  • ELPA šalys oficialiai nedalyvauja ES teisėkūros procese. Tačiau jos gali prisidėti prie parengiamojo darbo ir teikti pastabas.
  • ES priėmus teisės aktą, trys ELPA šalys vertina, ar tas aktas svarbus EEE. Jei visos trys šalys nusprendžia, kad aktas yra svarbus, ELPA sekretoriatas parengia Jungtinio komiteto sprendimo projektą, skirtą iš dalies pakeisti EEE susitarimą.
  • Po to Jungtinio komiteto sprendimo projektą tvirtina Komisija arba, jei jame yra svarbių pakeitimų, jis siunčiamas tvirtinti Tarybai.
  • Tada ELPA sekretoriatas ir EIVT tariasi dėl sprendimo tvirtinimo laiko EEE jungtiniame komitete.

Dalyvavimas ES programose ir agentūrose

  • Trys ELPA šalys dalyvauja įvairiose ES programose ir agentūrose. Susitarus dėl dalyvavimo, atitinkama programa yra įtraukiama į EEE susitarimą, o šalys įsipareigoja prisidėti prie veiklos išlaidų.

Finansiniai aspektai

Pagal susitarimą ELPA nariai prisideda prie EEE regionų ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo. Šiuo metu tai naudinga 16 ES šalių. Šias EEE subsidijas bendrai finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija. Kiekviena šalis prisideda pagal savo dydį ir turtą.

Trys ELPA šalys ne tik prisideda padengiant ES programos veiklos išlaidas, bet ir apmoka Komisijos administracines išlaidas (pvz., už biuro patalpas, susitikimus ir kt.).

KONTEKSTAS

EEE susitarimas buvo pasirašytas 1992 m. tarp tuometinių dvylikos ES šalių ir šešių ELPA šalių: Austrijos, Suomijos, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Švedijos ir Šveicarijos, tačiau Šveicarija vėliau nusprendė susitarimą atmesti. Jis įsigaliojo 1994 m. 1995 m. trys ELPA šalys (Austrija, Suomija ir Švedija) prisijungė prie ES. Susitarimas buvo laipsniškai pritaikomas atsižvelgiant į dešimties šalių prisijungimą prie ES 2004 m., kitų dviejų šalių prisijungimą 2007 m. ir, galiausiai, Kroatijos prisijungimą 2013 m.

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 94/1/EB, EAPB dėl Europos ekonominės erdvės sutarties sudarymo tarp Europos Bendrijų, jų valstybių narių ir Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės, Švedijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos (OL L 1, 1994 1 3, p. 1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Bendrijos valstybių narių ir ELPA šalių vyriausybių deklaracijos – Susitarimai – Suderintas protokolas – Vienos arba kelių Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiųjų šalių deklaracijos (OL L 1, 1994 1 3, p. 3–522)

Paskesni susitarimo daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 24.05.2016

Top