Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sektorių socialinis dialogas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sektorių socialinis dialogas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 98/500/EB dėl socialinių partnerių dialogo Europos lygiu skatinimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šiuo sprendimu nustatomas sektorių socialinio dialogo komitetų kūrimo pagrindas įvairiose ES veiklos srityse, kad darbdavių ir darbuotojų atstovai („socialiniai partneriai“) galėtų susitikti ir aptarti politikos vystymą. Jie yra būdingi platesniam Europos socialiniam dialogui*, kuris yra pagrindinis ES socialinio modelio ir valdymo elementas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Sektorių dialogo komitetai kuriami tuose sektoriuose, kur darbuotojams ir darbdaviams atstovaujančios organizacijos bendrai nurodo, jog norėtų dalyvauti dialoge ES lygiu. Jie turi:
  • būti susiję su konkrečiais ekonomikos sektoriais, kaip antai bankininkystė ar žemės ūkis;
  • būti sudaryti iš organizacijų, kurios yra pripažintos nacionalinės socialinės partnerės;
  • turėti gebėjimų derėtis dėl susitarimų;
  • atstovauti socialiniams partneriams iš kelių ES šalių;
  • turėti atitinkamas struktūras ir išteklius veiksmingam dalyvavimui ES lygio veikloje.
 • Kiekvienas komitetas:
  • konsultuojamas ES lygiu įvykusių pokyčių klausimais, turinčiais socialinę reikšmę jo srityje;
  • skatina bei stiprina socialinį dialogą savo kompetencijos ribose;
  • turi ne daugiau kaip 66 narius ir jame yra po lygiai darbdavių ir darbuotojų atstovų;
  • kartu su Europos Komisija parengia savo darbo tvarkos taisykles;
  • susitinka ne rečiau kaip kartą per metus;
  • turi pirmininką, kuris yra darbdavių ar darbuotojų atstovas arba Komisijos atstovas;
  • kartu su Komisija reguliariai peržiūri savo veiklą.
 • Sektorių dialogo komitetai pakeičia ankstesnes sektorių bendradarbiavimo tarp socialinių partnerių formas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 1998 m. gegužės 20 d.

KONTEKSTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 152 straipsniu patvirtinamas ES įsipareigojimas remti Europos socialinį dialogą ir pripažįstamas Europos socialinių partnerių savarankiškumas.

Nuo 1998 m. Komisija sukūrė daugiau kaip 40 sektorių socialinio dialogo komitetų. Jie apima apie 150 mln. darbuotojų ES, tokiuose sektoriuose kaip transportas, žemės ūkis, statyba, prekyba, viešosios paslaugos, mechanizmų ir įrenginių gamyba, viešbučiai ir restoranai, bei bankininkystė.

Šio dialogo rezultatas – susitarimai dėl maždaug 900 įvairaus teisinio statuso tekstų.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Sektorių socialinis dialogas“.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Europos socialinis dialogas: diskusijos, konsultacijos, derybos ir bendra veikla, susijusi su abejomis pramonės pusėmis (darbdaviais ir darbuotojais).

DOKUMENTAS

1998 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas 98/500/EB dėl sektorių dialogo komitetų, skatinančių socialinių partnerių dialogą Europos lygiu, įkūrimo (OL L 225, 1998 8 12, p. 27–28)

Paskesni Komisijos sprendimo 98/500/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl Europos sektorių socialinio dialogo veiklos ir galimybių (SEC(2010) 964 galutinis, 2010 7 22)

paskutinis atnaujinimas 23.05.2016

Top