Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos darbo tarybos – darbuotojų informavimas ir konsultavimasis su jais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos darbo tarybos – darbuotojų informavimas ir konsultavimasis su jais

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo (arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir įmonių grupių darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo)

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šios direktyvos tikslas yra užtikrinti Bendrijos mastu* veikiančių įmonių (turinčių ne mažiau kaip 1 000 darbuotojų) ir įmonių grupių* darbuotojų informavimo* ir konsultavimosi* su jais tarpvalstybiniais klausimais teises. Tuo tikslu įsteigiama Europos darbo taryba arba nustatoma kita atitinkama tvarka.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Per Europos darbo tarybas administracija tarpvalstybiniu lygmeniu informuoja darbuotojus apie įmonės veiklą ir konsultuojasi su jais dėl svarbių sprendimų, galinčių turėti jiems įtakos.
  • Centrinė administracija yra atsakinga už tai, kad būtų pateikta informacija, leidžianti pradėti derybas dėl Europos darbo tarybos steigimo arba informavimo ir konsultavimosi tvarkos nustatymo.
  • Išsamias taisykles bendradarbiaudami nustato centrinė administracija ir specialus derybų organas, kurį sudaro darbuotojų atstovai.
  • Darbuotojų atstovams ar jiems padedantiems ekspertams neleidžiama atskleisti jokios informacijos, kuri buvo jiems aiškiai suteikta konfidencialiai.
  • Europos darbo tarybos nariai turi numatę priemones, kurių reikia taikant iš šios direktyvos kylančias teises. Tarp tokių yra darbuotojų atstovų mokymas, nemažinant mokamo darbo užmokesčio.
  • ES šalys gali numatyti, kad ši direktyva netaikoma prekybinių laivų įguloms. Beje, su jūrininkais susijusios nuostatos buvo įtrauktos į 2015 m. spalio mėn. priimtą iš dalies keičiančią direktyvą (Direktyva (ES) 2015/1794).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2009 m. birželio 5 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2011 m. birželio 5 d.

KONTEKSTAS

2016 m. Komisijos tarnybos įvertins Direktyvos 2009/38/EB įgyvendinimo, visų pirma Direktyvos 94/45/EB (pagrindinės direktyvos dėl Europos darbų tarybos steigimo, kurią pakeitė Direktyva 2009/38/EB) dalinių pakeitimų poveikį.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Informavimas – darbdavio perduodami duomenys darbuotojų atstovams, kad jie galėtų susipažinti su dalyko esme ir įvertinti jo poveikį.

* Konsultavimasis – dialogo tarp centrinės administracijos ir darbuotojų atstovų užmezgimas, kad pastarieji galėtų išreikšti savo nuomonę.

* Bendrijos mastu veikianti įmonė – bet kokia įmonė, turinti ne mažiau kaip 1 000 darbuotojų keliose ES šalyse ir 150 darbuotojų kiekvienoje iš mažiausiai dviejų šalių.

* Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupė – įmonių grupė, turinti ne mažiau kaip 1 000 darbuotojų, dvi įmones skirtingose ES šalyse ir 150 darbuotojų kiekvienoje iš mažiausiai dviejų šalių.

DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo (nauja redakcija) (OL L 122, 2009 5 16, p. 28–44)

Paskesni Direktyvos 2009/38/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1794, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2008/94/EB, 2009/38/EB ir 2002/14/EB bei Tarybos direktyvų 98/59/EB ir 2001/23/EB nuostatos, susijusios su jūrininkais (OL L 263, 2015 10 8, p. 1–5)

paskutinis atnaujinimas 18.01.2016

Top