Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos bendradarbiavimas jaunimo reikalų srityje (2010-2018 m.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos bendradarbiavimas jaunimo reikalų srityje (2010-2018 m.)

Europos bendradarbiavimu jaunimo reikalų srityje (2010-2018 m.) siekiama gerinti Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimą suteikiant jaunimui daugiau galimybių.

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos rezoliucija dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010-2018 m.) (Oficialusis leidinys C 311, 2009 12 19, p. 1-11)

SANTRAUKA

Europos bendradarbiavimu jaunimo reikalų srityje (2010-2018 m.) siekiama gerinti Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimą suteikiant jaunimui daugiau galimybių.

KĄ APIMA ES BENDRADARBIAVIMAS JAUNIMO REIKALŲ SRITYJE?

2009 m. priimtoje Tarybos rezoliucijoje yra atnaujinta ES bendradarbiavimo jaunimo srityje sistema 2010-2018 m. Ji paremta pirmąja sistema, kuri buvo priimta 2002 m. ir skirta 2002-2009 m. laikotarpiui.

Svarbiausias šios atnaujintos sistemos arba ES jaunimo strategijos tikslas yra gerinti bendradarbiavimo ir jau įvykdytų veiksmų efektyvumą bei suteikti daugiau privalumų ES jaunimui.

Du svarbiausi ES jaunimo strategijos tikslai yra:

  • sukurti daugiau galimybių ir užtikrinti lygias galimybes visiems jaunuoliams švietimo srityje ir darbo rinkoje;
  • skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Šie tikslai turėtų būti pasiekti skatinant jaunimo ir politikų dialogą tam, kad didėtų aktyvus pilietiškumas, stiprėtų socialinė įtrauktis, o jaunuoliai labiau įsitrauktų į ES politikos formavimą.

Siekiant minėtų tikslų, aštuoniose konkrečiose srityse skatinamos jaunimui skirtos konkrečios ir integravimo iniciatyvos. Šios sritys yra:

  • švietimas ir mokymas;
  • užimtumas ir verslumas;
  • sveikata ir gerovė;
  • jaunimo dalyvavimas Europos demokratiniame procese ir visuomenės gyvenime, atsižvelgiant į ES struktūrinį dialogą (daugiausia dėmesio skiriant galimybių jaunimui suteikimui 2014 ir 2015 m.);
  • savanoriška veikla;
  • socialinė įtrauktis;
  • jaunimas ir pasaulis, numatant priemones, skirtas padėti jaunimui įsitraukti į veiklą už ES ribų arba aktyviau dalyvauti tokiose srityse, kaip kova su klimato kaita, tarptautinis bendradarbiavimas ir žmogaus teisės;
  • kūrybiškumas ir kultūra.

ES šalių ir Komisijos vaidmuo

Europos Komisija ir ES šalys raginamos priimti priemones, padėsiančias įgyvendinti Jaunimo strategijos tikslus. Veiksmai tokiose srityse turi būti vykdomi taikant atvirąjį koordinavimo metodą, kuriam reikia ES šalių politinio įsipareigojimo ir konkrečių darbo metodų.

Svarbiausios ES jaunimo strategijos įgyvendinimo priemonės yra ES šalių tarpusavio mokymasis, dėmesys įrodymams, stebėsenai ir ataskaitoms, dialogas su jaunimu ir ES programų, kaip antai „Erasmus+“ , panaudojimas.

ES jaunimo strategija taip pat raginama tinkamai atsižvelgti į jaunimo reikalus kitose politikos srityse, turinčiose įtakos jaunuolių gyvenimui. Akivaizdžiausi tokių politikos sričių pavyzdžiai yra jaunimo užimtumas (įskaitant Jaunimo garantijų sistemą) ir socialinė aprėptis (ES kovos su skurdu ir socialine atskirtimi programa).

Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos interneto svetainės skiltyse apie Jaunimo portalą ir ES jaunimo strategiją. Taip pat žiūrėkite 2015 m. ES jaunimo reikalų ataskaitą.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gegužės 20 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl struktūrinio dialogo proceso, apimančio jaunimo socialinę įtrauktį, apžvalgos (Oficialusis leidinys C 183, 2014 6 14, p. 1-4)

2014 m. gegužės 20 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl 2014-2015 m. Europos Sąjungos darbo plano jaunimo srityje (Oficialusis leidinys C 183, 2014 6 14, p. 5-11)

paskutinis atnaujinimas 22.09.2015

Top