Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaikų iš migrantų šeimų švietimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vaikų iš migrantų šeimų švietimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos išvados dėl vaikų iš migrantų šeimų švietimo

KOKS ŠIŲ IŠVADŲ TIKSLAS?

 • Šiame dokumente aptariami vaikų iš migrantų šeimų*švietimo klausimai. Švietimui tenka svarbus vaidmuo kuriant darnią visuomenę ir siekiant, kad kiekvienas asmuo taptų aktyviu bei klestinčiu piliečiu ir išnaudotų visas savo galimybes.
 • Išvadose ES šalys ir Europos Komisija raginamos imtis įvairių priemonių, kad šie tikslai būtų pasiekti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Švietimas yra svarbus migrantų integracijos į ES visuomenę veiksnys. Siekiant patenkinti besimokančiųjų iš migrantų šeimų poreikius, suteikti jiems paramą ir padėti išnaudoti visas savo galimybes, visais lygmenimis reikia imtis tikslinių priemonių ir užtikrinti didesnį lankstumą.
 • Mokinių iš migrantų šeimų poreikiai veiksmingiausiai tenkinami tose švietimo sistemose, kuriose ypač pabrėžiamos ir vienodos galimybės, ir kokybė ir kuriose visais lygmenimis laikomasi įtraukties principų.
 • Kultūrų įvairovė turėtų būti sveikintina kaip gyvybės suteikiantis ir turtinantis veiksnys. Daugiakultūrio švietimo skatinimas, kartu gerbiant priimančiosios šalies tapatumą, dalijantis žiniomis ir gilinant tarpusavio supratimą apie kultūras, taip pat diegiant abipusę pagarbą ir kovojant su išankstiniu nusistatymu, visiems suteiks ilgalaikės naudos.

ES šalių atsakomybė

Kiekviena ES šalis turėtų imtis veiksmų vietos, regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu:

 • kurti integruotos politikos principus, kad šie tikslai būtų pasiekti;
 • kurti arba stiprinti kovos su diskriminacija mechanizmus, siekiant skatinti socialinę integraciją ir aktyvų pilietiškumą;
 • šalinant kliūtis mokyklų sistemose didinti švietimo prieinamumą;
 • gerinti dėstymo mokyklose kokybę, be kita ko, stengtis pritraukti ir išlaikyti geriausius mokytojus bei stiprinti vadovavimo funkciją prastesnių rezultatų pasiekiančiose mokyklose;
 • užtikrinti galimybes naudotis ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugomis;
 • teikti individualius poreikius tiksliau atitinkančias mokymosi paslaugas ir daugiau individualios paramos, ypač vaikams iš migrantų šeimų, kurių mokymosi rezultatai prasti;
 • mokyklų vadovams, mokytojams ir administracijos darbuotojams rengti specializuotą mokymą, padėti geriau suprasti skirtingas kultūras ir spręsti kalbų ir kultūrų įvairovės keliamus klausimus;
 • parengti priimančiosios šalies kalbos mokymo politiką, kurioje būtų atsižvelgta į mokinių iš migrantų šeimų galimybes išsaugoti ir puoselėti savo gimtąją kalbą;
 • užtikrinti, kad mokymo programos būtų aukštos kokybės ir tinkamos visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų kilmės, o rengiant mokymo metodus ir medžiagą atsižvelgti į vaikų iš migrantų šeimų poreikius;
 • plėtoti partnerystę su migrantų bendruomenėmis ir dėti daugiau pastangų, kad būtų gerinami ryšiai su tėvais migrantais;
 • teikti papildomą tikslinę paramą specialių poreikių turintiems mokiniams iš migrantų šeimų;
 • rinkti ir analizuoti šios srities duomenis, kad juos būtų galima panaudoti formuojant politiką;
 • reikiamu lygmeniu keistis gerosios patirties pavyzdžiais, siekiant tobulinti politikos kryptis ir priemones;
 • pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą programos, Europos socialinio fondo ir kitų išteklių, pavyzdžiui, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, teikiamomis galimybėmis paremti daugiakultūrio švietimo projektus ir besimokančiųjų iš migrantų šeimų švietimą.

Europos Komisijos atsakomybės sritys

Komisija, savo ruožtu, turėtų:

 • remti ES šalių bendradarbiavimą šiose išvadose iškeltais klausimais, be kita ko, padėti dalytis patirtimi bei gerosios patirties pavyzdžiais ir pasinaudoti esamomis ES programomis;
 • apsvarstyti, kaip būtų galima geriausiai pasiekti Tarybos direktyvoje dėl migrantų darbuotojų vaikų švietimo nubrėžtus tikslus, atsižvelgiant į kintančią migracijos padėtį;
 • remdamasi turimais duomenimis ir rodikliais, stebėti skirtumą tarp vietos besimokančiųjų ir besimokančiųjų iš migrantų šeimų pažangumo lygio;
 • glaudžiai bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Europos Taryba, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO);
 • užtikrinti, kad migracijos klausimai būtų tinkamai atspindėti atitinkamose ES programose ir kitose švietimo bei mokymo, įskaitant aukštąjį mokslą, iniciatyvose;
 • užtikrinti, kad vaikų iš migrantų šeimų švietimo klausimai būtų tinkamai atspindėti socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties procese.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Iš migrantų šeimų: vaikai, kurių tėvai gyvena ES šalyje, kurioje nėra gimę, nepriklausomai nuo to, ar jie yra ES nepriklausančios šalies piliečiai, kitos ES šalies piliečiai ar vėliau tapo priimančiosios šalies piliečiais.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos išvados dėl vaikų iš migrantų šeimų švietimo (OL C 301, 2009 12 11, p. 5–8)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1977 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 77/486/EEB dėl darbuotojų migrantų vaikų mokymo (OL L 199, 1977 8 6, p. 32–33)

Žalioji knyga – Migracija ir judumas. ES švietimo sistemų uždaviniai ir galimybės (KOM(2008) 423 galutinis, 2008 7 3)

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl žaliosios knygos „Migracija ir judumas. ES švietimo sistemų uždaviniai ir galimybės“ (OL C 218, 2009 9 11, p. 85–90)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Veiksmų planas dėl nelydimų nepilnamečių (2010–2014 m.)“ (KOM(2010) 213 galutinis, 2010 5 6)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Vaikų migrantų apsauga“ (COM(2017) 211 final, 2017 4 12)

paskutinis atnaujinimas 14.11.2017

Top