Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jaunųjų savanorių judumas ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jaunųjų savanorių judumas ES

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Rekomendacija dėl jaunųjų savanorių judumo visoje ES

KOKS ŠIOS REKOMENDACIJOS TIKSLAS?

 • Šia rekomendacija siekiama paskatinti Europos Sąjungos (ES) šalis remti jaunųjų savanorių tarptautinį judumą.
 • Ja nustatoma ES šalių glaudesnio bendradarbiavimo sistema, pagal kurią gali būti kuriamos naujos judumo galimybės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Šia rekomendacija nustatoma ES šalių bendradarbiavimo sistema, skirta skatinti jaunimo tarpvalstybinę savanorišką veiklą*. Tai daroma atsižvelgiant į ES šalių nacionalinių savanoriškos veiklos sistemų įvairovę.
 • Savanoriška veikla suteikia jaunuoliams neformaliojo švietimo* ir savišvietos* patirties. Tai padeda ugdyti profesinius ir socialinius įgūdžius, didinant jų galimybes įsidarbinti bei tapti aktyviais piliečiais ir skatinant jų socialinę įtrauktį. Savanoriška veikla suteikia jaunimui tikslą ir atsakomybės jausmą, taip pat struktūrą jų gyvenimui.
 • Rekomendacijoje ES šalys raginamos stiprintisavanoriškų organizacijų ir valdžios institucijų, dalyvaujančių organizuojant savanorišką veiklą, bendradarbiavimą siekiant skatinti jaunųjų savanorių judumą visoje Europoje. ES šalims rekomenduojama imtis veiksmų, pavyzdžiui:
  • suteikti daugiau informacijos apie nacionalinę savanorišką veiklą;
  • geriau informuoti visus susijusius subjektus apie tarpvalstybinę savanorišką veiklą;
  • suteikti jauniesiems savanoriams daugiau galimybių dalyvauti tarpvalstybinėje savanoriškoje veikloje, visų pirma supaprastinant procedūras;
  • plėtoti šios veiklos galimybes laikantis lankstaus požiūrio, atsižvelgiant į tokius aspektus kaip:
  • skatinti tarpkultūrinės kompetencijos ugdymą ir kalbų mokymąsi, taip palengvinant tarpvalstybinį judumą;
  • remti savęs vertinimo priemonių plėtojimą, kad savanoriškos organizacijos galėtų užtikrinti savo tarpvalstybinės veiklos kokybę;
  • keistis informacija ir bendradarbiauti tarpusavyje, siekiant užtikrinti savanorių socialinę ir teisinę apsaugą;
  • skatinti savanorių mokymosi patirties pripažinimą naudojant nacionalines ir Europos kvalifikacijos sistemas, kaip antai Europasą, Jaunimo pasą ir Europos kvalifikacijų sąrangą;
  • skatinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių dalyvavimą tarpvalstybinėje savanoriškoje veikloje.
 • Rekomendacijoje pritariama Europos Komisijos ketinimui remti ES šalių veiksmus joms vykdant pirmiau nurodytas užduotis. Šiuo tikslu pasitelkiama ES bendradarbiavimo jaunimo srityje sistema, atvirasis koordinavimo metodas ir Europos savanorių tarnyba, kuri finansuojama pagal programą „Erasmus+“. Europos jaunųjų savanorių portalas platina informaciją visiems susijusiems subjektams.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tarpvalstybinė savanoriška veikla: veikla, kurioje gali dalyvauti visas jaunimas. Ji vykdoma savo noru bendram labui, ilgalaikį laikotarpį, vadovaujantis aiškia sistema, ne toje šalyje, kurioje gyvenama, nemokamai arba už rankpinigius ir (arba) padengiant išlaidas.

Neformalusis švietimas: organizuotas švietimas, už kurį atsako kvalifikuotas mokytojas arba vadovas. Jis nesuteikia oficialios kvalifikacijos, tačiau padeda vystyti asmens įgūdžius ir gebėjimus, pvz., tęstinio mokymo kursai suaugusiesiems ar skautų kursai vaikams.

Savišvieta: mokymasis, kuris nėra pagrįstas mokymo programa ir kuriam pasibaigus neįgyjama kvalifikacija. Mokytojas yra tiesiog asmuo, kuris yra labiau kvalifikuotas nei besimokantysis, pvz., vaikui skaityti padedanti auklė.

Su jaunimu dirbantis asmuo: asmuo, kuris padeda jaunuoliams ir remia juos asmeninio tobulėjimo, socialinės raidos ir švietimo plėtros srityse.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl jaunųjų savanorių judumo visoje Europos Sąjungoje (OL C 319, 2008 12 13, p. 8–10)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Tarybos išvados dėl judumą didinančios kalbinės kompetencijos (OL C 372, 2011 12 20, p. 27–30)

Tarybos išvados dėl besimokančiųjų judumo lyginamojo standarto (OL C 372, 2011 12 20, p. 31–35)

paskutinis atnaujinimas 17.01.2017

Top