Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mokyklos: ES darbotvarkė dėl gebėjimų ugdymo ir mokymosi XXI amžiuje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mokyklos: ES darbotvarkė dėl gebėjimų ugdymo ir mokymosi XXI amžiuje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2008) 425 galutinis) „Gebėjimų ugdymas XXI amžiuje: Europos bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

 • Šiuo komunikatu siekiama padėti reformuoti mokyklų sistemą, kad kiekvienas jaunuolis galėtų visapusiškai išnaudoti savo potencialą.
 • Jame nustatomos sritys, kuriose prireiks pokyčių, kad Europos Sąjungos (ES) mokyklos sugebėtų tinkamai parengti jaunuolius ateičiai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šiame komunikate, remiantis 2007 m. Europos Komisijos surengtų viešų konsultacijų rezultatais, ES šalių ekspertų veiklos rezultatais ir tarptautiniais moksliniais tyrimais, siūloma bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė. Jame nustatomi iššūkiai trijose srityse ir siūlomos sritys, kurias galima patobulinti.

 • 1.

  Bendrieji gebėjimai

Reikia ugdyti žmonių „naujus gebėjimus naujoms darbo vietoms“ ir apskritai tobulinti visus įgūdžius. Jie turi mokytis:

 • dirbti savarankiškai ir bendradarbiauti;
 • prireikus ieškoti informacijos ir pagalbos;
 • naudotis visomis naujųjų technologijų teikiamomis galimybėmis.

Mokyklos aplinka, kurioje skatinamos naujovės ir kūrybiškumas, gali paskatinti įgyti įvairių gebėjimų, įskaitant verslumą ir kalbų žinias. Komisijos darbotvarkėje daugiausia dėmesio skiriama:

 • mokėjimo skaityti ir skaičiuoti ugdymui, įskaitant tikslų nustatymą;
 • universalių ir konkretaus dalyko gebėjimų stiprinimui;
 • visapusiškam požiūriui į gebėjimų ugdymą, įskaitant:
  • mokymo programas;
  • medžiagą;
  • mokytojų rengimą;
  • personalizuotą mokymąsi;
  • vertinimo metodus.
 • 2.

  Kokybiškas mokslas visiems

Nėra tokios mokyklų sistemos, kuri visiems mokiniams suteiktų absoliučiai vienodas mokymosi galimybes, tačiau reikėtų mažinti mokyklų kokybės skirtumus. Politikos formuotojai turėtų mažinti šiuos skirtumus ir stiprinti dalyvavimą daugiau dėmesio skiriant mažiau gabiems mokiniams. Komisijos darbotvarkėje daugiausia dėmesio skiriama:

 • didesnėms teisėms į kokybišką ikimokyklinį ugdymą;
 • mokyklinio ugdymo sistemų teisingumo vertinimui ir gerinimui, mokyklų kokybinių skirtumų mažinimui;
 • užtikrinimui, kad mokyklų sistemos sudarytų sąlygas judėti tarp skirtingų mokyklų tipų ir lygmenų;
 • anksti paliekančiųjų mokyklą skaičiaus mažinimui;
 • geresnei pagalbai ir personalizuotam mokymui specialiųjų poreikių turintiems mokiniams bendrojo lavinimo mokyklose.
 • 3.

  Mokytojai ir mokyklų personalas

Mokytojų kokybė yra svarbiausias vidinis veiksnys, turintis įtakos mokinių mokslo rezultatams. Personalas turi sugebėti suteikti kiekvienam mokiniui pakankamai galimybių įgyti būtinus gebėjimus. Mokytojai turėtų būti tinkamai skatinami visą savo profesinį gyvenimą persvarstyti mokymosi poreikius ir gausinti žinias, įgūdžius bei gebėjimus, taip pat mokytis kalbų. Komisijos darbotvarkėje daugiausia dėmesio skiriama:

 • užtikrinimui, kad pirminis mokytojų švietimas, veiklos pradžia ir nuolatinis profesinis tobulėjimas būtų koordinuojamas, nuoseklus, tinkamai finansuojamas ir kokybiškas procesas; taip pat didesnėms galimybėms mokytojams šviestis dirbant ir tokio švietimo kokybės bei įgyvendinimo gerinimui;
 • mokytojų samdymo tvarkos peržiūrai, kad būtų pritraukiami tinkamiausi ir pasirenkami geriausi kandidatai, o geri mokytojai siunčiami dirbti į mokyklas, kuriose kyla daug problemų;
 • mokyklų vadovų samdymo tvarkos tobulinimui ir galimybių jiems skirti daugiau dėmesio mokymosi proceso gerinimui ir mokyklos personalo tobulėjimui suteikimui.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Gebėjimų ugdymas XXI amžiuje: Europos bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė (KOM(2008) 425 galutinis, 2008 7 3)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Tarybos išvados dėl pagrindinių gebėjimų lygio gerinimo vykdant Europos bendradarbiavimą mokyklų XXI-ame amžiuje srityje (OL C 323, 2010 11 30, p. 11–14)

2008 m. lapkričio 21 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados – Parengti jaunimą XXI amžiui: Europos bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė (OL C 319, 2008 12 13, p. 20–22)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Švietimo persvarstymas. Investavimas į gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų“ (COM(2012) 669 final, 2012 11 20)

paskutinis atnaujinimas 08.11.2016

Top