Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reikalavimai euro zonos šalių biudžetams

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reikalavimai euro zonos šalių biudžetams

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/85/ES dėl reikalavimų euro zonos šalių biudžetams

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos išsamios nacionalinių biudžetų taisyklės. Jos yra būtinos siekiant užtikrinti, kad ES šalių vyriausybės laikytųsi ekonominės ir pinigų sąjungos reikalavimų ir neturėtų perviršinio deficito.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalių vyriausybės privalo:

naudoti viešojo sektoriaus apskaitos sistemas, visapusiškai aprėpiančias visas pajamas ir visas išlaidas. Šioms apskaitos sistemoms taikoma vidaus kontrolė ir atliekami jų nepriklausomi auditai;

viešai skelbti fiskalinius duomenis. Centrinės valdžios, regionų valdžios ir socialinės apsaugos subsektorių duomenys skelbiami kas mėnesį, vietos valdžios subsektorių duomenys – kas ketvirtį;

užtikrinti, kad fiskalinis planavimas būtų grindžiamas tikroviškomis makroekonominėmis ir biudžeto prognozėmis, parengtomis naudojantis pačia naujausia informacija. Tai būtų naujausios Europos Komisijos prognozės ir, atitinkamais atvejais, kitų nepriklausomų įstaigų prognozės;

naudotis joms būdingomis fiskalinėmis taisyklėmis siekiant užtikrinti, kad bendras valdžios sektoriaus biudžetas atitiktų Europos taisykles. Jomis siekiama išvengti viešojo sektoriaus perviršinio deficito ir skolų. Nepriklausomos įstaigos atlieka griežtą šių taisyklių laikymosi stebėseną;

sukurti patikimą ir veiksmingą vidutinės trukmės biudžeto sistemą, kuria būtų numatyta patvirtinti bent trejų metų fiskalinio planavimo laikotarpį. Vidutinės trukmės biudžeto sistema apima daugiamečius biudžeto tikslus, visų pagrindinių valdžios sektoriaus išlaidų bei pajamų straipsnių projekcijas ir ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo vertinimą;

užtikrinti visų apskaitos taisyklių ir procedūrų visuose valdžios sektoriaus subsektoriuose vientisumą ir koordinavimą.

Komisijos 2014 m. ataskaitoje dėl šalių pateiktų fiskalinių duomenų kokybės pažymima, kad ES šalys tinkamai laikėsi duomenų teikimo terminų, tačiau perviršinio deficito lentelės galėtų būti pildomos išsamiau.

KONTEKSTAS

Direktyva yra vienas iš vadinamojo šešių dokumentų rinkinio dokumentų. Ji įsigaliojo 2011 m. gruodžio 13 d. ir stiprina ES fiskalinį bei ekonomikos valdymą.

Vėliau buvo priimtas dviejų dokumentų rinkinys, užtikrinantis dar griežtesnę biudžetų priežiūros euro zonoje sistemą. Vadovaujantis Europos semestro procedūra, visos euro zonos šalys privalo iki spalio vidurio pateikti Komisijai savo biudžeto planų projektus. Jei Komisija nusprendžia, kad projektas neatitinka bendrosios valiutos taisyklių, ji gali paprašyti jį persvarstyti.

KONTEKSTAS

Glaustas naujojo ES fiskalinio valdymo paaiškinimas

DOKUMENTAS

2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyva 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2011/85/ES

2011 12 13

2013 12 31

OL L 306, 2011 11 23, p. 41–47

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl suderintų viešojo sektoriaus apskaitos standartų diegimo valstybėse narėse „TVSAS tinkamumas valstybėms narėms“ ( COM(2013) 114 final, 2013 3 6)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2013 m. valstybių narių pateiktų fiskalinių duomenų kokybės (COM(2014) 122 final, 2014 3 7)

paskutinis atnaujinimas 13.10.2015

Top