Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ataskaitų apie ES šalių faktinį ir numatomą deficitą teikimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ataskaitų apie ES šalių faktinį ir numatomą deficitą teikimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 479/2009 dėl Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo nustatoma ES šalių valdžios sektorių* ataskaitų teikimo Europos Komisijai apie nacionalinį deficitą* ir skolą* tvarka.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Du kartus per metus ES šalys pateikia Komisijos statistikos tarnybai Eurostatui ataskaitas apie savo faktinį* ir numatomą* valdžios sektoriaus deficitą ir skolą.
 • Iki einamųjų metų (n metų) balandžio 1 d. pateikiami duomenys apie:
  • naujausią praėjusių metų (n-1) deficito įvertinimą, faktinį trejų ankstesnių metų deficitą (n-2, n-3 ir n-4) ir einamųjų metų numatomą valdžios sektoriaus deficitą;
  • faktinę ketverių ankstesnių metų skolą (n-1, n-2, n-3 ir n-4) ir numatomą valdžios sektoriaus skolą einamųjų metų pabaigoje.
 • Iki spalio 1 d. pateikiami duomenys apie:
  • faktinį ketverių ankstesnių metų deficitą (n-1, n-2, n-3 ir n-4) ir einamųjų metų patikslintą numatomą valdžios sektoriaus deficitą ir skolą.
 • Be to, ES šalys teikia Eurostatui:
  • nacionalinių sąskaitų duomenis;
  • duomenis apie savo investicijų* išlaidas;
  • ketverių ankstesnių metų faktinį BVP ir einamųjų metų numatomą BVP;
  • papildomus klausimynus ir paaiškinimus, susijusius su pateiktais pranešimais apie deficitą ir skolą;
  • išsamius metodų, procedūrų ir šaltinių, naudotų rengiant duomenis apie faktinį deficitą ir skolą, aprašus bei tuos duomenis pagrindžiančias valdžios sektoriaus sąskaitas;
  • nacionalinių ekspertų pagalbą (Eurostatui paprašius).
 • Jeigu biudžetiniai ir kalendoriniai metai nesutampa, ES šalys pateikia dvejų biudžetinių metų iki einamųjų biudžetinių metų duomenis.
 • Eurostatas:
  • reguliariai įvertina nacionalinių duomenų ir juos pagrindžiančių valdžios sektoriaus sąskaitų kokybę;
  • reguliariai teikia pranešimus Europos Parlamentui ir Tarybai apie nacionalinių duomenų kokybę;
  • užtikrina nuolatinį dialogą su nacionalinėmis statistikos institucijomis;
  • rengia reguliarius dialogo vizitus ir vizitus metodologijos klausimais į ES šalis, kurių metu tikslina duomenis, stebi procesus ir tikrina sąskaitas;
  • per tris savaites nuo duomenų, pateiktų iki balandžio ir spalio mėn., gavimo parengia pranešimus spaudai, kuriuose paskelbia faktinius duomenis apie valdžios sektoriaus deficitą ir skolą.

2014 m. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 220/2014 iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 479/2009 keičiant Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos nuorodas „ESS 95“ nuorodomis „2010 m. ESS“.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Valdžios sektorius – sektorius, kuris susideda iš centrinės valdžios, regioninės valdžios, vietos valdžios ir socialinės apsaugos fondų subsektorių.

* Valdžios sektoriaus deficitas (perteklius) – centrinės valdžios grynasis skolinimasis (grynasis skolinimas).

* Valdžios sektoriaus skola – valdžios sektoriaus visa bendra negrąžinta skola metų pabaigoje.

* Faktinis valdžios sektoriaus deficitas ir skola – įvertinti, išankstiniai, negalutiniai arba galutiniai praėjusių metų rezultatai.

* Numatomas valdžios sektoriaus deficitas arba skola – naujausios oficialios prognozės, atsižvelgiant į sprendimus dėl biudžeto, ekonominius pokyčius ir perspektyvas.

* Valdžios sektoriaus investicijos – valdžios sektoriaus bendrasis pagrindinio kapitalo formavimas.

DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (kodifikuota redakcija) (OL L 145, 2009 6 10, p. 1–9)

Paskesni Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 04.07.2016

Top