Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro įvedimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro įvedimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 140 straipsnis

KOKS ŠIO REGLAMENTO IR SESV 140 STRAIPSNIO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu apibrėžiami eurą įsivedusių Europos Sąjungos šalių pinigų įstatymų reikalavimai ir nustatomi euro įvedimo etapai.
 • SESV 140 straipsnyje pateikiami kriterijai dėl narystės ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir euro įvedimo. Juo numatoma euro zonai nepriklausančių šalių pažangos siekiant atitikti šiuos reikalavimus reguliari stebėsena.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Reglamente dėl euro įvedimo:
  • nurodomos datos, kada kiekvienoje šalyje buvo įvestas euras, pakeisti grynieji pinigai ir atsisakyta nacionalinės valiutos;
  • patvirtinama, kad bendra valiuta yra euras, kuris dalijamas į 100 centų ir kuriuo pakeičiama dalyvaujančių šalių nacionalinė valiuta pagal sutartą konvertavimo kursą;
  • Europos Centriniam Bankui ir euro zonos šalių nacionaliniams centriniams bankams suteikiamas išskirtinis įgaliojimas leisti į apyvartą euro banknotus;
  • suteikiama teisė palikti nacionalinius banknotus ir monetas kaip teisėtą valiutą iki euro įvedimo dienos;
  • nustatomos sąlygos dėl bet kokio nacionalinių valiutų atsisakymo laikotarpio. Šia galimybe nepasinaudojo nė viena euro zonos narė;
  • nurodoma, kad nacionaliniai banknotai ir monetos lieka teisėta valiuta atitinkamose šalyse šešis mėnesius nuo grynųjų eurų įvedimo dienos;
  • nurodoma, kad euro banknotai ir monetos yra vienintelė teisėta valiuta euro zonos šalyse po atitinkamos grynųjų eurų įvedimo dienos;
  • suteikiama teisė euro zonos šalims taikyti atitinkamas sankcijas už banknotų ir monetų padirbinėjimą bei klastojimą.
 • Kad galėtų įsivesti eurą, šalys privalo atitikti keturias ekonomines ir finansines sąlygas (konvergencijos kriterijus), kurios nurodytos SESV 140 straipsnyje ir SESV Protokole Nr. 13:
  • kainų stabilumas: metinė infliacija negali būti daugiau kaip 1,5 % didesnė už trijų euro zonos šalių, kuriose kainos yra stabiliausios, infliacijos vidurkį;
  • viešieji finansai: nacionalinis deficitas negali sudaryti daugiau kaip 3 %, o nacionalinė skola – daugiau kaip 60 % bendrojo vidaus produkto;
  • valiutos kurso stabilumas: būtina vengti pernelyg didelio valiutos kurso svyravimo mažiausiai dvejus metus, dalyvaujant valiutų kurso mechanizme, kuris reguliuoja euro zonos ir euro zonai nepriklausančių šalių valiutų kursus;
  • palūkanų normų konvergencija: ilgalaikės palūkanų normos neturi viršyti trijų euro zonos šalių, kuriose kainos yra stabiliausios, palūkanų normų daugiau kaip dviem procentiniais punktais.
 • Europos Komisija padėjo pasiruošti euro įvedimui surengdama plataus masto informacinę kampaniją. Ji buvo skirta:
  • įmonėms, kurios pradėjo naudoti eurą sandoriams nuo 2002 m. sausio 1 d.;
  • plačiajai visuomenei, kuriai reikėjo prisitaikyti prie naujų monetų ir banknotų, taip pat prie jais išreikštų kainų ir vertės;
  • asmenims, kurie priklauso specialiųjų poreikių grupėms, pavyzdžiui, socialiai ir ekonomiškai izoliuotiems, su fizine negalia arba nemokantiems skaityti ar rašyti;
  • moksleiviams, kurie užaugs su nauja valiuta ir galės padėti su ja supažindinti savo tėvus ir senelius.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1999 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (OL L 139, 1998 5 11, p. 1–5)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 974/98 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai. VIII antraštinė dalis – Ekonominė ir pinigų politika. 5 dalis – Pereinamojo laikotarpio nuostatos. 140 straipsnis (EB sutarties ex 121 straipsnio 1 dalis, ex 122 straipsnio 2 dalies antras sakinys ir ex 123 straipsnio 5 dalis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 108–110)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo konsoliduota versija – Protokolas (Nr. 13) dėl konvergencijos kriterijų (OL C 202, 2016 6 7, p. 281–282)

paskutinis atnaujinimas 03.04.2017

Top