Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos finansinio stabilizavimo mechanizmas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos finansinio stabilizavimo mechanizmas

Dėl finansų krizės, ištikusios pasaulio ekonomiką 2008 m. pabaigoje, reikėjo sukurti Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę (EFPSP), kad būtų galima padėti su sunkumais susiduriančioms Europos Sąjungos šalims ir kartu išsaugoti ES finansinį stabilumą.

DOKUMENTAS

2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė

SANTRAUKA

Dėl finansų krizės, ištikusios pasaulio ekonomiką 2008 m. pabaigoje, reikėjo sukurti Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę (EFPSP), kad būtų galima padėti su sunkumais susiduriančioms Europos Sąjungos šalims ir kartu išsaugoti ES finansinį stabilumą.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Jame nustatomos sąlygos ir tvarka, pagal kurias gali būti teikiama ES finansinė parama ES šaliai, kuri, dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių, patiria didelius ekonominius ar finansinius sunkumus arba jų grėsmę.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Finansinė parama

Pagalba teikiama tam tikrai šaliai skiriamos paskolos arba kredito linijos* forma. Siekdama šio tikslo, Europos Komisija gali ES vardu paimti paskolas kapitalo rinkose arba iš finansų įstaigų, laikydamasi ES Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos priimto sprendimo.

Procedūra

Pagalbos siekianti Europos Sąjungos šalis iš pradžių su Komisija ir kartu su Europos Centriniu Banku (ECB) atlieka savo finansinių poreikių vertinimą. Po to ji pateikia Komisijai programos projektą dėl ekonominio ir finansinio atsigavimo.

Sprendime suteikti kredito liniją pateikiama ši informacija:

  • finansinės paramos terminai,
  • bendrosios ekonominės politikos sąlygos, pagal kurias teikiama ES finansinė parama (pavyzdžiui, fiskalinės konsolidacijos priemonės, skirtos sumažinti valstybės skolą),
  • šalies gavėjos paruoštos koregavimo programos patvirtinimas.

Komisija reguliariai tikrina, ar paramą gaunančios šalies ekonominė politika atitinka koregavimo programą ir Tarybos nustatytas sąlygas tolesnei finansinei pagalbai (teikiamai dalimis) gauti.

Suderinamumas su kitais finansinės paramos mechanizmais

Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė yra suderinama su vidutinės trukmės priemone, teikiančia finansinę paramą mokėjimų balansams užtikrinti. Be to, ji netrukdo gauti lėšų iš ES nepriklausančių subjektų, pavyzdžiui, iš Tarptautinio valiutos fondo.

EFPSP biudžetas

EFPSP finansuojama iš ES biudžeto. Komisija gali ES vardu skolintis finansų rinkose iš viso iki 60 mlrd. EUR. Paskolos garantuojamos ES biudžetu.

EFPSP priemonė buvo taikoma Airijai ir Portugalijai, jos bendros lėšos sudaro 46,8 mlrd. EUR (22,5 mlrd. EUR Airijai ir 24,3 mlrd. EUR Portugalijai) ir yra išmokėtos per 3 metus (2011-2014 m.).

2015 m. liepos mėn. EFPSP buvo naudojama teikiant Graikijai trumpalaikę 7,16 mlrd. EUR paramą (tarpinę paskolą).

Yra sukurtos konkrečios priemonės, susijusios su padėtimi ne euro zonos šalyse.

KONTEKSTAS

Europos stabilumo mechanizmas (ESM) konsoliduoja ir sujungia EFPSP ir Europos finansinio stabilumo fondą (EFSF), 2 laikinas priemones, sukurtas prasidėjus valstybių skolos krizei ir šiuo metu veikiančias kartu.

Ilgainiui ESM taps pagrindiniu paramos mechanizmu euro zonos šalims, dėl savo skolos lygio patiriančioms laikinų sunkumų skolinantis pinigų finansų rinkose. Jo pradinis didžiausias skolinimo pajėgumas buvo 500 mlrd. EUR ir jis buvo grindžiamas 704,8 mlrd. EUR kapitalu. ESM mechanizmą finansuoja ES šalys pagal ECB įnašų dydžius*.

Paskolos finansuojamos iš ESM skolinantis finansų rinkose. Už paskolas garantuoja ESM akcininkai (euro zonos šalys). Paskolos teikiamos pagal griežtas sąlygas, įskaitant sąlygą grąžinti tvarų viešųjų finansų lygį.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Nuo 2010 m. gegužės 13 d.

Daugiau informacijos:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Kredito linija: Komisijos pasiūlymu Tarybos suteiktas leidimas ES šaliai tam tikrą laikotarpį gauti lėšų iš EFPSP iki tam tikros viršutinės ribos.

* ECB įnašo dydis: šis dydis apskaičiuojamas taip, kad jis atitiktų atitinkamos šalies užimamą dalį Europos Sąjungoje pagal bendrą gyventojų skaičių ir bendrąjį vidaus produktą. Šie 2 veiksniai turi vienodą svorį.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 407/2010

2010 5 13

-

OL L 118, 2010 5 12, p. 1-4

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) 2015/1360

2015 8 8

-

OL L 210, 2015 7 8, p. 1-2

paskutinis atnaujinimas 14.09.2015

Top