Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES prekybos politika besivystančių šalių atžvilgiu, įskaitant pagalbą prekybai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES prekybos politika besivystančių šalių atžvilgiu, įskaitant pagalbą prekybai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2012) 22 galutinis) „Prekyba, augimas ir vystymasis. Prekybos ir investicijų politikos pritaikymas šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai“

ES pagalbos prekybai strategija: besivystančių šalių poreikiams, susijusiems su prekyba, skirtos ES paramos stiprinimas

KOKS ŠIO KOMUNIKATO IR STRATEGIJOS TIKSLAS?

 • Komunikate siūlomi veiksmai, kaip padėti mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir kitoms šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai, pasinaudoti prekyba siekiant integracinio augimo ir tvaraus vystymosi.
 • Pagalbos prekybai * strategija siekiama pagerinti besivystančių šalių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių integraciją į pasaulinę prekybos sistemą.
 • Strategija parengta pagal Jungtinių Tautų (JT) tūkstantmečio vystymo tikslus, kurie vėliau buvo pakeisti 2030 m. darnaus vystymosi tikslais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Komunikate pabrėžiama, kokios svarbios besivystančioms šalims ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims yra šios prekybos ir vystymosi priemonės:

 • bendroji lengvatų sistema (BLS), pagal kurią besivystančioms šalims leidžiama mokėti mažesnius eksporto į ES muitus arba jų nemokėti visai. 2014 m. įsigaliojo peržiūrėta BLS, kurioje daugiau dėmesio skiriama mažiausiai išsivysčiusioms šalims;
 • dvišalių ir regioninių santykių su besivystančiomis šalimis skatinimas, kaip antai laisvosios prekybos susitarimai su Azijos, Lotynų Amerikos, Europos Rytų kaimynystės ir pietų Viduržemio jūros regiono šalimis;
 • tiesioginių užsienio investicijų skatinimas besivystančiose šalyse ir mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;
 • pagalba smulkiems prekybininkams besivystančiose šalyse ir mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, kad jie galėtų lengviau patekti į Europos Sąjungos (ES) rinką, pavyzdžiui, pasitelkiant Eksporto pagalbos tarnybą;
 • gero valdymo svarbos besivystančiose šalyse pabrėžimas siekiant:
  • skatinti prekybą ir investicijas;
  • užtikrinti, kad skurdžiausiai gyvenantys žmonės taip pat gautų naudos iš prekyba paremto ekonomikos augimo;
  • užtikrinti vystymosi tvarumą.

Strategijoje nustatyta eilė prioritetų:

Finansavimas:

Papildomi aspektai:

Prekybos kaip priemonės skatinti integracinį augimą ir tvarų vystymąsi naudojimas pabrėžiamas ir 2011 m. komunikate „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“, taip pat 2012 m. komunikate „Prekyba, augimas ir vystymasis. Prekybos ir investicijų politikos pritaikymas šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai“.

KONTEKSTAS

 • Daugelis besivystančių šalių susiduria su įvairiomis kliūtimis tarptautinei prekybai, kaip antai neišvystyta infrastruktūra, nepakankamu prekybos įvairinimu, neveiksmingomis muitinės procedūromis arba per didele biurokratija. Šiuo metu besivystančios šalys sudaro virš 50 % pasaulinės prekybos, todėl įveikus šias kliūtis būtų gauta didelė nauda: nuo geresnės verslo aplinkos iki mažesnio skurdo pasaulyje.
 • Strategija yra Pasaulio prekybos organizacijos patvirtintos Dohos plėtros darbotvarkės dalis.
 • Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pagalba prekybai: pagalba šalims partnerėms pasinaudoti vienašalių, dvišalių ar daugiašalių prekybos susitarimų suteikiamomis galimybėmis.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

ES pagalbos prekybai strategija: besivystančių šalių poreikiams, susijusiems su prekyba, skirtos ES paramos stiprinimas – 2007 m. spalio 29 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių atstovų išvados

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Prekyba, augimas ir vystymasis. Prekybos ir investicijų politikos pritaikymas šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai“ (KOM(2012) 22 galutinis, 2012 1 27)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“ (KOM(2011) 637 galutinis, 2011 10 13)

Europos Komisijos tarnybų darbo dokumentas „Pagalba prekybai. 2015 m. ataskaita: ES ir jos valstybių narių pažangos apžvalga“ (SWD(2015) 128 final, 2015 6 22)

paskutinis atnaujinimas 14.03.2017

Top