Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sąžininga prekyba ir su prekyba susijusios tvarumo užtikrinimo programos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sąžininga prekyba ir su prekyba susijusios tvarumo užtikrinimo programos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos komunikatas (KOM(2009) 215 galutinis) dėl sąžiningos prekybos ir su prekyba susijusių nevalstybinių tvarumo užtikrinimo programų vaidmens

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

 • Šiame komunikate pateikiama informacija apie raidą nuo 1999 m. Europos Komisijos paskelbto komunikato dėl sąžiningos prekybos*.
 • Be to, jame siūlomos šią koncepciją skatinančios priemonės, kurių galėtų imtis valstybės institucijos, sąžiningos prekybos šalininkai ir kiti suinteresuoti asmenys.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nuo 1999 m. imtas naudoti bendras nepriklausomai tikrinamas sąžiningos prekybos sertifikavimo ženklas. Jis keičia nacionalinius ženklus ir gerina vartotojų informuotumą.

 • Sąžiningos prekybos kriterijai yra šie:
  • sąžininga gamintojo kaina;
  • dalinių mokėjimų atlikimas iš anksto, jeigu to reikalauja gamintojai;
  • ilgalaikiai stabilūs santykiai;
  • skaidrumas ir atsekamumas per visą tiekimo grandinę;
  • gamybos sąlygos, atitinkančios Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas;
  • aplinkos apsauga, žmogaus ir ypač moterų bei vaikų teisių apsauga ir pagarba tradiciniams gamybos metodams;
  • parama gamintojams stiprinant savo galimybes, didinant žemės ūkio produkcijos kiekį ir patenkant į eksporto rinkas;
  • geresnio informavimo apie sąžiningą prekybą ir jos tikslus veikla;
  • koncepcijos poveikio vertinimas.

Komisija mano, kad:

 • privačios programos, skatinančios sąžiningą ir tvarią prekybą, turėtų būti taikomos:
  • be vyriausybės kišimosi;
  • ištyrus, ar įmanoma tarpusavio sąveika ir sutarimas;
  • objektyviai įvertinus šių iniciatyvų poveikį;
 • viešųjų pirkimų dalyviai, ketinantys įsigyti tvarių prekių ir paslaugų, turėtų atsižvelgti į sąžiningos prekybos ženklus;
 • ES turėtų numatyti ES biudžeto panaudojimo būdus, skatinančius sąžiningą prekybą.

2010 m. Komisija pateikė komunikatą, pabrėžiantį trigubą atviros prekybos naudą ekonomikos augimui, vartotojų pasirinkimui ir darbo vietų kūrimui.

2012 m. Komisija pristatė naują komunikatą dėl prekybos ir vystymosi politikos sąveikos didinimo. Teigiama, kad ši sąveika gali paskatinti darbo vietų atsiradimą bei augimą ES ir sukurti palankesnes sąlygas prekybai bei investicijoms besivystančiose šalyse.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Sąžininga prekyba: dialogu, skaidrumu ir pagarba grindžiama prekybos partnerystė, kuria siekiama didesnio teisingumo tarptautinėje prekyboje. Ja remiamas tvarus vystymasis į šalį nustumtiems gamintojams ir darbuotojams, ypač besivystančiose šalyse, suteikiant geresnes prekybos sąlygas ir ginant jų teises. Remiamos vartotojų sąžiningos prekybos organizacijos įsipareigoja aktyviai remti gamintojus, didinti visuomenės informuotumą ir rengti kampanijas siekdamos pakeisti įprastas tarptautinės prekybos taisykles ir praktiką.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Indėlis į tvarų vystymąsi: sąžiningos prekybos ir su prekyba susijusių nevalstybinių tvarumo užtikrinimo programų vaidmuo“ (KOM(2009) 215 galutinis, 2009 5 5)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai dėl sąžiningos prekybos (KOM(99) 619 galutinis, 1999 11 29)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Prekyba, augimas ir tarptautinė arena. Prekybos politika – svarbiausia ES 2020 m. strategijos sudėtinė dalis“ (KOM(2010) 612 galutinis, 2010 11 9)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Prekyba, augimas ir vystymasis. Prekybos ir investicijų politikos pritaikymas šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai“ (KOM(2012) 22 galutinis, 2012 1 27)

paskutinis atnaujinimas 07.12.2016

Top