Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizuotas Bendrijos muitinės kodeksas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Modernizuotas Bendrijos muitinės kodeksas

Bendrijos muitinės kodekse nustatomi ir apibrėžiami teisės aktai, taikomi prekių importui ir eksportui tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių. Naujuoju kodeksu siekiama palengvinti prekybą ir užtikrinti aukšto lygio sienų saugumą.

DOKUMENTAS

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 450/2008 dėl Bendrijos muitinių kodekso (Modernizuotas muitinės kodeksas) (OL L 145, 2008 6 4).

SANTRAUKA

Modernizuotu muitinės kodeksu sukuriama nauja elektroninė muitinės aplinka. Šis naujas kodeksas apima bendras muitinės procedūras Valstybėse narėse ir sustiprina konvergenciją tarp 28 muitinės administracijų kompiuterinių sistemų. Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. jis keičia 1992 m. Bendrijos muitinės kodeksą.

Kodekso įgyvendinimas

2008 m. Modernizuotame muitinės kodekse numatyta:

 • bendrosios nuostatos, susijusios su muitinės teisės aktų taikymo sritimi, muitinės misija ir asmenų teisėmis bei pareigomis pagal muitinės teisės aktus;
 • prekių importo ir eksporto teisių bei kitų priemonių pagrindiniai elementai (bendrasis muitų tarifas, prekių kilmė, muitinė vertė);
 • skola muitinei ir skolos garantijos;
 • į Bendrijos muitinės teritoriją įvežtų prekių muitinis patikrinimas;
 • reikalavimai, taikomi muitinės statusui, muitinės procedūros įforminimui prekėms, taip pat patikrinimui, arešto turtui nuėmimui ir prekių disponavimui;
 • laisva apyvarta ir atleidimas nuo importo mokesčių;
 • atskiros muitinės procedūros, suskirstytos į keturias ekonomines funkcijas (tranzitą, saugojimą, ypatingą naudojimą, perdirbimą);
 • iš Bendrijos muitinės teritorijos išvežamų prekių muitinis patikrinimas (iš teritorijos išvežamos prekės, eksportas ir grįžtamasis eksportas, atleidimas nuo eksporto mokesčių);
 • muitinės kodekso komitetas ir procedūros, padedančios Komisijai įgyvendinti kodekso priemones.

Naujosios nuostatos, susijusios su muitinės procedūrų racionalizavimu, siekiant supaprastinti prekybą ir apsisaugoti nuo naujų grėsmių.

Įgyvendinus Kodekso modernius procesus, paremtus duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, sustiprinamos bendros muitinės reguliavimo ir vykdymo sistemos, siekiant:

 • užtikrinti, kad muitinės teisės aktai būtų supaprastinti ir vienodi;
 • pagerinti muitinės kontrolę, kuri pirmiausiai vykdoma atliekant rizikos analizę pagal bendrą rizikos valdymo planą . Kita kontrolė, kurią muitininkai privalo, jei tik įmanoma, atlikti kartu su muitinės kontrole, taikant vieno langelio principą;
 • palengvinti muitinės procedūras, kurios bus visiškai kompiuterizuotos, iki maksimumo supaprastintos ir atliekamos centralizuotai;
 • supaprastinti galiojančias ekonomines ir (arba) prailgintas muitinės procedūras, kurios pertvarkomos į specialią sistemą, kuri palengvintų tranzitą (išorinį ir vidinį), saugojimą (laikiną saugojimą, muitinės sandėlį, laisvąją zoną), ypatingą panaudojimą (laikinąjį įvežimą arba ypatingą paskirtį) arba prekių perdirbimą (laikinąjį įvežimą arba išvežimą perdirbti), siekiant geriau patenkinti ekonominius subjektų poreikius ir supaprastinti prieigą.

Pagal 2003 m. komunikatą, Paprasta ir kompiuterizuota muitinės ir prekybos aplinka, informacinės ir ryšių technologijos tampa taisykle.

Bendros informacinės sistemos leidžia duomenų mainus tarp muitinių, laikantis nuostatų, reglamentuojančių duomenų apsaugą. Šioje sistemoje daugiausiai dėmesio skiriama:

 • formalumams, kuriuos atlieka ekonominės veiklos vykdytojai ;
 • muitinės procedūroms (ypač centralizuoto muitinio įforminimo atveju) ir ekonominės veiklos vykdytojų registracijai / patvirtinimui (ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas ir registracija: EORI; ekonominės veiklos vykdytojo supaprastintos muitinės ir (arba) saugumo ir užtikrintumo patvirtinto statuso suteikimas: AEO);
 • rizikos valdymui taikant bendrą sistemą Komisijai ir valstybėms narėms. Tai leidžia muitinei atlikti patikrinimus, naudojantis nacionalinėmis, Bendrijos ir tarptautinėmis analizėmis.

Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema

Naujoji teisinė sistema supaprastins muitinės procedūras prekybai prekėmis tarp teritorijų, patenkančių į Bendrijos muitinės teritoriją, kurioms taikoma Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir toms, kurioms ji netaikoma.

Kontekstas

Bendrijos muitinės kodeksas buvo modernizuotas pasibaigus EAPB sutarties galiojimo laikui dviem iš eilės Europos sąjungos plėtros etapams. Be to, jis atitinka tarptautinę konvenciją dėl muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo ir Europos sąjungos pagrindinių teisių chartiją.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimas į valstybių narių teisės aktus

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 450/2008 (priimtas bendras sprendimas COD/2005/0246)

2008 6 24

-

OL L 145, 2008 6 4

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 528/2013

2013 6 19

-

OL L 165, 2013 6 18

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 70/2008/EB dėl kompiuterizuotos muitinės ir prekybos (OL L 23/21, 2008 1 26).

Paskutinį kartą atnaujinta: 24.02.2014

Top