Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarptautinis baudžiamasis teismas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarptautinis baudžiamasis teismas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2011/168/BUSP dėl ES paramos Tarptautiniam baudžiamajam teismui

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

  • Juo siekiama propaguoti visuotinį pritarimą Romos statutui, kuris yra Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT) reglamentuojanti sutartis, išlaikant Romos statuto vientisumą, TBT nepriklausomumą ir sklandų veikimą.
  • Joje taip pat nustatoma, kad ES turi remti bendradarbiavimą su TBT ir įgyvendinti papildomumo principą*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Visuotinio pritarimo propagavimas

  • ES ir jos 28 šalys turi propaguoti visuotinį pritarimą Romos statutui per derybas ir politinį dialogą su ES nepriklausančiomis šalimis ar regioninėmis organizacijomis; ir (arba) imdamosi iniciatyvų, kuriomis propaguojamos šio statuto vertybės, principai ir taisyklės.
  • ES ir jos šalys turi bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis šalimis, tarptautinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekdamos propaguoti visuotinį pritarimą.
  • ES šalys turi dalytis su ES nepriklausančiomis šalimis savo patirtimi dėl statuto įgyvendinimo. Be to, ES ir jos šalys gali prisidėti teikiant techninę ar finansinę paramą minėtosioms ES nepriklausančioms šalims.

TBT nepriklausomumo užtikrinimas

Siekdamos tai užtikrinti, ES ir jos šalys:

Parama veiksmingam veikimui užtikrinti

  • ES ir jos šalys gali sudaryti specifinius susitarimus ar sutartis, kad TBT galėtų veiksmingai veikti.
  • Visapusiškas bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu yra būtina jo veiksmingo veikimo sąlyga. ES ir jos šalys imasi veiksmų, kad užtikrintų visišką ES nepriklausančių šalių ir TBT bendradarbiavimą, įskaitant greitą arešto orderių vykdymą.
  • ES atsakyme dėl ES nepriklausančių šalių nebendradarbiavimo su TBT daugiausia dėmesio skiriama klausimui, kaip ES ir jos šalys turėtų spręsti nebendradarbiavimo problemą.

Veiksmų planas

Veiksmų plane dėl šio sprendimo vykdymo, be kita ko, daugiausia dėmesio skiriama ES veiklos, kuria siekiama įgyvendinti sprendimo tikslus, koordinavimui ir papildomumo principo įgyvendinimui.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas įsigaliojo 2011 m. kovo 21 d.

KONTEKSTAS

TBT yra nepriklausoma tarptautinė organizacija, įsikūrusi Hagoje, Nyderlanduose. Jos darbas yra teisti genocido*, nusikaltimų žmoniškumui* ir karo nusikaltimų* kaltininkus. Jos veiklą reglamentuoja Romos statutas, kuris įsigaliojo 2002 m. liepos 1 d. ir kurį ratifikavo visos ES šalys.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Papildomumas (šiame kontekste) – principas, pagal kurį TBT numatytas kaip paskutinės instancijos teismas, o tai reiškia, kad jis turėtų tirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn tik tada, kai to nepavyko atlikti nacionaliniams teismams.

* Genocidas – veika, įvykdyta turint tikslą iš dalies ar visiškai sunaikinti kokią nors nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę.

* Nusikaltimai žmoniškumui – veika, įvykdyta kaip dalis didelio masto ar sistemingos atakos, nukreiptos prieš civilius gyventojus.

* Karo nusikaltimai – veika, įvykdyta pažeidžiant karo teisę (pvz., Ženevos konvencijas). Tokio nusikaltimo pavyzdžiai yra nederamas elgesys su karo belaisviais, įkaitų nužudymas, sąmoningas miestų, miestelių ar kaimų sunaikinimas.

DOKUMENTAS

2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas 2011/168/BUSP dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2003/444/BUSP (OL L 76, 2011 3 22, p. 56–58)

paskutinis atnaujinimas 16.02.2016

Top