Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pagrindinių teisių chartijos praktinis įgyvendinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pagrindinių teisių chartijos praktinis įgyvendinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos komunikatas (KOM(2010) 573 galutinis) „Veiksmingo ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo strategija“

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

 • Šiame komunikate pristatoma Europos Komisijos strategija dėl ES pagrindinių teisių chartijos veiksmingo taikymo.
 • Joje aptariamas pagrindinių teisių vaidmuo teisėkūros procese, be kita ko, Komisijos naujų teisės aktų rengimo metodologijoje, ir įgyvendinant ES teisę.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai privaloma. Naujasis jos statusas padėjo sustiprinti ES veiksmus dėl pagarbos pagrindinėms teisėms.

Komisijos strategijos tikslas yra užtikrinti chartija įtvirtintų pagrindinių teisių veiksmingą taikymą, todėl ES turi rodyti pavyzdį, kad:

 • ES gyvenantys asmenys galėtų naudotis chartija įtvirtintomis teisėmis;
 • būtų didinamas ES šalių tarpusavio pasitikėjimas;
 • būtų didinamas visuomenės pasitikėjimas ES politika;
 • būtų stiprinamas ES išorės veiksmų žmogaus teisių srityje patikimumas.

Pagrindinių teisių kultūra Komisijoje

Komisija reguliariai tikrina, ar jos priimami teisės aktų pasiūlymai ir teisės aktai atitinka chartiją. Vis dėlto šiuos patikrinimus reikia sugriežtinti tarnybose, kurios rengia šiuos pasiūlymus ir teisės aktus, propaguojant „pagrindinių teisių kultūrą“ visais procedūros etapais. Tai ypač svarbu vertinant pasiūlymų reikalingumą ir proporcingumą, visų pirma turint omenyje, kad vienos teisės yra besąlyginės (pvz., žmogaus orumas, draudimas kankinti ir pan.), o kitos kai kuriomis sąlygomis gali būti ribojamos.

Komisija turi metodologiją, kaip užtikrinti nuolatinį ir griežtą pagarbos pagrindinėms teisėms tikrinimą rengiant pasiūlymus per:

 • parengiamąsias konsultacijas;
 • poveikio vertinimus (2011 m. Komisija išleido gaires dėl atsižvelgimo į pagrindines teises šiuose vertinimuose);
 • teisės aktų projektų rengimą.

Komisija taip pat tikrina, ar į chartiją atsižvelgiama atliekant ES teisės aktų baigiamąjį (ex post) vertinimą. Ji siekia užtikrinti, kad dedamos pastangos sustiprinti praktinį metodologijos taikymą. Ypatingas dėmesys yra skiriamas pasiūlymams ir teisės aktams:

 • kuriuose keliami konkretūs suderinamumo su chartija klausimai arba
 • kuriais siekiama propaguoti kurią nors vieną iš pagrindinių chartijos teisių.

Chartija ir teisėkūros procesas

Komisijos nustatyta metodologija taikoma tik rengiant jos teisės aktų pasiūlymus. Juos gali keisti Taryba arba Europos Parlamentas, neatlikę sisteminio pakeitimų poveikio ir suderinamumo su pagrindinėmis teisėmis patikrinimo. Todėl Komisija noriai padeda kitoms institucijoms peržiūrėti pakeitimus pagal chartiją. Jei pasiūlymo pakeitimai nepakankamai garantuoja pagarbą pagrindinėms teisėms, Komisija gali išreikšti savo nepritarimą apsaugos standartų mažinimui ir imtis veiksmų, įskaitant, jei taikytina, atsiimti savo pasiūlymą. Institucijos aptaria ir nagrinėja pakeitimų projektus, kurie nėra suderinami su chartija.

Chartija ir ES šalys

ES šalys turi pareigą laikytis chartijos tik įgyvendindamos ES teisę. Komisija siekia imtis veiksmų, kad užtikrintų pagarbą pagrindinėms teisėms ES šalyse:

 • primindama joms apie šią pareigą ir padėdama tinkamai įgyvendinti ES teisę;
 • pradėdama pažeidimo procedūrą prieš ES šalį, kuri nevykdo šios pareigos.

Visuomenės informavimas

Visuomenė turi būti gerai informuojama apie chartijoje įtvirtintas savo teises ir konkrečias jų gynimo priemones, kai šios teisės pažeidžiamos, visų pirma ginant vaiko teises. Būtina užtikrinti, kad visuomenė žino apie esamas teisių gynimo priemones ir turi visą tinkamą informaciją, kurios jai reikia reikalaujant žalos atlyginimo (pvz., kompensacijos). Todėl Komisija siekia imtis tikslinių ir tinkamų priemonių, kad įveiktų bet kokius sunkumus, susijusius su komunikacija, pavyzdžiui;

 • plačiau informuoja apie ES vaidmenį ir kompetenciją pagrindinių teisių srityje;
 • sudaro sąlygas gauti praktinę informaciją apie taikomas teisių gynimo priemones, visų pirma per e. teisingumo portalą.

Metinės ataskaitos dėl chartijos taikymo

Siekdama apžvelgti pažangą įgyvendinant chartiją ir reguliariai keistis nuomonėmis su Europos Parlamentu ir Taryba, Komisija rengia chartijos taikymo metines ataskaitas. Jos rengiamos glaudžiai bendradarbiaujant visoms institucijoms ir suinteresuotosioms šalims.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. ES pagrindinių teisių chartijos interneto svetainėje

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas „Veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje strategija“ (KOM(2010) 573 galutinis, 2010 m. spalio 19 d.)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – Turinys (OL C 326, 2012 10 26, p. 392)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Praktinės gairės dėl atsižvelgimo į pagrindines teises Komisijos poveikio vertinimuose“ (SEC(2011) 567 final, 2011 5 6)

paskutinis atnaujinimas 28.06.2016

Top