Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Smurtas prieš moteris ir mergaites: ES gairės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Smurtas prieš moteris ir mergaites: ES gairės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES gairės dėl smurto prieš moteris bei mergaites ir kovos su moterų visų formų diskriminacija

KOKS ŠIŲ GAIRIŲ TIKSLAS?

 • ES yra įsipareigojusi imtis ilgalaikių veiksmų dėl moterų teisių, sutelkdama dėmesį į kovą su smurtu prieš moteris* ir mergaites.
 • Gairėse pateiktais tikslais ES ir kitos pasaulio šalys skatinamos imtis veiksmų ir įsipareigojimų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Smurtas prieš moteris ir mergaites yra visame pasaulyje paplitęs reiškinys, kurio kilmė siejama su lyčių, papročių, tradicijų, religinių vertybių, politinio nestabilumo ir ginkluotų konfliktų ekonomine ir valdžios nelygybe.

Tai turi sunkių pasekmių aukų fizinei bei psichikos sveikatai ir visai visuomenei.

Gairėse nustatyti trys tarpusavyje susiję tikslai:

 • užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir mergaites;
 • apsaugoti ir remti aukas;
 • patraukti baudžiamojon atsakomybėn tuos, kurie smurtauja.

Siekiant šių tikslų ES šalims bendradarbiaujant, šiose gairėse skatinama:

 • remti lygybę ir kovoti su diskriminacija prieš moteris, pripažįstant, kad kliūtys pasinaudoti socialinėmis, ekonominėmis ir politinėmis teisėmis padidina smurto prieš moteris riziką;
 • sutelkti dėmesį į teisės aktus ir viešąją tvarką, kurie diskriminuoja moteris ir mergaites, bei kovoti su diskriminacija asmeniniame gyvenime ir lyčių stereotipų formavime;
 • pagerinti duomenų rinkimą ir surasti geresnių būdų, kaip atpažinti smurto prieš moteris požymius;
 • sukurti veiksmingas bendradarbiavimo strategijas, įtraukiant kiekvieną asmenį ir sektorių į visuomenę, įskaitant politikus ir žiniasklaidą;
 • kovoti su nebaudžiamumu * tų, kurie smurtauja, ir užtikrinti, kad jie būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;
 • užtikrinti, kad smurtas būtų tiriamas greitai bei rimtai ir kad baudžiamosios teisenos sistema skatintų moteris pateikti įrodymus;
 • gerinti teisėsaugos mokymą, teisinę pagalbą, aukų bei liudytojų apsaugą ir sukurti sąlygas, kad aukos nebūtų ekonomiškai priklausomos nuo smurtautojų.

ES reguliariai kels šį klausimą už ES ribų, įskaitant Jungtinėse Tautose (JT). Taip pat bus atsižvelgiama į moterų teises tarp visų ES specialiųjų atstovių ir pasiuntinių. ES visų pirma skatins šalis ratifikuoti JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW).

ES siekia užkirsti kelią smurtui ir padėti aukoms, remdama:

 • smurto aukų kreipimąsi į teismą;
 • JT specialiojo pranešėjo apie smurtą prieš moteris vaidmenį situacijose, kai smurtas yra plačiai paplitęs ir lieka nenubaustas;
 • priemones prieš nebaudžiamumą stebint teismo procedūras;
 • moterų teisių gynėjus ir moteris žmogaus teisių gynėjas*;
 • nemokamą psichologinę pagalbą, teisinę pagalbą, apgyvendinimą ir aukų su vaikais reintegraciją;
 • prieigą prie informacijos ir sveikatos tarnybų, visų pirma dėl seksualinės ir reprodukcinės sveikatos;
 • programas, skatinančias teisę priimti sprendimus, susijusius su lytiniais klausimais, be prievartos, diskriminacijos ar smurto;
 • programas, skirtas moterims, kurių situacija padidina riziką tapti smurto aukomis;
 • švietimą apie pagrindines teises ir moterų bei mergaičių įgalinimą;
 • informuotumo didinimą, sutelkiant dėmesį į lyčių lygybę ir stereotipų formavimą, visų pirma atsižvelgiant į vyrus ir berniukus;
 • programas, skirtas pagerinti moterų ekonominę nepriklausomybę;
 • kampanijas, kurių metu didžiausias dėmesys skiriamas kovai su sistemingu mergaičių apleistumu, visų pirma dėl oficialaus gimimo registravimo ir mokyklos lankymo.

Išskirtinai rimtais atvejais, pavyzdžiui, kai šalis toleruoja smurtą nepaisydama tarptautinių įsipareigojimų, ES gali imtis specialių priemonių.

KONTEKSTAS

Sudarant gaires buvo atsižvelgiama į įvairius tyrimus ir iniciatyvas, įskaitant JT generalinio sekretoriaus išsamų tyrimą dėl smurto prieš moteris (2006 m.), JT specialiojo pranešėjo dėl smurto prieš moteris (2008 m.) darbą, JT rezoliuciją 61/143 dėl smurto prieš moteris panaikinimo (2006 m.) ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1325 (2000 m.) ir 1820 (2008 m.) dėl moterų, taikos ir saugumo.

Jos taip pat pagrįstos Europos Parlamento rezoliucija 2005/2215 dėl moterų padėties vykstant ginkluotiems konfliktams ir jų vaidmens atstatant šalis po konflikto.

Daugiau informacijos taip pat žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Smurtas prieš moteris: bet koks smurtinis veiksmas lyties pagrindu, kuriuo moteriai padaroma arba gali būti padaryta fizinė, seksualinė ar psichologinė žala arba sukeltos kančios, įskaitant grasinimus atlikti tokius veiksmus, prievartą arba savavališką laisvės atėmimą. Tai gali įvykti šeimoje ar bendruomenėje arba būti vykdoma ar toleruojama visoje šalyje.

Nebaudžiamumas: atleidimas nuo bausmės už sukeltą žalą.

Žmogaus teisių gynėjai: asmenys arba grupės, kurie skatina ir gina žmogaus teises ir pagrindines laisves, kaip antai pilietines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises, įskaitant moterų teises.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

ES gairės dėl smurto prieš moteris bei mergaites ir kovos su moterų visų formų diskriminacija, 2008 m. gruodžio 8 d., Bendrųjų reikalų taryba

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57–73)

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 28, p. 62–72)

paskutinis atnaujinimas 27.06.2016

Top