Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nediskriminavimas ir lygios galimybės Europos Sąjungoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nediskriminavimas ir lygios galimybės Europos Sąjungoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2008) 420) – nediskriminavimas ir lygios galimybės: atnaujintas įsipareigojimas

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

 • Komunikatu pristatomas Europos Sąjungos (ES) požiūris į
 • Juo siekiama užtikrinti, kad kiekvienas asmuo turėtų tinkamas galimybes realizuoti savo potencialą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kovos su diskriminacija stiprinimas

 • Šiame Europos Komisijos komunikate pažymima, kad kovos su diskriminacija neįmanoma laimėti vien leidžiant teisės aktus. Nepaisant to, veiksmingi ir tinkamai įgyvendinami teisės aktai gali atlikti svarbų vaidmenį keičiant žmonių požiūrį ir elgesį.
 • Šiuo atžvilgiu Komisija turi atlikti du svarbius uždavinius:

Politikos priemonių, kuriomis aktyviai propaguojamos lygios galimybės, stiprinimas

Papildant teisines priemones, Komunikate pabrėžiamas tam tikrų politikos priemonių vaidmuo.

 • Veiksmingesnės politikos priemonės yra būtinos, jei siekiama veiksmingai propaguoti lygias galimybes. Jos apima:
  • nediskriminavimo aspekto integravimą į visas ES politikos kryptis – ypač įskaitant užimtumo, socialinės įtraukties, švietimo ir mokymo politiką. Buvo paskelbtas socialine atsakomybe grindžiamų viešųjų pirkimų vadovas, siekiant didinti informuotumą ES šalyse, kaip propaguoti nediskriminavimą ir lygias galimybes, pasitelkiant viešųjų pirkimų politiką ir praktiką;
  • duomenų apie diskriminaciją rinkimą ir pažangos vertinimą – Komisija turi ištirti, ar yra galimybių nuolat rinkti statistinius duomenis apie diskriminacijos mastą ES šalyse ir parengti ES diskriminacijos tyrimų modulį. Ji taip pat bendradarbiauja su „Equinet“ (Europos lygybės užtikrinimo institucijų tinklu), siekdama sukurti informacijos, susijusios su šių institucijų nagrinėjamais skundais, rinkimo sistemą;
  • pozityvius veiksmus – ES teisė nedraudžia ES šalims taikyti arba imtis konkrečių prevencinių arba kompensacinių priemonių neigiamam poveikiui, siejamam su tos rūšies diskriminacija, nuo kurios apsauga yra reglamentuota teisinėmis nuostatomis, mažinti. ES šalys raginamos visiškai išnaudoti pozityvių veiksmų galimybes, pirmiausia švietimo prieinamumo, užimtumo, aprūpinimo būstu ir sveikatos apsaugos srityse;
  • suinteresuotųjų šalių informuotumo didinimą ir mokymą – pavyzdžiui, informacines kampanijas, siekiant užtikrinti, kad darbdaviai, paslaugų teikėjai ir administracijos darbuotojai žinotų savo pareigas;
  • įvairovės teikiamos naudos puoselėjimą darbo vietoje – teisės aktai veiksmingesni, kai juos papildo pažangios ir naujoviškos darbdavių įgyvendinamos strategijos, kuriomis jie siekia valdyti kintančią darbo jėgą. Iniciatyvos apima savanoriškas chartijas ir įmonių, verslo mokyklų ir universitetų bendradarbiavimą įvairovės temomis.
 • Būtina plėtoti dialogą apie nediskriminavimą ir lygias galimybes, kuriame dalyvautų visos suinteresuotosios šalys ir pilietinė visuomenė. Tokio dialogo pavyzdžiai yra reguliariai rengiami aukščiausiojo lygio susitikimai, kuriuose dalijamasi žiniomis ir patirtimi.
 • Socialinės romų , didžiausios Europos etninės mažumos, įtraukties spartinimas yra politikos prioritetas, kuriam skiriama dėmesio tiek ES lygmeniu, tiek atskirose ES šalyse. Kiekviena ES šalis parengė nacionalinę romų integracijos strategiją ir dedamos pastangos kovoti su diskriminacija ir priešiškumo romų tautybės žmonėms demonstravimu. Ši veikla vykdoma siekiant vidutinės trukmės laikotarpiu išvystyti veiksmingus ir įtraukiančius bendradarbiavimo mechanizmus, kuriuose dalyvautų pilietinė visuomenė ir nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos.

Finansavimas

KONTEKSTAS

Pagarba bendroms laisvės, demokratijos vertybėms, pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms yra įtvirtinta ES steigimo sutartyse. Sutartyse pripažįstama, kad visi asmenys yra vienodos vertės ir dėl to turėtų turėti vienodas teises naudotis gyvenimo teikiamomis galimybėmis.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Nediskriminavimas ir lygios galimybės: atnaujintas įsipareigojimas“ (KOM(2008) 420 galutinis, 2008 7 2)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (OL L 180, 2000 7 19, p. 22–26)

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16–22)

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (OL L 373, 2004 12 21, p. 37–43)

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 328, 2008 12 6, p. 55–58)

2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos rekomendacija dėl romų veiksmingų integravimo priemonių valstybėse narėse (OL C 378, 2013 12 24, p. 1–7)

Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas, pasiūlymas (KOM(2008) 426 galutinis, 2008 7 2)

paskutinis atnaujinimas 12.01.2017

Top