Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis ES dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamentu siekiama nustatyti Europos Sąjungos bendrą dvejopo naudojimo prekių* eksporto, persiuntimo, tranzito ir tarpininkavimo (tarpininkų, kurie perka ir parduoda kitų vardu, paslaugų) sistemą. Šia sistema siekiama užtikrinti, kad laikomasi tarptautinių įsipareigojimų ir pareigų, ypač dėl platinimo (t. y. užkertamas kelias branduolinių ginklų plitimui).
 • Jame pateikiamas bendras ES kontrolės priemonių sąrašas ir jų įgyvendinimo taisyklės. Dvejopo naudojimo prekių eksportui iš ES į ne ES šalis reikalingas eksporto leidimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Dvejopo naudojimo prekės yra prekės ir technologijos, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, įskaitant prekes, kurios gali kokiu nors būdu būti susijusios su branduolinių ginklų ar kitokių branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamyba.
 • Prekyba šiomis prekėmis sudaro nemažą ES išorės prekybos dalį: naujausiais duomenimis, kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš ES apimtis išaugo iki 85 mlrd. EUR.

ES dvejopo naudojimo prekių sąrašas

 • I priede pateikiamas dvejopo naudojimo prekių, kurioms reikalingas leidimas, sąrašas. I priedas yra atnaujinamas kasmet, kad atitiktų tarptautines taisykles ir įsipareigojimus, kurie susiję su:
 • . Neišvardytos dvejopo naudojimo prekės: tam tikrų I priede neišvardytų prekių, eksportui gali būti taikomas leidimas, jei yra pagrindo manyti, kad jas ketinama naudoti biologiniams, cheminiams, branduoliniams ginklams ar balistinių raketų programai. arba kariniam naudojimui šalyse, kurioms taikomas ginklų embargas.
 • Išimtiniais atvejais ES šalys gali taikyti neišvardytoms prekėms papildomas kontrolės priemones visuomenės saugumoarba žmogaus teisiųapsaugos sumetimais.
 • ES šalys taip pat gali taikyti apribojimus su dvejopo naudojimo prekėmis susijusiųtarpininkavimo paslaugų teikimui ir jų tranzituiper ES.
 • Laisvas dvejopo naudojimo prekių judėjimas ES. Dvejopo naudojimo prekėmis galima laisvai prekiauti ES, išskyrus kai kurias problemines prekes, išvardytas reglamento IV priede (kaip antai elektra įjungiamus sprogmenų detonatorius).

Eksporto leidimai

Eksporto leidimai skirstomi į keturias rūšis:

 • 1.

  ES bendrieji eksporto leidimai (ESBEL), kurie leidžia eksportuoti tam tikras dvejopo naudojimo prekes į tam tikras šalis ir laikantis tam tikrų sąlygų (žr. reglamento II priedą). Be kita ko, jie taikomi:

  • kai kurių dvejopo naudojimo prekių eksportui į šalis, kaip antai Australiją, Kanadą, Japoniją, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Šveicariją ir Jungtines Amerikos Valstijas;
  • kai kurių dvejopo naudojimo prekių eksportui po remonto / pakeitimo;
  • laikinam kai kurių dvejopo naudojimo prekių eksportui į parodas / muges;
  • kai kurių telekomunikacijos prekių ir cheminių medžiagų eksportui į tam tikras šalis.
 • 2.

  Bendrieji nacionaliniai eksporto leidimai (BNEL), kuriuos gali išduoti ES šalys, jei jie yra suderinami su esamais ESBEL ir neapima prekių, išvardytų reglamento II priede (pvz., urano arba žmogaus ir gyvūnų patogenų, kaip antai tam tikrų virusų, įskaitant Ebolos);

 • 3.

  Visuotiniai leidimai, kuriuos išduoda nacionalinės institucijos konkrečiam eksportuotojui skirtingoms prekėms eksportuoti į skirtingas šalis ar skirtingiems galutiniams naudotojams;

 • 4.

  Atskirieji leidimai, kuriuos išduoda nacionalinės institucijos konkrečiam eksportuotojui vienai arba kelioms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti vienam galutiniam naudotojui ar gavėjui ne ES šalyje.

Eksporto kontrolės institucijų tinklas

Reglamentu nustatomas kompetentingų eksporto kontrolės institucijų tinklas, kurį koordinuoja Dvejopo naudojimo prekių koordinavimo grupė ir kuris keičiasi informacija apie eksporto kontrolę ir kuria jos įgyvendinimo priemones.

Eksporto kontrolės politikos peržiūra

 • Reglamente reikalaujama, kad Europos Komisija atliktų ES eksporto kontrolės politikos peržiūrą. 2013 m. spalio mėn. Komisija pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui įgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą. Joje daroma išvada, kad nors esamas eksporto kontrolės režimas suteikia tvirtą teisinį ir institucinį pagrindą, jį reikėtų patobulinti, siekiant sukurti šiuolaikinius kontrolės pajėgumus, kurių ES prireiks ateityje.
 • 2014 m. balandžio mėn. buvo priimtas komunikatas, kuriame nustatyta ilgalaikė vizija dėl ES strateginių eksporto kontrolės priemonių ir įvardytos konkrečios politikos galimybės modernizuoti eksporto kontrolės sistemą. 2015 m. Komisija atliko poveikio vertinimą ir 2016 m. rugsėjo mėn. buvo pristatytas naujas pasiūlymas dėl teisės akto modernizuoti ES eksporto kontrolę.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Dvejopo naudojimo prekės: tai prekės, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, kaip antai uranas, kuris gali būti naudojamas ir elektros energijos gamybai, ir branduoliniams ginklams.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1–269)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 428/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Eksporto kontrolės politikos peržiūra. Saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas kintančiame pasaulyje“ (COM(2014) 244 final, 2014 4 24)

paskutinis atnaujinimas 13.02.2017

Top