Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES muitų tarifų lengvatų sistema besivystančioms šalims

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES muitų tarifų lengvatų sistema besivystančioms šalims

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • 2012 m. Europos Sąjunga (ES) suderino naujas taisykles, kad perorientuotų šią sistemą, kuri buvo sukurta dar 1971 m. Taisyklėmis užtikrinamas sistemos didesnis skaidrumas ir nuspėjamumas lengvatomis besinaudojančioms šalims, visų pirma atsižvelgiant į per pastarąjį dešimtmetį pasikeitusius pasaulinės prekybos modelius. Dabar sistema yra sukoncentruota į šalis, kuriose padėtis blogiausia.
 • Šis reglamentas netaikomas šalims, kurios jau naudojasi lengvatomis pagal laisvosios prekybos sutartis su ES arba autonomiškus susitarimus su bloku (paprastai tokie susitarimai yra laikini, kol laukiama išsamesnių ir ilgalaikių susitarimų su ES sudarymo).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (BLS) sudaro galimybę besivystančioms šalims mokėti mažesnius muitų tarifus už jų eksportą į ES. Tai padeda stiprinti jų ekonomiką.

Trys sistemos kryptys

 • Standartinė BLS. Iš besivystančios šalies importuotoms prekėms taikomi sumažinti muitų tarifai arba jie yra laikinai panaikinami. Išimtis: ši sistema netaikoma, jei Pasaulio Bankas priskiria šalį prie dideles pajamas arba didesnes nei vidutines pajamas gaunančių šalių trejus metus iš eilės prieš ES atnaujinant lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašą.
 • BLS+ (paskatų sistema). Šalims, kurios ratifikavo ir įgyvendina nurodytas 27 tarptautines konvencijas žmogaus ir darbo teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo srityse, taikomi dar mažesni muitų tarifai.
 • VIG („Viskas, išskyrus ginklus“) mažiausiai išsivysčiusioms šalims. Muitai ir kvotos netaikomi visų prekių, išskyrus ginklų, importui iš JT nustatytų mažiausiai išsivysčiusių šalių.

Šalių suspendavimas

ES šalis gali laikinai nutraukti mažesnių muitų tarifų taikymą, pavyzdžiui:

 • dėl žmogaus ir darbo teisių konvencijų pagrindinių principų pažeidimų;
 • dėl nesąžiningos prekybos veiklos;
 • dėl rimtų muitinio tikrinimo trūkumų (pavyzdžiui, narkotikų eksporto ar tranzito);
 • jei į BLS+ lengvatomis besinaudojančios šalies nacionalinę teisę nebeįtrauktos atitinkamos konvencijos (arba ta teisė nėra veiksmingai įgyvendinama).

Lengvatų teikimo nutraukimas šalims vystantis

 • Kai kurios šalys gali būti neturtingos, tačiau vystyti labai konkurencingą eksporto pramonę. Taip nutikus, joms nebereikia lengvatų, kad galėtų sėkmingai įsilieti į ES rinkas.
 • BLS pagal gradacijos mechanizmą atšaukia lengvatas šalims, kurios turi tokius konkurencingus produktų sektorius.

Didesnis stabilumas ir nuspėjamumas

 • Naujoji BLS yra taikoma dešimt metų (anksčiau ji buvo taikoma trejus metus), todėl importuotojams ir eksportuotojams užtikrinamas didesnis stabilumas bei nuspėjamumas.
 • Eksportuotojai žino, kad pasikeitus lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašui yra taikomas ne trumpesnis kaip vienerių metų pereinamasis laikotarpis. Dabar šalys žino, kad jos gali būti pašalintos iš lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo tik tokiu atveju, jei JT trejus metus iš eilės priskiria jas prie dideles pajamas arba didesnes nei vidutines pajamas gaunančių šalių.

Laikini importo apribojimai

ES gali taikyti apsaugos priemones (laikinus apribojimus), jei dėl prekių, importuojamų iš lengvatomis besinaudojančių šalių, kyla arba gali kilti rimtų sunkumų ES gamintojams. Ji taip pat gali taikyti priežiūros priemones žemės ūkio produktams. Nė viena iš šių priemonių dar nebuvo taikyta per visą sistemos gyvavimo istoriją.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2012 m. lapkričio 20 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, p. 1–82)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 978/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Konkrečios taisyklės

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 155/2013, kuriuo nustatoma leidimo taikyti specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, procedūra (OL L 48, 2013 2 21, p. 5–7)

2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1083/2013, kuriuo nustatomos taisyklės, susijusios su laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo ir bendrųjų apsaugos priemonių priėmimo procedūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (OL L 293, 2013 11 5, 16–21)

2015 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1978, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012 VI priede nustatytos to reglamento 8 straipsnio taikymo sąlygos (OL L 289, 2015 11 5, p. 1–2)

Šalių aprėptis

2013 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 496/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 732/2008, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, I priedas (OL L 143, 2013 5 30, p. 11–19)

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 607/2013, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/97, laikinai Mianmarui/Birmai neleidžiantis naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis (OL L 181, 2013 6 29, p. 13–14)

2013 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1421/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, I, II ir IV priedai (OL L 355, 2013 12 31, p. 1–15)

2014 m. liepos 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1015/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II ir III priedai ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 154/2013 (OL L 283, 2014 9 27, p. 20–22)

2014 m. liepos 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1016/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II priedas (OL L 283, 2014 9 27, p. 23–24)

Šalių, atitinkančių reikalavimus taikyti specialią priemonę BLS+, sąrašas

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 182/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (OL L 57, 2014 2 27, p. 1–2)

2014 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1386/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (OL L 369, 2014 12 24, p. 33–34)

2015 m. vasario 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/602, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012 nuostatos dėl to reglamento VII priedo 1 punkto b papunktyje nurodytos pažeidžiamumo ribinės vertės (OL L 100, 2015 4 17, p. 8–9)

2015 m. lapkričio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/79, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (OL L 17, 2016 1 26, p. 1–2)

BLS taikymas pagal prekes

2016 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/330, kuriuo pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, 2017–2019 m. laikinai sustabdomas muitų tarifų lengvatų, siejamų su tam tikrais BLS skyriais, taikymas tam tikroms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims (OL L 62, 2016 3 9, p. 9–11)

paskutinis atnaujinimas 13.03.2017

Top