Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prekyba produktais iš ruonių

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prekyba produktais iš ruonių

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos suderintos taisyklės dėl produktų iš ruonių pateikimo ES rinkai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Pateikti ES rinkai produktus iš ruonių leidžiama tik tada, kai jie pagaminti iš ruonių, kuriuos medžioja inuitų* ir kitos čiabuvių bendruomenės. Medžioklė turi atitikti šias sąlygas:
  • bendruomenė medžioklę vykdo pagal tradicijas;
  • medžioklė vykdoma bendruomenės pragyvenimui, siekiant gauti maisto ir pajamų, ir nėra vykdoma visų pirma dėl komercinių priežasčių;
  • medžioklė vykdoma taip, kad būtų deramai atsižvelgiama į gyvūnų gerovę, kartu atsižvelgiant į bendruomenės gyvenimo būdą ir medžioklės kaip maisto šaltinio paskirtį.
 • Rinkai teikiamas produktas iš ruonių privalo turėti pažymėjimą, patvirtinantį atitiktį visoms išvardytoms sąlygoms.
 • Tokius pažymėjimus išduoda Europos Komisijos įgaliotos įstaigos.
 • Keliautojai ir jų šeimos gali importuoti produktus iš ruonių savo asmeninėms reikmėms. Jei tokie produktai bus importuoti vėliau, keliautojai privalo turėti atitinkamus dokumentus.
 • Jei Komisija turi įrodymų, kad produktai yra iš ruonių, sumedžiotų visų pirma dėl komercinių priežasčių, ji gali uždrausti arba apriboti jų pateikimą rinkai.
 • Komisija informuoja visuomenę, kompetentingas valdžios institucijas ir muitines apie sąlygas, pagal kurias produktai iš ruonių gali būti pateikti rinkai.
 • ES šalys ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. ir po to kas ketverius metus Komisijai pateikia ataskaitą apie veiksmus, kurių ėmėsi šiam teisės aktui įgyvendinti.
 • Komisija pateikia bendrą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai per vienerius metus nuo nacionalinių ataskaitų gavimo. Pirma ataskaita bus pateikta ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. lapkričio 20 d.

KONTEKSTAS

Ruoniai yra medžiojami ES viduje ir už jos ribų dėl įvairių priežasčių. Jie naudojami mėsai, taukams, lydytiems taukams, organams, kailiams ir įvairiems gaminiams, kaip antai „Omega-3“ kapsulėms ir drabužiams.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Inuitai – inuitų teritorijos, būtent, arktinių ir subarktinių vietovių, kuriose šiuo metu ar tradiciškai inuitai turi čiabuvių teises ir interesus, vietiniai gyventojai, inuitų pripažįstami jų bendruomenės nariais. Jiems priklauso inupiatai, jupikai (Aliaska), inuitai, inuvialuitai (Kanada), grenlandai (Grenlandija) ir jupikai (Rusija).

DOKUMENTAS

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL L 286, 2009 10 31, p. 36–39)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (OL L 271, 2015 10 16, p. 1–11)

paskutinis atnaujinimas 31.03.2016

Top